SFS 2006:610 elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2006:610 elektroniska pengar
060610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (2002:149) om ut-

givning av elektroniska pengar skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 §

2 Ett institut för elektroniska pengar skall ha en styrelse med minst fem

ledamöter. Institutet skall ha en verkställande direktör.

För varje institut för elektroniska pengar skall det finnas ett huvudkontor i

Sverige.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

3 (SE-förord-

ningen) eller artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den
22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-före-
ningar)

4 (SCE-förordningen) skall bestämmelserna om styrelsen i 2 kap. 2 §

första stycket 4 om ledningsprövning samt i 6 kap. 13 § första stycket 5 och
andra stycket om återkallelse av tillstånd tillämpas på tillsynsorganet. Vad
som sägs om styrelseledamöter i 4 kap. 6 § om meddelandeförbud skall till-
lämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter i tredje stycket skall
tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings-
eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

I ett europabolag eller ett europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i tredje stycket skall både ledningsorganet och till-
synsorganet ha minst fem ledamöter. I ett europabolag eller ett europakoope-
rativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43�45 i
SE-förordningen respektive artiklarna 42�44 i SCE-förordningen skall för-
valtningsorganet ha minst fem ledamöter.

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 2004:589.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:610

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:610

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ett europakooperativ skall upprätta årsredovisning och, i förekommande

fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i lagen (1995:1559)
om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som är tillämpliga
på institut för elektroniska pengar som drivs i ekonomisk förening.

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.