SFS 2004:589 Lag om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

040589.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar;

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 9 § samt rubriken närmast

före 2 kap. 9 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar skall
ha följande lydelse.

2 kap.

Ledning och huvudkontor

9 §

Ett institut för elektroniska pengar skall ha en styrelse med minst fem

ledamöter. Institutet skall ha en verkställande direktör.

För varje institut för elektroniska pengar skall det finnas ett huvudkontor i

Sverige.

I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober
2001 om stadga för europabolag

2

skall vad som sägs om styrelsen i 2 kap.

2 § första stycket 4 om ledningsprövning samt i 6 kap. 13 § första stycket 5
och andra stycket om återkallelse av tillstånd tillämpas på tillsynsorganet.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag framgår

att de i tredje stycket angivna bestämmelserna om styrelsen skall tillämpas
också på ett europabolags lednings- eller förvaltningsorgan.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:589

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.