SFS 2011:775 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2010:751) om betaltjänster / SFS 2011:775 Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
110775.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 3 och 4 ��, 2 kap. 2 �,</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">3 kap. 2 �, 5 kap. 2 � och 6 kap. 5 � samt rubriken n�rmast f�re 5 kap. 2 �<br/>lagen (2010:751) om betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>betaltj�nstleverant�rer</i> avses i denna lag f�ljande tillhandah�llare</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">av betaltj�nster:</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. banker och kreditmarknadsf�retag enligt lagen (2004:297) om bank-</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. institut f�r elektroniska pengar och de f�retag som har undantagits fr�n</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�ndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undan-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tagits fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. statliga och kommunala myndigheter, n�r de inte �gnar sig �t myndig-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hetsut�vning,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. utl�ndska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">motsvarande dem i 14 med undantag av s�dana fysiska eller juridiska per-<br/>soner som har undantagits fr�n tillst�ndsplikt enligt nationella best�mmelser<br/>som genomf�r Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/64/EG om be-<br/>taltj�nster p� den inre marknaden och om �ndring av direktiven 97/7/EG,<br/>2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upph�vande av direktiv 97/<br/>5/EG,</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">l�nder, n�r de inte agerar i egenskap av monet�r eller offentlig myndighet,</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tillhandah�lla betaltj�nster, och</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">8. filialer till kreditinstitut fr�n l�nder utanf�r EES.</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:913px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>autogiro</i>: en betaltj�nst f�r debitering av en betalares betalkonto, d�r in-</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111">itiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren p� grund-<br/>val av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betaltj�nstleverant�r<br/>eller betalarens egen betaltj�nstleverant�r, </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:775</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:775</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. <i>bankdag</i>: en dag p� vilken en betaltj�nstleverant�r har �ppet f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">samhet i den utstr�ckning som kr�vs f�r genomf�rande av en betalnings-<br/>transaktion, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. <i>betalare</i>: en fysisk eller juridisk person som �r antingen betal-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kontoinnehavare och som godk�nner en betalningsorder fr�n detta betal-<br/>konto, eller en fysisk eller juridisk person som l�mnar en betalningsorder, </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. <i>betalkonto</i>: ett konto som innehas i en eller flera betaltj�nstanv�ndares</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">namn och som �r avsett f�r genomf�randet av betalningstransaktioner, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. <i>betalningsinstitut</i>: ett aktiebolag eller en ekonomisk f�rening som har</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">f�tt tillst�nd att tillhandah�lla betaltj�nster enligt 2 kap., </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. <i>betalningsinstrument</i>: ett kontokort eller n�got annat personligt instru-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ment eller en personlig rutin som anv�nds f�r att initiera en betalningsorder, </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">7. <i>betalningsmottagare</i>: en fysisk eller juridisk person som �r den avsedda</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">mottagaren av medel vid en betalningstransaktion, </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">8. <i>betalningsorder</i>: varje instruktion som en betalare eller betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">mottagare ger sin betaltj�nstleverant�r om att en betalningstransaktion ska<br/>genomf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. <i>betalningssystem</i>: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 � andra</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">10. <i>betalningstransaktion</i>: ins�ttning, uttag eller �verf�ring av medel som</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella<br/>underliggande f�rpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren, </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">11. <i>betaltj�nstanv�ndare</i>: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">betaltj�nst, </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">12. <i>debitera</i>: att medel dras fr�n ett konto, <br/>13. <i>filial</i>: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ett utl�ndskt betalningsinstituts etablering av flera driftst�llen ska anses som<br/>en enda filial, </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">14. <i>grupp</i>: detsamma som i 1 kap. 7 � lagen (2006:531) om s�rskild till-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">syn �ver finansiella konglomerat, </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">15. <i>hemland</i>: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verk-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet som avses i denna lag, </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">16. <i>konsument</i>: en fysisk person som handlar huvudsakligen f�r �ndam�l</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">som faller utanf�r n�ringsverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">17. <i>kreditera</i>: att medel tillf�rs ett konto, <br/>18. <i>kvalificerat innehav</i>: detsamma som i 1 kap. 5 � 14 lagen (2004:297)</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">om bank- och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">19. <i>medel</i>: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">20. <i>penning�verf�ring</i>: en betaltj�nst d�r medel tas emot fr�n en betalare,</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">utan att n�got betalkonto �ppnas i betalarens eller betalningsmottagarens<br/>namn, uteslutande i syfte att �verf�ra motsvarande belopp till en mottagare<br/>eller en annan betaltj�nstleverant�r som agerar p� mottagarens v�gnar, eller<br/>d�r dessa medel tas emot p� mottagarens v�gnar och st�lls till mottagarens<br/>f�rfogande, </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">21. <i>ramavtal</i>: ett avtal om betaltj�nster som reglerar genomf�randet av</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan<br/>inneh�lla skyldigheter och villkor f�r att �ppna ett betalkonto, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:775</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">22. <i>referensv�xelkurs</i>: den v�xelkurs som ligger till grund f�r ber�kningen</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">av eventuell valutav�xling och g�rs tillg�nglig av betaltj�nstleverant�ren<br/>eller h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�lla,</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">23. <i>referensr�ntesats</i>: den r�ntesats som ligger till grund f�r ber�kningen</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">av eventuell till�mplig r�nta och som h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�l-<br/>la som kan kontrolleras av b�da parterna i ett avtal om betaltj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">24. <i>registrerad betaltj�nstleverant�r</i>: en betaltj�nstleverant�r som undan-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tagits fr�n krav p� tillst�nd enligt 2 kap. 3 �,</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">25. <i>startkapital</i>: detsamma som i 1 kap. 5 � 17 lagen om bank- och finan-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">26. <i>unik identifikationskod</i>: en kombination av bokst�ver, siffror eller</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">symboler som tillhandah�llits av en betaltj�nstleverant�r, och som en betal-<br/>tj�nstanv�ndare ska uppge f�r att otvetydigt identifiera en annan betal-<br/>tj�nstanv�ndare eller dennes betalkonto,</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">27. <i>valuteringsdag</i>: den referenstidpunkt som anv�nds av en betal-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">tj�nstleverant�r f�r att ber�kna r�ntan p� de medel som debiterats eller kredi-<br/>terats ett betalkonto.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�nd enligt denna lag beh�vs inte f�r</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. banker och kreditmarknadsf�retag enligt lagen (2004:297) om bank-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">och finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. institut f�r elektroniska pengar och de f�retag som har undantagits fr�n</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�ndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. statliga och kommunala myndigheter, n�r de inte �gnar sig �t myndig-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">hetsut�vning, </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">4. utl�ndska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">motsvarande dem i 13 med undantag av s�dana fysiska eller juridiska per-<br/>soner som har undantagits fr�n tillst�ndsplikt enligt nationella best�mmelser<br/>som genomf�r Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/64/EG,</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">5. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">l�nder, n�r de inte agerar i egenskap av monet�r eller offentlig myndighet,</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">6. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har r�tt att</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">tillhandah�lla betaltj�nster, och</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">7. filialer till kreditinstitut fr�n l�nder utanf�r EES.</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:857px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som mot-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">svarar minst startkapitalet enligt 1 � eller ett kapitalkrav ber�knat enligt 3<br/>eller 4 �. Betalningsinstitutets kapitalbas f�r inte underskrida det h�gsta av<br/>dessa tv� belopp.</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid ber�kningen av kapitalbasen och dess sammans�ttning g�ller 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar och f�reskrif-<br/>ter meddelade med st�d av 13 kap. 1 � 6 samma lag.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett betalningsinstitut som tillh�r samma grupp som ett annat betal-</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, v�rdepappersf�retag, fondbolag, f�rs�k-<br/>ringsf�retag eller institut f�r elektroniska pengar f�r inte vid ber�kning av</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:775</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft42">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft42">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">kapitalbasen ta med s�dana poster som ing�r i ber�kningen av n�got av dessa<br/>f�retags kapitalbas.</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 � f�r</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">inte vid ber�kningen av kapitalbasen ta med s�dana poster som ing�r i ber�k-<br/>ningen av kapitalbasen i s�dan annan verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta g�ller att kapi-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">talbasen inte f�r understiga det h�gsta av de belopp som f�ljer av 6 och 7 ��<br/>lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:366px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Elektroniska pengar och betalningsinstrument som avser l�ga belopp</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r elektroniska pengar och s�dana betalningsinstrument som avses i</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">4 </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft40">kap. 19 � f�rsta stycket f�r betaltj�nstleverant�ren och betaltj�nst-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">anv�ndaren i ramavtal komma �verens om</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. att leverant�ren inte beh�ver underr�tta anv�ndaren att betalnings-</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ordern har avvisats, om det av sammanhanget klart framg�r att den inte har<br/>utf�rts, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. att betalaren inte f�r �terkalla betalningsordern efter att ha godk�nt att</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">den genomf�rs, </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft44">3. andra tidsgr�nser f�r genomf�randet �n de som anges i 1822 ��, eller <br/>4. att det inte ska vara m�jligt att sp�rra betalningsinstrumentet.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:622px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft40">Om misstanke om bedr�geri kvarst�r efter n�rmare analys, f�r uppgif-</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ter om alla omst�ndigheter som kan tyda p� bedr�geri i samband med till-<br/>handah�llande eller anv�ndning av betaltj�nster l�mnas till en polismyndig-<br/>het eller �klagarmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifter i ett register som avses i 1 � f�r l�mnas ut till betal-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">tj�nstleverant�rer och de som har ansvar f�r ett betalningssystem n�r uppgif-<br/>terna har l�mnats till en polismyndighet eller �klagarmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Utl�mnande av uppgifter enligt andra stycket f�r ske trots 3 kap. 12 �</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">denna lag, 1 kap. 10 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse<br/>eller 3 kap. 12 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar.</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft44">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:751) om betaltj�nster;

utf�rdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 3 och 4 ��, 2 kap. 2 �,

3 kap. 2 �, 5 kap. 2 � och 6 kap. 5 � samt rubriken n�rmast f�re 5 kap. 2 �
lagen (2010:751) om betaltj�nster ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

3 �

Med betaltj�nstleverant�rer avses i denna lag f�ljande tillhandah�llare

av betaltj�nster:

1. banker och kreditmarknadsf�retag enligt lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse,

2. institut f�r elektroniska pengar och de f�retag som har undantagits fr�n

tillst�ndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

3. betalningsinstitut och de fysiska eller juridiska personer som har undan-

tagits fr�n tillst�ndsplikt enligt 2 kap. 3 �,

4. statliga och kommunala myndigheter, n�r de inte �gnar sig �t myndig-

hetsut�vning,

5. utl�ndska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES,

motsvarande dem i 14 med undantag av s�dana fysiska eller juridiska per-
soner som har undantagits fr�n tillst�ndsplikt enligt nationella best�mmelser
som genomf�r Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/64/EG om be-
taltj�nster p� den inre marknaden och om �ndring av direktiven 97/7/EG,
2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upph�vande av direktiv 97/
5/EG,

6. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-

l�nder, n�r de inte agerar i egenskap av monet�r eller offentlig myndighet,

7. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har r�tt att

tillhandah�lla betaltj�nster, och

8. filialer till kreditinstitut fr�n l�nder utanf�r EES.

4 �

I denna lag betyder

1. autogiro: en betaltj�nst f�r debitering av en betalares betalkonto, d�r in-

itiativet till en betalningstransaktion tas av betalningsmottagaren p� grund-
val av betalarens samtycke till mottagaren, mottagarens betaltj�nstleverant�r
eller betalarens egen betaltj�nstleverant�r,

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

SFS 2011:775

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:775

2. bankdag: en dag p� vilken en betaltj�nstleverant�r har �ppet f�r verk-

samhet i den utstr�ckning som kr�vs f�r genomf�rande av en betalnings-
transaktion,

3. betalare: en fysisk eller juridisk person som �r antingen betal-

kontoinnehavare och som godk�nner en betalningsorder fr�n detta betal-
konto, eller en fysisk eller juridisk person som l�mnar en betalningsorder,

4. betalkonto: ett konto som innehas i en eller flera betaltj�nstanv�ndares

namn och som �r avsett f�r genomf�randet av betalningstransaktioner,

5. betalningsinstitut: ett aktiebolag eller en ekonomisk f�rening som har

f�tt tillst�nd att tillhandah�lla betaltj�nster enligt 2 kap.,

6. betalningsinstrument: ett kontokort eller n�got annat personligt instru-

ment eller en personlig rutin som anv�nds f�r att initiera en betalningsorder,

7. betalningsmottagare: en fysisk eller juridisk person som �r den avsedda

mottagaren av medel vid en betalningstransaktion,

8. betalningsorder: varje instruktion som en betalare eller betalnings-

mottagare ger sin betaltj�nstleverant�r om att en betalningstransaktion ska
genomf�ras,

9. betalningssystem: ett generellt betalsystem enligt 1 kap. 3 � andra

stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse,

10. betalningstransaktion: ins�ttning, uttag eller �verf�ring av medel som

initieras av betalaren eller betalningsmottagaren, oberoende av eventuella
underliggande f�rpliktelser mellan betalaren och betalningsmottagaren,

11. betaltj�nstanv�ndare: en fysisk eller juridisk person som utnyttjar en

betaltj�nst,

12. debitera: att medel dras fr�n ett konto,
13. filial: ett avdelningskontor med sj�lvst�ndig f�rvaltning, varvid �ven

ett utl�ndskt betalningsinstituts etablering av flera driftst�llen ska anses som
en enda filial,

14. grupp: detsamma som i 1 kap. 7 � lagen (2006:531) om s�rskild till-

syn �ver finansiella konglomerat,

15. hemland: det land d�r ett f�retag har f�tt tillst�nd att driva s�dan verk-

samhet som avses i denna lag,

16. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen f�r �ndam�l

som faller utanf�r n�ringsverksamhet,

17. kreditera: att medel tillf�rs ett konto,
18. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 � 14 lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsr�relse,

19. medel: sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska

pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

20. penning�verf�ring: en betaltj�nst d�r medel tas emot fr�n en betalare,

utan att n�got betalkonto �ppnas i betalarens eller betalningsmottagarens
namn, uteslutande i syfte att �verf�ra motsvarande belopp till en mottagare
eller en annan betaltj�nstleverant�r som agerar p� mottagarens v�gnar, eller
d�r dessa medel tas emot p� mottagarens v�gnar och st�lls till mottagarens
f�rfogande,

21. ramavtal: ett avtal om betaltj�nster som reglerar genomf�randet av

kommande enskilda och successiva betalningstransaktioner och som kan
inneh�lla skyldigheter och villkor f�r att �ppna ett betalkonto,

background image

3

SFS 2011:775

22. referensv�xelkurs: den v�xelkurs som ligger till grund f�r ber�kningen

av eventuell valutav�xling och g�rs tillg�nglig av betaltj�nstleverant�ren
eller h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�lla,

23. referensr�ntesats: den r�ntesats som ligger till grund f�r ber�kningen

av eventuell till�mplig r�nta och som h�rr�r fr�n en offentligt tillg�nglig k�l-
la som kan kontrolleras av b�da parterna i ett avtal om betaltj�nster,

24. registrerad betaltj�nstleverant�r: en betaltj�nstleverant�r som undan-

tagits fr�n krav p� tillst�nd enligt 2 kap. 3 �,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 � 17 lagen om bank- och finan-

sieringsr�relse,

26. unik identifikationskod: en kombination av bokst�ver, siffror eller

symboler som tillhandah�llits av en betaltj�nstleverant�r, och som en betal-
tj�nstanv�ndare ska uppge f�r att otvetydigt identifiera en annan betal-
tj�nstanv�ndare eller dennes betalkonto,

27. valuteringsdag: den referenstidpunkt som anv�nds av en betal-

tj�nstleverant�r f�r att ber�kna r�ntan p� de medel som debiterats eller kredi-
terats ett betalkonto.

2 kap.

2 �

Tillst�nd enligt denna lag beh�vs inte f�r

1. banker och kreditmarknadsf�retag enligt lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsr�relse,

2. institut f�r elektroniska pengar och de f�retag som har undantagits fr�n

tillst�ndsplikt enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

3. statliga och kommunala myndigheter, n�r de inte �gnar sig �t myndig-

hetsut�vning,

4. utl�ndska fysiska och juridiska personer samt myndigheter inom EES,

motsvarande dem i 13 med undantag av s�dana fysiska eller juridiska per-
soner som har undantagits fr�n tillst�ndsplikt enligt nationella best�mmelser
som genomf�r Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/64/EG,

5. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-

l�nder, n�r de inte agerar i egenskap av monet�r eller offentlig myndighet,

6. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har r�tt att

tillhandah�lla betaltj�nster, och

7. filialer till kreditinstitut fr�n l�nder utanf�r EES.

3 kap.

2 �

Ett betalningsinstitut ska vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som mot-

svarar minst startkapitalet enligt 1 � eller ett kapitalkrav ber�knat enligt 3
eller 4 �. Betalningsinstitutets kapitalbas f�r inte underskrida det h�gsta av
dessa tv� belopp.

Vid ber�kningen av kapitalbasen och dess sammans�ttning g�ller 3 kap.

lagen (2006:1371) om kapitalt�ckning och stora exponeringar och f�reskrif-
ter meddelade med st�d av 13 kap. 1 � 6 samma lag.

Ett betalningsinstitut som tillh�r samma grupp som ett annat betal-

ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, v�rdepappersf�retag, fondbolag, f�rs�k-
ringsf�retag eller institut f�r elektroniska pengar f�r inte vid ber�kning av

background image

4

SFS 2011:775

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

kapitalbasen ta med s�dana poster som ing�r i ber�kningen av n�got av dessa
f�retags kapitalbas.

Ett betalningsinstitut som driver annan verksamhet i enlighet med 5 � f�r

inte vid ber�kningen av kapitalbasen ta med s�dana poster som ing�r i ber�k-
ningen av kapitalbasen i s�dan annan verksamhet.

F�r ett betalningsinstitut som har bytt redovisningsvaluta g�ller att kapi-

talbasen inte f�r understiga det h�gsta av de belopp som f�ljer av 6 och 7 ��
lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella f�retag.

5 kap.

Elektroniska pengar och betalningsinstrument som avser l�ga belopp

2 �

F�r elektroniska pengar och s�dana betalningsinstrument som avses i

4

kap. 19 � f�rsta stycket f�r betaltj�nstleverant�ren och betaltj�nst-

anv�ndaren i ramavtal komma �verens om

1. att leverant�ren inte beh�ver underr�tta anv�ndaren att betalnings-

ordern har avvisats, om det av sammanhanget klart framg�r att den inte har
utf�rts,

2. att betalaren inte f�r �terkalla betalningsordern efter att ha godk�nt att

den genomf�rs,

3. andra tidsgr�nser f�r genomf�randet �n de som anges i 1822 ��, eller
4. att det inte ska vara m�jligt att sp�rra betalningsinstrumentet.

6 kap.

5 �

Om misstanke om bedr�geri kvarst�r efter n�rmare analys, f�r uppgif-

ter om alla omst�ndigheter som kan tyda p� bedr�geri i samband med till-
handah�llande eller anv�ndning av betaltj�nster l�mnas till en polismyndig-
het eller �klagarmyndigheten.

Uppgifter i ett register som avses i 1 � f�r l�mnas ut till betal-

tj�nstleverant�rer och de som har ansvar f�r ett betalningssystem n�r uppgif-
terna har l�mnats till en polismyndighet eller �klagarmyndigheten.

Utl�mnande av uppgifter enligt andra stycket f�r ske trots 3 kap. 12 �

denna lag, 1 kap. 10 � lagen (2004:297) om bank- och finansieringsr�relse
eller 3 kap. 12 � lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.