SFS 2022:723 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2022:723 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2022-723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2010:751) om betal-
tjänster

dels att 5 kap. 3, 47, 50 och 59 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 21 a §, och närmast före

4 kap. 21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
Bevisbörda
21 a §
En betaltjänstleverantör ska kunna styrka att information har
lämnats i enlighet med detta kapitel.

5 kap.
3 §
3 En betalningstransaktion ska betraktas som godkänd om betalaren
uttryckligen har lämnat sitt samtycke till att den genomförs. Samtycket ska
lämnas antingen direkt till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören eller
via betalningsmottagaren eller, i förekommande fall, leverantören av betal-
ningsinitieringstjänsten.

En betaltjänstleverantör ska kunna styrka att ett sådant samtycke har

lämnats.

47 §4 Betalarens betaltjänstleverantör ansvarar gentemot betalaren för att
en betalningsorder som betalaren har initierat utförs korrekt. Betaltjänst-
leverantören ska kunna styrka att betalningsordern har utförts korrekt.

Om betalarens betaltjänstleverantör kan styrka att mottagarens leverantör

har tagit emot betalningstransaktionens belopp enligt 40 §, ansvarar mot-
tagarens leverantör gentemot mottagaren för att transaktionen genomförs
korrekt.

1 Prop. 2021/22:202, bet. 2021/22:FiU38, rskr. 2021/22:346.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om
betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och
2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, i
den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:175.
4 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2022:723

Publicerad
den

9 juni 2022

background image

2

SFS

2022:723

50 §5 Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör ansvarar gentemot mot-
tagaren för att betalningstransaktionens belopp ställs till mottagarens för-
fogande enligt 42 § och för att en betalningsorder som initierats av eller via
mottagaren överförs korrekt till betalarens betaltjänstleverantör i enlighet
med 41 §. Betalningsmottagarens betaltjänstleverantör ska kunna styrka att
betalningsordern har utförts korrekt.

Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör har försökt att överföra

en betalningsorder i enlighet med första stycket men misslyckats, ska leve-
rantören så snart som möjligt överföra den berörda betalningsordern på nytt
till betalarens betaltjänstleverantör.

Om betalningsmottagarens betaltjänstleverantör inte har överfört en betal-

ningsorder enligt första stycket, ska betalningstransaktionens belopp valu-
teras på mottagarens betalkonto senast den dag då beloppet skulle ha valu-
terats om betalningsordern hade överförts korrekt.

59 §6 En betaltjänstleverantör får komma överens med en betaltjänst-
användare som inte är konsument om avvikelser från bestämmelserna i 1 §
första stycket, 3 § andra stycket, 28�30 §§, 35�37 och 47 §§, 48 §
första�tredje styckena, 49�53 §§ och 54 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2018:175.
6 Senaste lydelse 2018:175.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.