SFS 2022:1704 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2022-1704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 a kap. 1–4 och 9 §§ lagen
(2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse

4 a kap.
1 §
2 Ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut får inte
vägra en konsument som är lagligen bosatt inom EES att öppna ett betal-
konto med sådana grundläggande funktioner enligt 2 § som institutet eller
filialen tillhandahåller andra konsumenter.

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns
särskilda skäl mot att tillhandahålla konsumenten ett betalkonto.

2 §3 Med grundläggande funktioner avses

1. tjänster som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto,
2. tjänster som gör det möjligt att sätta in medel på ett betalkonto,
3. tjänster som gör det möjligt att inom EES över disk eller i uttags-

automater ta ut kontanter från ett betalkonto, och

4. utförande av följande betalningstransaktioner inom EES:
a) autogirering,
b) betalningar genom ett debetkort, inbegripet betalningar online, samt
c) betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler, över disk

och via onlinetjänster.

Ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut som till-

handahåller en konsument ett betalkonto med grundläggande funktioner får
inte begränsa det antal gånger konsumenten får använda de tjänster som är
knutna till betalkontot.

3 §4 Ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut ska
behandla en ansökan från en konsument om betalkonto med grundläggande
funktioner skyndsamt. Institutet eller filialen ska avgöra ärendet så snart som
möjligt och senast inom tio bankdagar efter det att institutet eller filialen
tagit emot en fullständig ansökan.

1 Prop. 2022/23:10, bet. 2022/23:FiU16, rskr. 2022/23:46.
2 Senaste lydelse 2019:407.
3 Senaste lydelse 2019:407.
4 Senaste lydelse 2017:342.

SFS

2022:1704

Publicerad
den

13 december 2022

background image

2

SFS

2022:1704

Om institutet eller filialen avslår en ansökan, ska institutet eller filialen

omedelbart underrätta konsumenten om beslutet och lämna information om
vart han eller hon kan vända sig för att framföra klagomål eller få beslutet
rättsligt prövat. Underrättelsen ska vara skriftlig och utan kostnad för
konsumenten. Om det är möjligt, ska skälen för beslutet framgå av under-
rättelsen.

4 §5 Ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut får ta ut
rimliga avgifter från en konsument för att tillhandahålla ett betalkonto med
grundläggande funktioner.

9 §6 Ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut får säga
upp ett avtal om betalkonto med grundläggande funktioner bara om

1. konsumenten avsiktligt har använt betalkontot för olagliga ändamål,
2. det inte har förekommit några transaktioner på betalkontot under de

senaste 24 månaderna,

3. konsumenten har lämnat felaktiga uppgifter när betalkontot öppnades,

och korrekta uppgifter skulle ha lett till att han eller hon inte hade fått öppna
ett sådant konto, eller

4. det finns särskilda skäl.
Om institutet eller filialen säger upp avtalet, ska institutet eller filialen

underrätta konsumenten om detta och om vart han eller hon kan vända sig
för att framföra klagomål eller få uppsägningen rättsligt prövad. Under-
rättelsen ska vara skriftlig och utan kostnad för konsumenten. Om det är
möjligt, ska skälen för uppsägningen framgå av underrättelsen.

Om institutet eller filialen säger upp avtalet med stöd av första stycket

2 eller 4, ska institutet eller filialen underrätta konsumenten minst två månader
innan uppsägningen träder i kraft. En uppsägning med stöd av första stycket
1 eller 3 får omedelbar verkan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2017:342.
6 Senaste lydelse 2017:342.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.