SFS 2002:149 Lag om utgivning av elektroniska pengar

020149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utgivning av elektroniska pengar;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om utgivning av elektroniska

pengar.

För banker och kreditmarknadsföretag som ger ut elektroniska pengar

skall endast bestämmelserna om säkerhet och kontroll i 4 kap. 2 § och om
inlösen i 4 kap. 3 § tillämpas.

För utländska företags verksamhet genom filial i Sverige gäller bestäm-

melserna i denna lag och i övrigt lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m.

Lagen gäller inte för verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

elektroniska pengar:

ett penningvärde som representerar en fordran på ut-

givaren och som, utan att finnas på ett individualiserat konto, är lagrat på ett
elektroniskt medium och godkänns som betalningsmedel av andra företag än
utgivaren,

institut för elektroniska pengar

: ett svenskt aktiebolag eller en svensk

ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att ge ut elektro-
niska pengar,

kvalificerat innehav:

ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om inne-

havet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster
eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000

om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 300L0046) och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/28/EG av den 18 september 2000 om
ändring av direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinsti-
tut (EGT L 275, 27.10.2000, s. 37, Celex 300L 0028).

SFS 2002:149

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

2

SFS 2002:149

filial

: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt företags etablering av flera driftsställen i Sverige anses som en
enda filial,

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vidare skall enligt denna lag ett institut för elektroniska pengar och ett an-

nat företag anses ha nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20

procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster
i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett institut för elektro-

niska pengar, om

1. den fysiska personen
a) äger mer än 20 procent av kapitalet i institutet,
b) disponerar över mer än 20 procent av samtliga röster i institutet, eller
c) på annat sätt har sådant inflytande över institutet att personens ställning

motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföretag,
eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och institu-

tet.

2 kap. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Tillståndsplikt

1 §

Elektroniska pengar får ges ut endast efter tillstånd av Finansinspektio-

nen, om inte annat följer av denna lag. Tillstånd får ges till ett svenskt aktie-
bolag, en svensk ekonomisk förening och ett utländskt företag.

2 §

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar får ges till ett svenskt aktiebolag

eller en svensk ekonomisk förening endast om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag och andra

författningar,

2. det finns skäl att tro att den planerade verksamheten kommer att ha en

sund administration och redovisning som möjliggör tillräcklig intern kon-
troll,

3. det finns skäl att tro att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav

i institutet inte kommer att motverka en sund utveckling av verksamheten i
institutet och även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över
ledningen av ett institut,

4. den som skall ingå i institutets styrelse eller vara verkställande direktör

eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av ett institut för elektroniska pengar och även i övrigt är lämplig
för en sådan uppgift, och

5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag och före-

skrifter som meddelats med stöd av lagen.

background image

3

SFS 2002:149

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar får inte ges om det finns skäl att tro

att någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i närings-
verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i institutet.

Om institutet kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får till-

stånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av institu-
tet.

3 §

En ansökan om tillstånd skall ges in till Finansinspektionen och inne-

hålla en plan där systemet för elektroniska pengar och verksamheten be-
skrivs.

4 §

Bolagsordning eller stadgar för ett institut för elektroniska pengar skall

godkännas av Finansinspektionen i samband med att företaget får tillstånd
att ge ut elektroniska pengar.

Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte registre-

ras innan det har godkänts av inspektionen.

Startkapital

5 §

Ett institut för elektroniska pengar skall när verksamheten inleds ha ett

startkapital som vid tidpunkten för beslutet om tillstånd motsvarar minst en
miljon euro.

Undantag

6 §

Finansinspektionen får medge att ett svenskt aktiebolag eller en svensk

ekonomisk förening som avser att ge ut elektroniska pengar undantas från
lagens bestämmelser om det penningvärde som skall lagras på varje särskilt
utgivet medium inte överstiger 150 euro och om

1. den planerade verksamheten endast har sådan omfattning att utestående

skulder hänförliga till utgivna elektroniska pengar normalt inte överstiger
fem miljoner euro och aldrig överstiger sex miljoner euro, eller

2. de elektroniska pengar som skall ges ut endast används som betalnings-

medel mellan utgivaren och

a) ett dotterföretag som utför operativa uppgifter eller andra uppgifter

med anknytning till elektroniska pengar som utgivaren ger ut eller distribue-
rar,

b) ett moderföretag till utgivaren, eller
c) ett annat dotterföretag till moderföretaget, eller
3. de elektroniska pengar som skall ges ut godkänns som betalningsmedel

endast av ett begränsat antal företag

a) med verksamhet i samma lokaler eller inom ett annat begränsat område

eller

b) som står i ett nära finansiellt eller affärsmässigt förhållande till utgiva-

ren.

Ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som medgetts undantag från

lagens bestämmelser skall årligen till Finansinspektionen lämna en redogö-
relse för verksamheten och en redovisning av utestående skulder hänförliga
till de elektroniska pengar som getts ut.

background image

4

SFS 2002:149

Filialverksamhet i ett land utanför EES för ett institut för elektroniska
pengar

7 §

Ett institut för elektroniska pengar som planerar att inrätta en filial i ett

land utanför EES skall ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Ett
sådant tillstånd skall lämnas om det finns skäl att tro att den planerade rörel-
sen kommer att uppfylla kraven på en sund verksamhet.

En ansökan om tillstånd skall innehålla en plan för filialverksamheten

med uppgifter om filialens organisation, ansvarig ledning, i vilket land filia-
len skall inrättas och filialens adress.

Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett
land utanför EES

8 §

Tillstånd för ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett

land utanför EES att ge ut sådana pengar från filial här i landet får ges endast
om

1. företaget ger ut elektroniska pengar i det land där det har sitt säte och

där står under tillsyn av en behörig myndighet, och

2. det finns skäl att tro att den planerade rörelsen kommer att uppfylla kra-

vet på en sund verksamhet.

Styrelse och huvudkontor

9 §

Ett institut för elektroniska pengar skall ha en styrelse med minst fem

ledamöter. Institutet skall ha en verkställande direktör.

För varje institut för elektroniska pengar skall det finnas ett huvudkontor i

Sverige.

Revisor

10 §

En revisor i ett institut för elektroniska pengar skall vara auktoriserad

eller godkänd revisor. Minst en av de revisorer som utses av institutets
stämma skall vara auktoriserad.

3 kap. Kapitalkrav m.m.

Kapitalbas

1 §

Ett institut för elektroniska pengar som bedriver verksamhet skall ha

en kapitalbas som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är till-
räckligt stor.

Kapitalbasen får aldrig understiga startkapitalet och inte heller ett belopp

motsvarande två procent av det högsta av värdet av utestående elektroniska
pengar och det genomsnittliga värdet under de närmast föregående sex
månaderna av utestående elektroniska pengar. För ett institut som ännu inte
varit verksamt i sex månader skall det genomsnittliga värdet i stället beräk-
nas på det totalbelopp av utestående elektroniska pengar som fastställts som
mål efter sex månader från det att verksamheten har inletts.

background image

5

SFS 2002:149

Krav som gäller tillgångarna

2 §

Ett institut för elektroniska pengar skall vid varje tidpunkt ha tillgångar

till ett värde som minst motsvarar värdet av institutets skulder hänförliga till
utestående elektroniska pengar.

Tillgångarna får endast placeras i fordringsrätter med låg risk. Ränte- och

valutakursanknutna finansiella instrument (derivatinstrument) får användas
för att skydda tillgångarna mot marknadsrisker. Tillgångarna skall även i öv-
rigt placeras på ett sådant sätt att lämplig riskspridning uppnås och så att
institutets betalningsberedskap är tillfredsställande.

Rapporteringsplikt

3 §

Ett institut för elektroniska pengar skall två gånger per år göra beräk-

ningar av kapitalbasen och förhållandet mellan tillgångar och skulder enligt
1 och 2 §§.

Institutet skall snarast därefter överlämna resultatet av dessa beräkningar

och de uppgifter som legat till grund för beräkningarna till Finansinspektio-
nen.

4 kap. Regler om verksamheten

Verksamheten

1 §

Ett institut för elektroniska pengar får endast driva verksamhet som har

anknytning till egen eller någon annans utgivning av elektroniska pengar
och får äga aktier eller andelar endast i företag som bedriver sådan verksam-
het.

Säkerhet och kontroll

2 §

Ett system för utgivning av elektroniska pengar skall vara utformat på

ett sätt som garanterar hög säkerhet samt gör det möjligt att kontrollera och
spåra transaktioner i systemet.

Inlösen

3 §

Utgivaren skall lösa in utestående elektroniska pengar i sedlar och

mynt eller genom överföring till ett konto, om innehavaren begär det under
den avtalade giltighetstiden. Vid inlösen får utgivaren ta ut en avgift, om det
kan visas att den motsvarar en kostnad som varit absolut nödvändig för att
genomföra transaktionen.

Utgivaren och innehavaren får avtala om ett minsta belopp för inlösen.

Beloppet får inte vara högre än tio euro.

I avtalet mellan utgivaren och innehavaren skall villkoren för inlösen klart

anges.

Tystnadsplikt

4 §

Enskildas förhållanden till ett institut för elektroniska pengar får inte

obehörigen röjas.

background image

6

SFS 2002:149

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

5 kap. Marknadstillträde inom EES

Marknadstillträde till ett land inom EES för ett institut för elektroniska
pengar

1 §

Ett institut för elektroniska pengar får driva verksamhet i ett annat land

inom EES genom att institutet inrättar en filial i det landet eller direkt erbju-
der och tillhandahåller tjänster där.

Bestämmelserna i 2–5 §§ är inte tillämpliga på en utgivare av elektroniska

pengar om

a) de medel som utgivaren erhållit i utbyte mot utgivna elektroniska

pengar understiger värdet på dessa, eller

b) utgivaren har medgetts undantag från lagens bestämmelser enligt

2 kap. 6 §.

2 §

Ett institut för elektroniska pengar som avser att inrätta en filial i ett

annat land inom EES skall underrätta Finansinspektionen innan verksam-
heten påbörjas. Underrättelsen skall innehålla en verksamhetsplan med den
information som beskrivs i 2 kap. 7 § andra stycket.

Om det inte finns skäl att ifrågasätta institutets administrativa struktur

eller finansiella situation, skall Finansinspektionen inom tre månader från
det att underrättelsen togs emot vidarebefordra den till behörig myndighet i
det land där filialen skall inrättas. Till underrättelsen skall inspektionen foga
uppgift om storleken av institutets kapitalbas.

Inspektionen skall även underrätta institutet när den vidarebefordrar

underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att

vidarebefordra underrättelsen, skall inspektionen fatta beslut om det inom
tre månader från det att underrättelsen togs emot.

3 §

Verksamheten vid filialen får påbörjas två månader efter det att den

behöriga myndigheten i det andra landet tog emot de uppgifter som avses i
2 § första stycket. Verksamheten får påbörjas dessförinnan, om myndigheten
medger det.

4 §

Om något av de förhållanden som angetts i institutets underrättelse till

Finansinspektionen enligt 2 § första stycket skall ändras efter det att filialen
inrättats, skall institutet underrätta inspektionen och den behöriga myndighe-
ten i det andra landet minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen anser att ändringen inte får göras, skall inspektio-

nen fatta beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom in till
inspektionen. Den behöriga myndigheten i det andra landet skall genast
underrättas om beslutet.

5 §

Ett institut för elektroniska pengar som vill erbjuda sina tjänster i ett

land inom EES utan att inrätta filial skall innan verksamheten påbörjas
underrätta Finansinspektionen om i vilket land verksamheten skall bedrivas.

background image

7

SFS 2002:149

Finansinspektionen skall inom en månad från det att underrättelsen togs

emot lämna över den till en behörig myndighet i det land där verksamheten
skall bedrivas.

Marknadstillträde till Sverige för ett utländskt företag för elektroniska
pengar med säte i ett land inom EES

6 §

Ett utländskt företag som har säte i ett land inom EES och som har till-

stånd i hemlandet att ge ut elektroniska pengar får driva verksamhet här i
landet. Verksamheten får bedrivas genom att företaget inrättar en filial här i
landet eller direkt erbjuder och tillhandahåller tjänster här.

7 §

Ett utländskt företag som avses i 6 § får börja en filialverksamhet två

månader efter det att Finansinspektionen från en behörig myndighet i före-
tagets hemland har fått en underrättelse med ett sådant innehåll som anges i
2 kap. 7 § andra stycket. Finansinspektionen kan dock medge att verksam-
heten får påbörjas dessförinnan.

Ett sådant företag får börja att direkt erbjuda och tillhandahålla tjänster

utan att bedriva filialverksamhet så snart Finansinspektionen från en behörig
myndighet i utgivarens hemland har fått en underrättelse med ett sådant
innehåll som anges i 5 § första stycket.

6 kap. Tillsyn m.m.

Hur tillsynen över institut för elektroniska pengar skall bedrivas

1 §

Ett institut för elektroniska pengar står under tillsyn av Finansinspek-

tionen. Varje institut skall på tid och sätt som Finansinspektionen bestäm-
mer lämna upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande
omständigheter till inspektionen.

Ett institut skall, utöver vad som anges i första stycket, i enskilda fall

lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet som inspektionen
begär. Inspektionen får genomföra undersökning hos ett institut för elektro-
niska pengar när inspektionen anser det nödvändigt.

2 §

Om ett institut för elektroniska pengar ingår i en koncern, skall andra

företag i koncernen, även om de inte omfattas av Finansinspektionens till-
syn, lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och därmed
sammanhängande omständigheter som inspektionen behöver för sin tillsyn
över institutet.

Ett institut för elektroniska pengar får ge koncernbidrag endast efter med-

givande av Finansinspektionen.

3 §

Finansinspektionen skall vid sin tillsyn över instituten för elektroniska

pengar se till att en sund utveckling av verksamheten främjas.

4 §

Om ett institut för elektroniska pengar är en ekonomisk förening, är

styrelsen skyldig att genast upprätta en särskild balansräkning, om det finns
skäl att tro att institutet inte kan uppfylla kravet på kapitalbas enligt 3 kap.
1 §. Balansräkningen skall granskas av institutets revisorer. Om gransk-

background image

8

SFS 2002:149

ningen visar att kraven inte är uppfyllda, skall institutets styrelse genast
underrätta Finansinspektionen.

5 §

Finansinspektionen får förordna en revisor som med övriga revisorer

deltar i revisionen av ett institut för elektroniska pengar. Inspektionen får när
som helst återkalla ett sådant förordnande och utse ny revisor.

Revisorn har rätt till skäligt arvode från institutet för sitt arbete. Storleken

på arvodet bestäms av inspektionen.

Finansinspektionen skall utfärda en instruktion för revisor som förordnats

av inspektionen.

6 §

När ett institut för elektroniska pengar har försatts i konkurs, skall

Finansinspektionen förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet skall
som konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med
den eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672).

Det allmänna ombudet kan beträffande medförvaltare göra en sådan fram-

ställning som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

Även om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får

det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare gäller

också det allmänna ombudet.

Rapporteringsskyldighet för revisor och särskild granskare

7 §

En revisor skall omgående rapportera till Finansinspektionen om han

eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett institut för elektroniska pengar
får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 30 eller 31 § aktiebo-
lagslagen (1975:1385) eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag i ett instituts moderföretag eller ett dotterföretag eller ett företag
som har en likartad förbindelse med institutet.

Rapporteringsskyldigheten gäller också sådan särskild granskare i ett

institut för elektroniska pengar som har utsetts enligt 11 kap. 21 § aktiebo-
lagslagen eller 8 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar.

Särskilt om tillsynen över filialer i Sverige till utländska företag för
elektroniska pengar med säte i ett land inom EES

8 §

Finansinspektionen skall i samarbete med behörig hemlandsmyndighet

utöva tillsyn över att likviditeten är tillfredsställande i en här i landet inrättad
filial till ett utländskt företag för elektroniska pengar med säte i ett land inom
EES.

background image

9

SFS 2002:149

Efter anmälan till Finansinspektionen kan en behörig myndighet i ett

annat land inom EES göra en undersökning hos en sådan filial som anges i
första stycket.

9 §

När ett sådant utländskt företag som avses i 8 § driver verksamhet i

Sverige från filial eller genom att direkt tillhandahålla tjänster, skall Finans-
inspektionen lämna de uppgifter som behörig myndighet i företagets hem-
land behöver för sin tillsyn av företaget.

Ägarprövning m.m.

10 §

Vad som föreskrivs om kreditmarknadsföretag i 5 kap. 11–15 b §§ la-

gen (1992:1610) om finansieringsverksamhet skall tillämpas på institut för
elektroniska pengar.

Ingripande mot institut för elektroniska pengar

11 §

Om ett institut för elektroniska pengar har fattat ett beslut som strider

mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet,
mot föreskrift som meddelats med stöd av sådan författning, mot bolagsord-
ningen eller stadgarna eller villkor som förenats med tillståndet att ge ut
elektroniska pengar, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslu-
tet. Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga institutet att
göra rättelse, om det är möjligt.

12 §

Finansinspektionen skall förelägga ett institut att vidta lämpliga

åtgärder för att rätta till förhållandet om ett institut

1. har en kapitalbas som understiger det minsta belopp som krävs enligt

3 kap. 1 §, eller

2. har tillgångar till ett värde som understiger värdet av institutets skulder

hänförliga till utestående elektroniska pengar.

13 §

Ett tillstånd för ett institut att ge ut elektroniska pengar skall återkal-

las av Finansinspektionen om

1. institutet inom ett år efter det att tillstånd beviljades inte har börjat ge ut

elektroniska pengar eller dessförinnan förklarat sig avstå från tillståndet,

2. institutet under en sammanhängande tid av ett år inte bedrivit utgivning

av elektroniska pengar,

3. institutet genom att överträda en bestämmelse som avses i 11 § eller på

annat sätt visat sig olämpligt att utöva sådan rörelse som tillståndet avser,

4. institutets kapitalbas understiger startkapitalet enligt 2 kap. 5 § och

bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för institu-
tet,

5. någon som ingår i institutets styrelse eller är verkställande direktör eller

dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första
stycket 4.

Om det är tillräckligt får inspektionen i de fall som anges i första stycket 2

och 3 i stället för att återkalla tillståndet meddela varning. I det fall som av-
ses i första stycket 4 får inspektionen medge förlängd tid för att bristen skall
täckas, om det finns särskilda skäl. I de fall som avses i första stycket 5 får

background image

10

SFS 2002:149

tillstånd återkallas bara om Finansinspektionen först beslutat att anmärka på
att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes
ställföreträdare och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid
av högst tre månader gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkstäl-
lande direktör eller dennes ställföreträdare.

Om tillståndet återkallas får inspektionen besluta om hur avvecklingen av

verksamheten skall ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

14 §

Har Finansinspektionen av en behörig myndighet i ett annat land

inom EES underrättats om att ett institut för elektroniska pengar har överträtt
föreskrifter som i det landet gäller för institutet, skall inspektionen vidta de i
11–13 §§ angivna åtgärderna mot institutet, om det föreligger någon om-
ständighet som avses där. Inspektionen skall underrätta den behöriga myn-
digheten i det andra landet om vilka åtgärder som vidtagits.

Ingripanden mot utländska företag för elektroniska pengar med säte i ett

land inom EES.

Ingripanden mot utländska företag för elektroniska pengar med säte i
ett land inom EES

15 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag för elektroniska

pengar som har säte inom EES och som bedriver verksamhet i Sverige att
göra rättelse, om företaget överträder en bestämmelse som avses i 11 § eller
i övrigt visar sig olämpligt att driva sådan verksamhet.

Inspektionen skall underrätta behörig myndighet i företagets hemland, om

företaget inte följer föreläggandet.

Om företaget inte gör rättelse, får inspektionen förbjuda företaget att göra

nya åtaganden här i landet. Inspektionen skall innan den meddelar ett förbud
underrätta den behöriga myndigheten i företagets hemland. I brådskande fall
får inspektionen meddela förbud utan att hemlandsmyndigheten har under-
rättats. Inspektionen skall i ett sådant fall underrätta myndigheten så snart
det kan ske.

16 §

Om ett utländskt företag som avses i 15 § har fått sitt verksamhetstill-

stånd återkallat i hemlandet, skall Finansinspektionen genast förbjuda före-
taget att göra nya åtaganden i Sverige.

Ingripanden mot utländska företag för elektroniska pengar med säte i ett

land utanför EES.

Ingripanden mot utländska företag för elektroniska pengar med säte i
ett land utanför EES

17 §

Om ett företag för elektroniska pengar som har säte i ett land utanför

EES och som driver verksamhet från filial här i landet överträder en bestäm-
melse som avses i 11 § eller på annat sätt visar sig olämpligt att ge ut elek-
troniska pengar, får Finansinspektionen återkalla filialtillståndet eller, om
det är tillräckligt, meddela varning.

background image

11

SFS 2002:149

Om filialtillståndet återkallas tillämpas 13 § tredje och fjärde styckena.

Inspektionen skall underrätta behörig myndighet i det land där företaget har
sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

18 §

Om någon driver verksamhet som omfattas av denna lag utan att vara

berättigad till det, skall Finansinspektionen förelägga denne att upphöra med
verksamheten. Inspektionen får besluta om hur avvecklingen av verksamhe-
ten skall ske.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspektio-

nen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

I fråga om utländska företag får ett föreläggande enligt denna paragraf

riktas mot såväl företaget som den som här i landet är verksam för dess räk-
ning.

Avgifter till Finansinspektionen

19 §

Institut för elektroniska pengar och utländska företag för elektroniska

pengar med filial här i landet skall med årliga avgifter bekosta Finansinspek-
tionens verksamhet med anknytning till denna lag enligt de närmare före-
skrifter som regeringen meddelar.

Vite

20 §

Om Finansinspektionen meddelar föreläggande eller förbud enligt

denna lag, får inspektionen också förelägga vite.

7 kap. Överklagande

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 18 § andra stycket får inte

överklagas. Detta gäller även beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket
5 förvaltningslagen (1986:223).

Inspektionens beslut enligt 2 kap. 1 och 8 §§ samt 6 kap. 10, 13 och 17 §§

får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut av inspektionen enligt denna lag får överklagas hos läns-

rätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av läns-
rättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

2 §

Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 1 § inte

fattar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in till inspektionen,
skall inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får
därefter begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls.
Om Finansinspektionen inte har fattat beslut inom sex månader från det att
en sådan förklaring avgetts, skall ansökan anses ha avslagits.

Om Finansinspektionen inte vidarebefordrar en underrättelse som avses i

5 kap. 2 § första stycket till behörig myndighet i utlandet inom tre månader

background image

12

SFS 2002:149

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

från det att underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid fattar
beslut enligt fjärde stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta
sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av
kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Om underrättelsen inte har
vidarebefordrats inom tre månader från det att en sådan förklaring avgetts,
skall beslut enligt 5 kap. 2 § fjärde stycket anses ha fattats.

8 kap. Bemyndiganden

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall med-

dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 5 §,
2. beräkning av storleken på kapitalbasen enligt 3 kap. 1 §,
3. beräkning av förhållandet mellan tillgångar och skulder, tillåtna till-

gångsslag, värderings- och begränsningsregler samt användningen av deri-
vatinstrument enligt 3 kap. 2 §.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §,
2. den årliga redogörelse och redovisning som skall lämnas enligt 2 kap.

6 § andra stycket,

3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §,
4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av elektroniska pengar

enligt 4 kap. 2 §,

5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska pengar skall lämna

till inspektionen enligt 6 kap. 1 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.
2. Ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett utländskt

företag för elektroniska pengar med säte i ett land utanför EES som vid tid-
punkten för lagens ikraftträdande driver verksamhet som omfattas av lagen
får fortsätta att driva verksamheten till och med den 27 oktober 2002 eller,
om ansökan om tillstånd eller om undantag inkommit till Finansinspektio-
nen senast vid den tidpunkten, till dess ansökan har prövats slutligt.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.