SFS 2005:497 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2005:497 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
050497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:DEOLEH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DEOLEG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och <br/>finansieringsr�relse;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (2004:297) om bank-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">och finansieringsr�relse skall inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 12 och<br/>13 ��, samt n�rmast f�re 1 kap. 12 och 13 �� nya rubriker av f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:423px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Meddelandef�rbud</b></p> <p style="position:absolute;top:448px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>12 � </b>Den unders�kningsledare eller �klagare som beg�r uppgifter enligt<br/>11 � f�r f�rordna att kreditinstitutet samt dess styrelseledam�ter och an-<br/>st�llda inte f�r r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att uppgifter har<br/>l�mnats enligt 11 � eller att det p�g�r en f�runders�kning eller ett �rende om<br/>r�ttslig hj�lp i brottm�l.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett s�dant f�rbud f�r meddelas om det kr�vs f�r att en utredning om brott</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">inte skall �ventyras eller f�r att uppfylla en internationell �verenskommelse<br/>som �r bindande f�r Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rbudet skall vara tidsbegr�nsat, med m�jlighet till f�rl�ngning, och f�r</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">inte avse l�ngre tid �n vad som �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�r-<br/>budet. I ett �rende om r�ttslig hj�lp i brottm�l f�r dock f�rbudet tidsbegr�n-<br/>sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ans�kt om r�ttslig<br/>hj�lp samtycker till detta.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett f�rbud inte l�ngre �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�rbu-</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">det, skall unders�kningsledaren eller �klagaren besluta att f�rordnandet skall<br/>upph�ra.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Ansvarsbest�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>13 � </b>Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet bryter<br/>mot ett meddelandef�rbud enligt 12 �.</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2005:497</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:497</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK �STERBERG</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse;

utf�rdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse skall inf�ras tv� nya paragrafer, 1 kap. 12 och
13 ��, samt n�rmast f�re 1 kap. 12 och 13 �� nya rubriker av f�ljande ly-
delse.

1 kap.

Meddelandef�rbud

12 � Den unders�kningsledare eller �klagare som beg�r uppgifter enligt
11 � f�r f�rordna att kreditinstitutet samt dess styrelseledam�ter och an-
st�llda inte f�r r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att uppgifter har
l�mnats enligt 11 � eller att det p�g�r en f�runders�kning eller ett �rende om
r�ttslig hj�lp i brottm�l.

Ett s�dant f�rbud f�r meddelas om det kr�vs f�r att en utredning om brott

inte skall �ventyras eller f�r att uppfylla en internationell �verenskommelse
som �r bindande f�r Sverige.

F�rbudet skall vara tidsbegr�nsat, med m�jlighet till f�rl�ngning, och f�r

inte avse l�ngre tid �n vad som �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�r-
budet. I ett �rende om r�ttslig hj�lp i brottm�l f�r dock f�rbudet tidsbegr�n-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ans�kt om r�ttslig
hj�lp samtycker till detta.

Om ett f�rbud inte l�ngre �r motiverat med h�nsyn till syftet med f�rbu-

det, skall unders�kningsledaren eller �klagaren besluta att f�rordnandet skall
upph�ra.

Ansvarsbest�mmelse

13 � Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandef�rbud enligt 12 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.

1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276.

SFS 2005:497

Utkom fr�n trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:497

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.