SFS 2006:1387 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

061387.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse

dels

att 1 kap. 5 och 8 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 2, 3 och 5 §§, 7 kap. 11 §,

9 kap. 1 §, 10 kap. 37 §, 12 kap. 20 §, 13 kap. 11 §, 14 kap. 2 och 6 §§ samt
15 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 13 kap. 7 § skall sättas närmast efter föregå-

ende paragraf,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 6 kap. 4 a och 4 b §§

samt 13 kap. 6 a §, samt två nya rubriker närmast före 6 kap. 4 a och 4 b §§
av följande lydelse.

1 kap.

5 §

I denna lag betyder

1.

anknutet

företag

: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla data-
tjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den
huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag,
institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2.

bank

: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3.

bankaktiebolag

: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bank-

rörelse,

4.

behörig myndighet

: en utländsk myndighet som har behörighet att ut-

öva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5.

EES

: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6.

filial

: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen skall anses som en
enda filial,

7.

finansiellt institut

: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappers-

bolag, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländskt företag
och vars huvudsakliga verksamhet är att

1

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätt-

ten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177,
30.6.2006, s. 1, Celex 32006L0048).

SFS 2006:1387

Utkom från trycket
den 15 december 2006

background image

2

SFS 2006:1387

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,
b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap.

3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2–10 och 12 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8.

hemland

: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i

denna lag,

9.

kapitalbas

: detsamma som i 3 kap. lagen (2006:1371) om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar,

10.

kreditinstitut

: bank och kreditmarknadsföretag,

11.

kreditmarknadsbolag

: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva fi-

nansieringsrörelse,

12.

kreditmarknadsförening

: en ekonomisk förening som har fått tillstånd

att driva finansieringsrörelse,

13.

kreditmarknadsföretag

: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsför-

ening,

14.

kvalificerat innehav

: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

15.

medlemsbank

: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570)

om medlemsbanker,

16.

sparbank

: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

17.

startkapital

: det kapital som definieras i artikel 57 a och b i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten
att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning)

3

,

18.

utländskt bankföretag

: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva bankrörelse,

19.

utländskt kreditföretag

: ett utländskt företag som i hemlandet har till-

stånd att driva finansieringsrörelse, och

20.

utländskt kreditinstitut

: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kre-

ditföretag.

8 §

Om ett kreditinstitut ingår i en finansiell företagsgrupp enligt 9 kap.

1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, skall
bestämmelserna i 6–9, 13 och 15 kap. denna lag samt bestämmelserna i la-
gen om kapitaltäckning och stora exponeringar om ett instituts rörelse och
om tillsyn över ett institut, gälla i tillämpliga delar för övriga företag i före-
tagsgruppen. Begränsningarna i fråga om ett instituts rörelse skall avse före-
tagen i företagsgruppen gemensamt.

Om det finns särskilda skäl får ett företag undantas från bestämmelserna i

första stycket. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.
Ärenden som är av principiell betydelse eller av synnerlig vikt prövas dock
av regeringen.

3

EUT L 177, 30.6.2006, s. 1 (Celex 32006L0048).

background image

3

SFS 2006:1387

3 kap.

2 §

4

Ett svenskt företag skall ges tillstånd att driva bankrörelse eller finan-

sieringsrörelse, om

1. bolagsordningen, stadgarna eller reglementet stämmer överens med

denna lag och andra författningar och i övrigt innehåller de särskilda
bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den
planerade verksamheten,

2. det finns skäl att anta att den planerade rörelsen kommer att drivas en-

ligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar företa-
gets verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har eller kan förväntas komma att få

ett kvalificerat innehav i företaget

a) inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt

med denna lag och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,
och

b) även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett kreditinstitut, och

4. den som skall ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av ett kreditinstitut och även i övrigt är lämplig för en
sådan uppgift.

Tillstånd får inte ges, om
1. någon som i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i

näringsverksamhet eller andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig
skyldig till allvarlig brottslighet har eller kan förväntas komma att få ett kva-
lificerat innehav i företaget, eller

2. ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt hol-

dingföretag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget inte upp-
fyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 9 kap. 13 §
lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglome-
rat.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av företaget.

6 kap.

2 §

Ett kreditinstitut skall identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha

kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Institutet skall
härvid se till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

Ett kreditinstitut skall särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker,

operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att institutets för-
måga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav
skall det åtminstone ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera
och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt
för att täcka arten och nivån på de risker som det är eller kan komma att bli

4

Senaste lydelse 2006:543.

background image

4

SFS 2006:1387

exponerat för. Kreditinstitutet skall utvärdera dessa metoder för att säker-
ställa att de är heltäckande.

3 §

Ett kreditinstituts rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt

att institutets struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan över-
blickas.

Proportionalitet

4 a §

Bestämmelserna i 1–3 §§ skall tillämpas i proportion till arten och

omfattningen av kreditinstitutets verksamheter och till deras komplexitets-
grad.

Styrelsens ansvar

4 b §

Styrelsen i ett kreditinstitut ansvarar för att kraven i 1–3 §§ uppfylls.

5 §

Styrelsen i ett kreditinstitut skall se till att det finns skriftliga interna

riktlinjer och instruktioner i den omfattning som behövs för att uppfylla kra-
ven i 1–3 och 4 a §§ och för att i övrigt styra rörelsen. Dessa riktlinjer och
instruktioner skall utvärderas och ses över regelbundet.

7 kap.

11 §

De i 9 § första stycket angivna gränserna får överskridas om

1. det belopp med vilket det kvalificerade innehavet överskrider gränserna

täcks av institutets kapitalbas, och

2. det görs avdrag för motsvarande del av kapitalbasen vid beräkningen av

kapitalbaskraven i 2 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar.

Om båda de gränser som anges i 9 § första stycket överskrids, skall det

största belopp som någon gräns överskrids med, täckas på det sätt som be-
skrivs i första stycket.

9 kap.

1 §

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

10 kap.

37 §

5

Vad som i 29 kap. 1–3 §§ aktiebolagslagen (2005:551) föreskrivs

om ansvar vid överträdelse av där angivna bestämmelser gäller för bank-
aktiebolag även vid överträdelse av denna lag och lagen (2006:1371) om ka-
pitaltäckning och stora exponeringar.

5

Senaste lydelse 2005:932.

background image

5

SFS 2006:1387

12 kap.

20 §

Vad som i 13 kap. 1–3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar föreskrivs om ansvar vid överträdelse av den lagen, av tillämplig lag
om årsredovisning och av stadgarna gäller beträffande kreditmarknadsföre-
ningar även vid överträdelse av denna lag och lagen (2006:1371) om kapital-
täckning och stora exponeringar.

13 kap.

6 a §

Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-

byta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

11 §

Styrelsen i en sparbank, en medlemsbank eller i en kreditmarknads-

förening är skyldig att genast låta upprätta en särskild balansräkning, om det
finns skäl att anta att institutet inte kan uppfylla kravet på kapitaltäckning
enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

Balansräkningen skall granskas av institutets revisor. Om granskningen

visar att kravet inte är uppfyllt, skall institutets styrelse genast underrätta
Finansinspektionen.

14 kap.

2 §

6

Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 1 § om det finns skäl att

anta att förvärvaren

1. inte kommer att motverka att rörelsen drivs på ett sätt som är förenligt

med denna lag och andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
och

2. även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett kreditinstitut.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren
1. i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

2. är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett så-
dant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild till-
syn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan kreditinstitutet och

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av institutet.

Finansinspektionen får besluta en viss tid inom vilken ett förvärv skall ge-

nomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

6

Senaste lydelse 2006:543.

background image

6

SFS 2006:1387

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

6 §

7

Finansinspektionen får besluta att den som har ett kvalificerat innehav

av aktier eller andelar i ett kreditinstitut vid stämman inte får företräda fler
aktier eller andelar än som motsvarar ett innehav som inte är kvalificerat, om
innehavaren

1. motverkar eller kan antas komma att motverka att kreditinstitutets rö-

relse drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag eller andra författningar
som reglerar institutets verksamhet,

2. i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

3. är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett så-
dant företag enligt 9 kap. 13 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild till-
syn över finansiella konglomerat.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier eller andelar inte har an-

sökt om tillstånd till ett förvärv som avses i 1 §, får Finansinspektionen be-
sluta att innehavaren vid stämman inte får företräda aktierna eller andelarna
till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier eller andelar, får innehavaren inte företräda aktierna eller
andelarna vid stämman till den del innehavet står i strid med beslutet.

15 kap.

1 §

Om ett kreditinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag,

andra författningar som reglerar institutets verksamhet, institutets bolagsord-
ning, stadgar eller reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i
författningar som reglerar institutets verksamhet, skall Finansinspektionen
ingripa.

Ingripande sker genom utfärdande av föreläggande att inom viss tid be-

gränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon an-
nan åtgärd för att komma till rätta med situationen, förbud att verkställa be-
slut eller genom anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig skall kreditinsti-
tutets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om en överträdelse är ringa

eller ursäktlig, om institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har
vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 2006:543.

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.