SFS 2006:610 elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2006:610 elektroniska pengar
060610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:KGOAML+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KGOAMK+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:149) om utgivning av<br/>elektroniska pengar;</b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 9 � lagen (2002:149) om ut-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">givning av elektroniska pengar skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2<b> </b>Ett institut f�r elektroniska pengar skall ha en styrelse med minst fem</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ledam�ter. Institutet skall ha en verkst�llande direkt�r.</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje institut f�r elektroniska pengar skall det finnas ett huvudkontor i</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr<br/>2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft13">3 (SE-f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ningen) eller artiklarna 3741 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den<br/>22 juli 2003 om stadga f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�re-<br/>ningar)</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft13">4 (SCE-f�rordningen) skall best�mmelserna om styrelsen i 2 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rsta stycket 4 om ledningspr�vning samt i 6 kap. 13 � f�rsta stycket 5 och<br/>andra stycket om �terkallelse av tillst�nd till�mpas p� tillsynsorganet. Vad<br/>som s�gs om styrelseledam�ter i 4 kap. 6 � om meddelandef�rbud skall till-<br/>l�mpas p� ledam�ter i tillsynsorganet.</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r<br/>att best�mmelserna om styrelsen eller dess ledam�ter i tredje stycket skall<br/>till�mpas ocks� p� ett europabolags eller ett europakooperativs lednings-<br/>eller f�rvaltningsorgan eller dess ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett europabolag eller ett europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ningssystem som avses i tredje stycket skall b�de ledningsorganet och till-<br/>synsorganet ha minst fem ledam�ter. I ett europabolag eller ett europakoope-<br/>rativ som har ett s�dant f�rvaltningssystem som avses i artiklarna 4345 i<br/>SE-f�rordningen respektive artiklarna 4244 i SCE-f�rordningen skall f�r-<br/>valtningsorganet ha minst fem ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2004:589.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">4 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2006:610</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:610</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett europakooperativ skall uppr�tta �rsredovisning och, i f�rekommande</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">fall, koncernredovisning i enlighet med de best�mmelser i lagen (1995:1559)<br/>om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r till�mpliga<br/>p� institut f�r elektroniska pengar som drivs i ekonomisk f�rening.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 18 augusti 2006.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK �STERBERG</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar;

utf�rdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 9 � lagen (2002:149) om ut-

givning av elektroniska pengar skall ha f�ljande lydelse.

2 kap.

9 �

2 Ett institut f�r elektroniska pengar skall ha en styrelse med minst fem

ledam�ter. Institutet skall ha en verkst�llande direkt�r.

F�r varje institut f�r elektroniska pengar skall det finnas ett huvudkontor i

Sverige.

I fr�ga om europabolag och europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 3942 i r�dets f�rordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga f�r europabolag

3 (SE-f�rord-

ningen) eller artiklarna 3741 i r�dets f�rordning (EG) nr 1435/2003 av den
22 juli 2003 om stadga f�r europeiska kooperativa f�reningar (SCE-f�re-
ningar)

4 (SCE-f�rordningen) skall best�mmelserna om styrelsen i 2 kap. 2 �

f�rsta stycket 4 om ledningspr�vning samt i 6 kap. 13 � f�rsta stycket 5 och
andra stycket om �terkallelse av tillst�nd till�mpas p� tillsynsorganet. Vad
som s�gs om styrelseledam�ter i 4 kap. 6 � om meddelandef�rbud skall till-
l�mpas p� ledam�ter i tillsynsorganet.

Av 16 � andra stycket och 22 � lagen (2004:575) om europabolag samt

21 � andra stycket och 26 � lagen (2006:595) om europakooperativ framg�r
att best�mmelserna om styrelsen eller dess ledam�ter i tredje stycket skall
till�mpas ocks� p� ett europabolags eller ett europakooperativs lednings-
eller f�rvaltningsorgan eller dess ledam�ter.

I ett europabolag eller ett europakooperativ som har ett s�dant f�rvalt-

ningssystem som avses i tredje stycket skall b�de ledningsorganet och till-
synsorganet ha minst fem ledam�ter. I ett europabolag eller ett europakoope-
rativ som har ett s�dant f�rvaltningssystem som avses i artiklarna 4345 i
SE-f�rordningen respektive artiklarna 4244 i SCE-f�rordningen skall f�r-
valtningsorganet ha minst fem ledam�ter.

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Senaste lydelse 2004:589.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:610

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:610

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ett europakooperativ skall uppr�tta �rsredovisning och, i f�rekommande

fall, koncernredovisning i enlighet med de best�mmelser i lagen (1995:1559)
om �rsredovisning i kreditinstitut och v�rdepappersbolag som �r till�mpliga
p� institut f�r elektroniska pengar som drivs i ekonomisk f�rening.

Denna lag tr�der i kraft den 18 augusti 2006.

P� regeringens v�gnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.