SFS 2006:543 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

060543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse

dels att 3 kap. 2 §, 7 kap. 9 §, 14 kap. 2 och 6 §§ samt 17 kap. 1 § skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 a § och

14 kap. 2 a §, av följande lydelse.

3 kap.

2 § Ett svenskt företag skall ges tillstånd att driva bankrörelse eller finan-
sieringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med

denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda be-
stämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den pla-
nerade verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas en-

ligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har eller kan förväntas koma att få ett

kvalificerat innehav i företaget

a) inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt

med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,
och

b) även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett kreditinstitut, och

4. den som skall ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift.

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002
om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett
finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 035, 11.2.2003 s.1, Celex
32002L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT
L 079, 24.3.2005 s. 9, Celex 32005L0001).

SFS 2006:543

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:543

Tillstånd får inte ges, om
1. någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i nä-

ringsverksamhet eller andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyl-
dig till allvarlig brottslighet har eller kan förväntas komma att få ett kvalifi-
cerat innehav i företaget, eller

2. ledningen i ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett blan-

dat finansiellt holdingföretag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i
företaget inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag
enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expone-
ringar för kreditinstitut och värdepappersbolag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

8 a § Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd samråda
med motsvarande utländska tillsynsmyndighet i ett annat land inom EES,
om företaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett utländskt kreditinstitut, ett

försäkringsföretag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det lan-
det,

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett ut-

ländskt kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföre-
tag eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fy-

siska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett utländskt kredit-
institut, ett företag för elektroniska pengar, ett försäkringsföretag eller ett
värdepappersföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen beslutar i frågan om tillstånd, skall den information som

Finansinspektionen fått vid samrådet med den utländska tillsynsmyndighe-
ten överlämnas till regeringen.

7 kap.

9 § Ett kreditinstituts kvalificerade innehav av aktier eller andelar i andra
företag än kreditinstitut, utländska kreditinstitut, företag för elektroniska
pengar, värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och för-
säkringsföretag inklusive återförsäkringsföretag får sammanlagt uppgå till
högst 60 procent av kapitalbasen i kreditinstitutet. Ett sådant innehav i ett
enskilt företag får uppgå till högst 15 procent av kapitalbasen i kreditinstitu-
tet.

Aktier eller andelar som har förvärvats i strid med första stycket skall sna-

rast avyttras.

Har aktier eller andelar förvärvats inom ramen för de gränser som anges i

första stycket och förändras därefter förhållandet mellan de kvalificerade
innehaven och kapitalbasen så att gränserna överskrids, skall institutet så
snart det är lämpligt avyttra överskjutande aktier och andelar.

background image

3

SFS 2006:543

14 kap.

2 § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 1 § om det finns skäl att anta
att förvärvaren

1. inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt

med denna lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
och

2. även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett kreditinstitut.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren
1. i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

2. är ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:2004) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan kreditinstitutet och

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av institutet.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

2 a § Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myn-
dighet i ett annat land inom EES om ett förvärv enligt 2 § skulle innebära att
kreditinstitutet blev dotterföretag till eller kom under kontroll av

1. ett i det landet auktoriserat utländskt kreditinstitut, företag för elektro-

niska pengar, försäkringsföretag eller värdepappersföretag,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

6 § Finansinspektionen får besluta att den som har ett kvalificerat innehav
av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid stämman inte får företräda fler
aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat, om
innehavaren

1. motverkar eller kan antas komma att motverka att kreditinstitutets rö-

relse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag eller andra författningar
som reglerar institutets verksamhet,

2. i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

3. är ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 6 kap. 11 § lagen (1994:2004) om kapi-
taltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

background image

4

SFS 2006:543

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

sökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

17 kap.

1 §

3 Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 18 § andra

stycket får inte överklagas. Detsamma gäller inspektionens beslut att över-
lämna ett ärende till regeringen för prövning.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket får över-

klagas hos regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som av-
ses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller

återkallelse skall gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:932.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.