SFS 2013:584 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2013:584 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
130584.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska
pengar;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 2 § lagen (2011:755) om

elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

3 kap.

2 §

Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje tidpunkt ha en kapital-

bas som lägst motsvarar startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat
enligt 3 §. Institutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av dessa be-
lopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning ska 3 kap. lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 den lagen tillämpas. Därutöver
gäller följande vid beräkningen:

1. Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma grupp som ett an-

nat institut för elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, ett kredit-
institut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare som för-
valtar specialfonder eller ett försäkringsföretag får vid beräkning av kapital-
basen inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen av något av dessa fö-
retags kapitalbas.

2. Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan verksamhet i en-

lighet med 5 § får vid beräkningen av kapitalbasen inte ta med sådana poster
som ingår i beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3. För ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovisningsvaluta

får kapitalbasen inte understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och
7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

SFS 2013:584

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.