SFS 2022:723 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2022:723 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2022-723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;font-family:MOJATF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;font-family:SCLKZT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:18px;line-height:29px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft117{font-size:17px;line-height:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft118{font-size:18px;line-height:30px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft119{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft120{font-size:13px;line-height:15px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft121{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PGDZUZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:BCDHEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-<br/>tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft115"><i>dels</i> att 5 kap. 3, 47, 50 och 59 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 21 a �, och n�rmast f�re </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">4 kap. 21 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>4 kap. <br/>Bevisb�rda <br/>21 a �</b> En betaltj�nstleverant�r ska kunna styrka att information har <br/>l�mnats i enlighet med detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>5 kap. <br/>3 �</b>3 En betalningstransaktion ska betraktas som godk�nd om betalaren <br/>uttryckligen har l�mnat sitt samtycke till att den genomf�rs. Samtycket ska <br/>l�mnas antingen direkt till den kontof�rvaltande betaltj�nstleverant�ren eller <br/>via betalningsmottagaren eller, i f�rekommande fall, leverant�ren av betal-<br/>ningsinitieringstj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En betaltj�nstleverant�r ska kunna styrka att ett s�dant samtycke har </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">l�mnats. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>47 �</b>4 Betalarens betaltj�nstleverant�r ansvarar gentemot betalaren f�r att <br/>en betalningsorder som betalaren har initierat utf�rs korrekt. Betaltj�nst-<br/>leverant�ren ska kunna styrka att betalningsordern har utf�rts korrekt. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om betalarens betaltj�nstleverant�r kan styrka att mottagarens leverant�r </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">har tagit emot betalningstransaktionens belopp enligt 40 �, ansvarar mot-<br/>tagarens leverant�r gentemot mottagaren f�r att transaktionen genomf�rs <br/>korrekt. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft119">1 Prop. 2021/22:202, bet. 2021/22:FiU38, rskr. 2021/22:346. <br/>2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om <br/>betaltj�nster p� den inre marknaden, om �ndring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och <br/>2013/36/EU samt f�rordning (EU) nr 1093/2010 och om upph�vande av direktiv 2007/64/EG, i <br/>den ursprungliga lydelsen. <br/>3 Senaste lydelse 2018:175. <br/>4 Senaste lydelse 2018:175. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft112"><b> 2022:723 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft121">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft114"> 9 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:723 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>50 �</b>5 Betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r ansvarar gentemot mot-<br/>tagaren f�r att betalningstransaktionens belopp st�lls till mottagarens f�r-<br/>fogande enligt 42 � och f�r att en betalningsorder som initierats av eller via <br/>mottagaren �verf�rs korrekt till betalarens betaltj�nstleverant�r i enlighet <br/>med 41 �. Betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r ska kunna styrka att <br/>betalningsordern har utf�rts korrekt. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r har f�rs�kt att �verf�ra </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">en betalningsorder i enlighet med f�rsta stycket men misslyckats, ska leve-<br/>rant�ren s� snart som m�jligt �verf�ra den ber�rda betalningsordern p� nytt <br/>till betalarens betaltj�nstleverant�r. </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r inte har �verf�rt en betal-</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">ningsorder enligt f�rsta stycket, ska betalningstransaktionens belopp valu-<br/>teras p� mottagarens betalkonto senast den dag d� beloppet skulle ha valu-<br/>terats om betalningsordern hade �verf�rts korrekt. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>59 �</b>6 En betaltj�nstleverant�r f�r komma �verens med en betaltj�nst-<br/>anv�ndare som inte �r konsument om avvikelser fr�n best�mmelserna i 1 � <br/>f�rsta stycket, 3 � andra stycket, 2830 ��, 3537 och 47 ��, 48 � <br/>f�rstatredje styckena, 4953 �� och 54 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAX ELGER </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft28">Fredrik Opander <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29">5 Senaste lydelse 2018:175. <br/>6 Senaste lydelse 2018:175. </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster

Utf�rdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2010:751) om betal-
tj�nster

dels att 5 kap. 3, 47, 50 och 59 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 21 a �, och n�rmast f�re

4 kap. 21 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

4 kap.
Bevisb�rda
21 a �
En betaltj�nstleverant�r ska kunna styrka att information har
l�mnats i enlighet med detta kapitel.

5 kap.
3 �
3 En betalningstransaktion ska betraktas som godk�nd om betalaren
uttryckligen har l�mnat sitt samtycke till att den genomf�rs. Samtycket ska
l�mnas antingen direkt till den kontof�rvaltande betaltj�nstleverant�ren eller
via betalningsmottagaren eller, i f�rekommande fall, leverant�ren av betal-
ningsinitieringstj�nsten.

En betaltj�nstleverant�r ska kunna styrka att ett s�dant samtycke har

l�mnats.

47 �4 Betalarens betaltj�nstleverant�r ansvarar gentemot betalaren f�r att
en betalningsorder som betalaren har initierat utf�rs korrekt. Betaltj�nst-
leverant�ren ska kunna styrka att betalningsordern har utf�rts korrekt.

Om betalarens betaltj�nstleverant�r kan styrka att mottagarens leverant�r

har tagit emot betalningstransaktionens belopp enligt 40 �, ansvarar mot-
tagarens leverant�r gentemot mottagaren f�r att transaktionen genomf�rs
korrekt.

1 Prop. 2021/22:202, bet. 2021/22:FiU38, rskr. 2021/22:346.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om
betaltj�nster p� den inre marknaden, om �ndring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och
2013/36/EU samt f�rordning (EU) nr 1093/2010 och om upph�vande av direktiv 2007/64/EG, i
den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:175.
4 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2022:723

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:723

50 �5 Betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r ansvarar gentemot mot-
tagaren f�r att betalningstransaktionens belopp st�lls till mottagarens f�r-
fogande enligt 42 � och f�r att en betalningsorder som initierats av eller via
mottagaren �verf�rs korrekt till betalarens betaltj�nstleverant�r i enlighet
med 41 �. Betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r ska kunna styrka att
betalningsordern har utf�rts korrekt.

Om betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r har f�rs�kt att �verf�ra

en betalningsorder i enlighet med f�rsta stycket men misslyckats, ska leve-
rant�ren s� snart som m�jligt �verf�ra den ber�rda betalningsordern p� nytt
till betalarens betaltj�nstleverant�r.

Om betalningsmottagarens betaltj�nstleverant�r inte har �verf�rt en betal-

ningsorder enligt f�rsta stycket, ska betalningstransaktionens belopp valu-
teras p� mottagarens betalkonto senast den dag d� beloppet skulle ha valu-
terats om betalningsordern hade �verf�rts korrekt.

59 �6 En betaltj�nstleverant�r f�r komma �verens med en betaltj�nst-
anv�ndare som inte �r konsument om avvikelser fr�n best�mmelserna i 1 �
f�rsta stycket, 3 � andra stycket, 2830 ��, 3537 och 47 ��, 48 �
f�rstatredje styckena, 4953 �� och 54 � f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2022.

P� regeringens v�gnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:175.
6 Senaste lydelse 2018:175.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.