SFS 2021:494 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2021-494.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2010:751) om betal-
tjänster ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
2 I denna lag betyder

autentisering: ett förfarande där en betaltjänstanvändares personliga

behörighetsfunktioner används och genom vilket en betaltjänstleverantör
kan kontrollera betaltjänstanvändarens identitet eller ett betalningsinstru-
ments giltighet,

autogiro: en betaltjänst för debitering av en betalares betalkonto, där ini-

tiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren på grundval
av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betaltjänstleverantör eller
betalarens egen betaltjänstleverantör,

bankdag: en dag på vilken en betaltjänstleverantör har öppet för verksam-

het i den utsträckning som krävs för genomförande av en betalningstrans-
aktion,

betalare: en fysisk eller juridisk person som är antingen betalkontoinne-

havare och som godkänner en betalningsorder från detta betalkonto, eller en
fysisk eller juridisk person som lämnar en betalningsorder,

betalkonto: ett konto som innehas i en eller flera betaltjänstanvändares

namn och som är avsett för genomförandet av betalningstransaktioner,

betalkontodirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU

av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte
av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, i
den ursprungliga lydelsen,

betalningsinstitut: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har fått

tillstånd att tillhandahålla betaltjänster enligt 2 kap.,

betalningsinitieringstjänst: en tjänst för att på begäran av betaltjänst-

användaren initiera en betalningsorder från ett betalkonto hos en annan
betaltjänstleverantör,

betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt instrument

eller en personlig rutin som enligt avtal används för att initiera en betalnings-
order,

betalningsmottagare: en fysisk eller juridisk person som är den avsedda

mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,

1 Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.
2 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2021:494

Publicerad
den

5 juni 2021

background image

2

SFS

2021:494

betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalningsmot-

tagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstransaktion ska
genomföras,

betalningssystem: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 § andra stycket

lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

betalningstransaktion: insättning, uttag eller överföring av medel som

initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella
underliggande förpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren,

betaltjänstanvändare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en

betaltjänst,

betaltjänstdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre mark-
naden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU
samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv
2007/64/EG, i den ursprungliga lydelsen,

debitera: att medel dras från ett konto,
elektroniskt kommunikationsnät: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation,

elektronisk kommunikationstjänst: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen om

elektronisk kommunikation,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt betalningsinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en
enda filial,

grupp: en grupp av företag som är knutna till varandra genom ett sådant

förhållande som avses i 1 kap. 4, 5 eller 5 a § årsredovisnings-
lagen (1995:1554) eller en grupp av företag som avses i artiklarna 4–7 i
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 241/2014 av den 7 januari
2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för kapitalbaskrav
på institut och som är knutna till varandra genom ett sådant förhållande som
avses i artikel 10.1 eller artikel 113.6 eller 113.7 i tillsynsförordningen,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksam-

het som avses i denna lag,

inlösen av transaktionsbelopp: en betaltjänst där en betaltjänstleverantör

accepterar och behandlar betalningsmottagarens betalningstransaktioner för
att sedan överföra medel till betalningsmottagaren,

kapitalbas: detsamma som i 1 kap. 5 § 9 lagen om bank- och finansie-

ringsrörelse,

kontobaserad betalning: en betaltjänst för kreditering av en betalnings-

mottagares betalkonto med en betalningstransaktion från en betalares betal-
konto, som utförs av en betaltjänstleverantör som har tillgång till betalarens
betalkonto, på grundval av en instruktion som lämnats av betalaren,

kontoförvaltande betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör som till-

handahåller och förvaltar ett betalkonto,

kontoinformationstjänst: en onlinetjänst för att tillhandahålla samman-

ställd information om ett eller flera betalkonton som betaltjänstanvändaren
har hos en eller flera andra betaltjänstleverantörer,

konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som

faller utanför näringsverksamhet,

kreditera: att medel tillförs ett konto,
kreditinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 10 lagen om bank- och finansie-

ringsrörelse,

kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

background image

3

SFS

2021:494

känslig betalningsuppgift: en personlig behörighetsfunktion eller annan

uppgift som kan användas för svikliga förfaranden, dock inte kontoinne-
havarens namn och kontonummer i sådan verksamhet som drivs av en leve-
rantör av betalningsinitieringstjänster eller en leverantör av kontoinforma-
tionstjänster,

lagligen bosatt inom EES: en fysisk person som har rätt att bosätta sig

inom EES i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt, inbegripet personer
utan fast adress och personer som söker asyl inom ramen för Genèvekonven-
tionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, proto-
kollet till denna av den 31 januari 1967 och andra relevanta internationella
fördrag,

medel: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar

enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

obehörig transaktion: en transaktion som genomförs utan samtycke från

kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att an-
vända kontot,

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan

att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn,
uteslutande i syfte att överföra motsvarande belopp till en mottagare eller en
annan betaltjänstleverantör som agerar på mottagarens vägnar, eller där dessa
medel tas emot på mottagarens vägnar och ställs till mottagarens förfogande,

personlig behörighetsfunktion: en personligt anpassad funktion som betal-

tjänstleverantören tillhandahåller betaltjänstanvändaren för autentiseringsända-
mål,

ramavtal: ett avtal om betaltjänster som reglerar genomförandet av kom-

mande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan inne-
hålla skyldigheter och villkor för att öppna ett betalkonto,

referensväxelkurs: den växelkurs som ligger till grund för beräkningen av

eventuell valutaväxling och görs tillgänglig av betaltjänstleverantören eller
härrör från en offentligt tillgänglig källa,

referensräntesats: den räntesats som ligger till grund för beräkningen av

eventuell tillämplig ränta och som härrör från en offentligt tillgänglig källa
som kan kontrolleras av båda parterna i ett avtal om betaltjänster,

registrerad betaltjänstleverantör: en betaltjänstleverantör som undantagits

från krav på tillstånd enligt 2 kap. 3 §,

stark kundautentisering: en autentisering som grundas på användning av

två eller flera komponenter, kategoriserade som kunskap (något som bara
användaren vet), innehav (något som bara användaren har) och unik egen-
skap (något som användaren är), som är fristående från varandra så att det
förhållandet att någon har kommit över en av komponenterna inte äventyrar
de andra komponenternas tillförlitlighet, och som är utformad för att skydda
autentiseringsuppgifterna mot obehörig åtkomst,

startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen om bank- och finansie-

ringsrörelse,
säker kommunikation: sådan kommunikation som uppfyller kraven i de
tekniska standarder som antagits av Europeiska kommissionen i enlighet
med artikel 98 i betaltjänstdirektivet,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om
ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

unik identifikationskod: en kombination av bokstäver, siffror eller sym-

boler som tillhandahållits av en betaltjänstleverantör, och som en betaltjänst-
användare ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänst-
användare eller dennes betalkonto,

background image

4

SFS

2021:494

utgivning av betalningsinstrument: en betaltjänst hos en betaltjänstleve-

rantör om att tillhandahålla betalaren ett betalningsinstrument för att initiera
och behandla betalarens betalningstransaktioner,

utländskt kreditinstitut: detsamma som i 1 kap. 5 § 21 lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

valuteringsdag: den referenstidpunkt som används av en betaltjänst-

leverantör för att beräkna räntan på de medel som debiterats eller krediterats
ett betalkonto.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.