SFS 2022:1728 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2022:1728 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
SFS2022-1728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 8 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § lagen (2010:751) om
betaltjänster ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Med betaltjänster avses i denna lag

1. tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på ett betalkonto samt

de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot,

2. tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från ett betalkonto samt

de åtgärder som krävs för förvaltning av kontot,

3. genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av

medel på ett betalkonto, genom

a) autogiro,
b) kontokort eller andra betalningsinstrument, eller
c) kontobaserade betalningar,
4. genomförande av betalningstransaktioner som avses i 3, när medlen

täcks av en betaltjänstanvändares kreditutrymme,

5. utgivning av betalningsinstrument eller inlösen av transaktionsbelopp

där ett betalningsinstrument har använts,

6. penningöverföring,
7. betalningsinitieringstjänster, eller
8. kontoinformationstjänster.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:9, bet. 2022/23:FiU18, rskr.2022/23:48.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om
betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och
2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, i
den ursprungliga lydelsen.
3 Senaste lydelse 2018:175.

SFS

2022:1728

Publicerad
den

13 december 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.