SFS 2018:1796 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2018:1796 Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
SFS2018-1796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektro-
niska pengar

dels att 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 § och rubriken närmast före 5 kap. 27 § ska

ha följande lydelse,

dels att rubriken till 5 kap. ska lyda ⬝Tillsyn, ingripanden och bemyndi-

ganden⬝.

3 kap.
14 §2
Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga
att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under
en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs
av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellan-
folklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i
elektronisk form.

5 kap.
Bemyndiganden
27 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,
2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en

ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska han-

tera medel enligt 3 kap. 6 §,

5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska han-

tera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot utgiv-
na elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för genomförandet
av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos instituten eller
utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde
styckena,

6. vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,
7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1016.

3 Senaste lydelse 2018:176.

SFS

2018:1796

Publicerad
den

28 november 2018

background image

2

SFS

2018:1796

8. hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § ska lämnas,
9. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta

och vilka krav institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt
3 kap. 29 §,

10. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

2 § och när upplysningarna ska lämnas, och
11. sådana avgifter som avses i 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.