SFS 2011:755 Lag om elektroniska pengar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2011:755) om elektroniska pengar / SFS 2011:755 Lag om elektroniska pengar
110755.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om elektroniska pengar;

utfärdad den 9 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om utgivning av elektroniska pengar

samt om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare.

Lagen gäller inte elektroniskt förvarat penningvärde som
1. lagras på instrument som kan användas endast inom ett begränsat nät-

verk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om
ett begränsat varu- eller tjänsteutbud, eller

2. används för betalningstransaktioner som genomförs med hjälp av

utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknik,
när de köpta varorna eller tjänsterna levereras till och är avsedda att använ-
das med hjälp av sådan utrustning, förutsatt att operatören för utrustningen
inte agerar enbart som en mellanhand mellan betaltjänstanvändaren och
leverantören av varorna eller tjänsterna.

Definitioner

2 §

I denna lag betyder

1. betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt instru-

ment eller en personlig rutin som används för att initiera en betalningsorder,

2. elektroniska pengar: ett elektroniskt förvarat penningvärde som
a) representerar en fordran på utgivaren,
b) ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och

c) godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren,
3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009
om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar
samt om tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och
2006/48/EG och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT L 267, 10.10.2009,
s. 7, Celex 32009L0110).

SFS 2011:755

Utkom från trycket
den 21 juni 2011

background image

2

SFS 2011:755

4. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett

utländskt institut för elektroniska pengars etablering av flera driftställen ska
anses som en enda filial,

5. grupp: detsamma som i 1 kap. 7 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn

över finansiella konglomerat,

6. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verk-

samhet som avses i denna lag,

7. institut för elektroniska pengar: ett svenskt aktiebolag eller en svensk

ekonomisk förening som har fått tillstånd att ge ut elektroniska pengar enligt
denna lag,

8. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål

som faller utanför näringsverksamhet,

9. kvalificerat innehav: detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse,

10. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 17 lagen om bank- och finan-

sieringsrörelse,

11. utgivare av elektroniska pengar: institut för elektroniska pengar,

registrerade utgivare, den som ger ut elektroniska pengar och är undantagen
från tillståndsplikt enligt 2 kap. 2 § och företag som enligt 3 kap. 28 § fått
tillstånd att ge ut elektroniska pengar.

3 §

Ett institut för elektroniska pengar och ett annat företag ska anses ha

nära förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga
röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett institut för elektroniska pengar och en

fysisk person anses ha, om

1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i institutet för elektroniska pengar,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i institutet för elek-

troniska pengar,

c) på annat sätt har sådant inflytande över institutet för elektroniska

pengar att personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i för-
hållande till ett dotterföretag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och institu-

tet för elektroniska pengar.

2 kap. Tillståndsplikt, förutsättningar för tillstånd och undantag
från tillståndsplikt

Tillståndsplikt

1 §

Elektroniska pengar får ges ut endast efter tillstånd av Finans-

inspektionen, om inte annat följer av 2 eller 3 §.

background image

3

SFS 2011:755

Tillstånd får ges till ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk för-

ening.

Undantag från tillståndsplikt

2 §

Tillstånd att ge ut elektroniska pengar behövs inte för

1. banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

2. statliga och kommunala myndigheter, när de ägnar sig åt myndighets-

utövning,

3. sådana utländska fysiska och juridiska personer och myndigheter inom

EES som motsvarar dem i 1 och 2,

4. Europeiska centralbanken och nationella centralbanker i andra EES-

länder, när de inte agerar i egenskap av monetär eller offentlig myndighet,

5. postgiroinstitut inom EES som enligt nationell lagstiftning har rätt att

ge ut elektroniska pengar, och

6. filialer till kreditinstitut från länder utanför EES.
Särskilda bestämmelser om utländska företag finns i 3 kap. 26�28 §§.

3 §

En svensk juridisk person får ansöka hos Finansinspektionen om att

undantas från tillståndsplikt enligt 1 §. Inspektionen ska besluta om ett
sådant undantag om

1. den som ska ingå i ett bolags eller en förenings styrelse, vara verkstäl-

lande direktör eller ansvarig för verksamheten med utgivning av elektro-
niska pengar inte har dömts för brott som rör penningtvätt, finansiering av
terrorism eller annan ekonomisk brottslighet,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att

drivas enligt denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

3. det för juridiska personer finns skäl att anta att den som har ett kvalifi-

cerat innehav i företaget är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över
ledningen av företaget,

4. den som ska ingå i ett företags styrelse, vara verkställande direktör,

ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller vara
ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i
ledningen av företaget eller ansvara för verksamheten med utgivning av
elektroniska pengar och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift, och

5. den planerade verksamheten har sådan begränsad omfattning att

genomsnittligt utestående skulder hänförliga till elektroniska pengar aldrig
överstiger fem miljoner euro.

4 §

Finansinspektionen ska registrera dem som har beviljats undantag

enligt 3 § (registrerade utgivare).

En registrerad utgivare ska underrätta Finansinspektionen om sådana

förändringar som påverkar utgivarens möjlighet att uppfylla villkoren för
undantag enligt 3 §.

Bestämmelser om register finns i 5 kap. 5 §.

5 §

En registrerad utgivare som inte längre uppfyller villkoren i 3 § ska

ansöka om tillstånd enligt 1 §. Ansökan ska göras inom 30 dagar från den
dag då villkoren inte längre uppfylldes.

background image

4

SFS 2011:755

En registrerad utgivare ska avföras ur registret, om utgivaren anmäler att

den inte längre ger ut elektroniska pengar eller om det på annat sätt framgår
att utgivarens verksamhet har upphört.

Förutsättningar för tillstånd

6 § Tillstånd att ge ut elektroniska pengar ska ges, om

1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller någon

annan författning,

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att

drivas

a) med tillräckliga styr- och kontrollformer för verksamheten med utgiv-

ning av elektroniska pengar, och

b) i enlighet med denna lag och andra författningar som reglerar företagets

verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har ett kvalificerat innehav i företaget

är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

4. den som ska ingå i företagets styrelse, vara verkställande direktör eller

vara ersättare för någon av dem, är lämplig för en sådan uppgift, och

5. den som är ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska

pengar eller ersättare för denna person är lämplig för en sådan uppgift och
har tillräcklig insikt och erfarenhet.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant

förvaltningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

3 eller artiklarna

37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

4 ska bestämmelser-

na som avser styrelsen i första stycket 4 om lämplighetsprövning tillämpas
på tillsynsorganet.

7 §

Vid bedömningen enligt 3 § 3 och 6 § första stycket 3 av om en inne-

havare är lämplig ska dennes anseende och kapitalstyrka beaktas. Det ska
också beaktas om det finns skäl att anta att

1. innehavaren kommer att motverka att verksamheten med utgivning av

elektroniska pengar drivs på ett sätt som är förenligt med kraven i denna lag
och andra författningar som reglerar företagets verksamhet,

2. innehavet har samband med eller kan öka risken för
a) penningtvätt enligt 1 kap. 5 § 6 lagen (2009:62) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för finansie-

ring av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott enligt lagen
(2003:148) om terroristbrott.

Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar
en effektiv tillsyn av företaget.

3 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4 EGT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

background image

5

SFS 2011:755

8 §

Finansinspektionen ska meddela beslut i fråga om tillstånd att ge ut

elektroniska pengar eller om undantag från tillståndsplikt inom tre månader
från den dag då en fullständig ansökan inkom och ansökningsavgiften beta-
lats.

Om beslut inte meddelas i rätt tid, ska tillstånd anses ha meddelats eller

undantag anses ha beviljats av Finansinspektionen.

3 kap. Verksamheten i institut för elektroniska pengar och hos
registrerade utgivare

Startkapital

1 §

Ett institut för elektroniska pengar ska när det påbörjar sin verksamhet

ha ett startkapital som vid tiden för beslut om tillstånd motsvarar minst
350 000 euro.

Kapitalkrav

2 §

Ett institut för elektroniska pengar ska vid varje tidpunkt ha en kapital-

bas som lägst motsvarar startkapitalet enligt 1 § eller ett kapitalkrav beräknat
enligt 3 §. Institutets kapitalbas får inte underskrida det högsta av dessa
belopp.

Vid beräkningen av kapitalbasen och dess sammansättning ska 3 kap.

lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar och de före-
skrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 den lagen tillämpas.
Därutöver gäller följande vid beräkningen:

1. Ett institut för elektroniska pengar som tillhör samma grupp som ett

annat institut för elektroniska pengar, eller ett betalningsinstitut, kredit-
institut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsföretag får vid
beräkning av kapitalbasen inte ta med sådana poster som ingår i beräkningen
av något av dessa företags kapitalbas.

2. Ett institut för elektroniska pengar som bedriver annan verksamhet i en-

lighet med 5 § får vid beräkningen av kapitalbasen inte ta med sådana poster
som ingår i beräkningen av kapitalbasen i den andra verksamheten.

3. För ett institut för elektroniska pengar som har bytt redovisningsvaluta

får kapitalbasen inte understiga det högsta av de belopp som följer av 6 och
7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 §

Kapitalkravet uppgår till två procent av genomsnittligt utestående skul-

der hänförliga till elektroniska pengar.

Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller betaltjänster som

inte är knutna till utgivning av elektroniska pengar, ska institutet dessutom
beräkna ett kapitalkrav för den verksamheten med tillämpning av 3 kap. 3 §
lagen (2010:751) om betaltjänster.

På grundval av en utvärdering av riskhanteringsprocesser och interna kon-

trollmekanismer i ett institut för elektroniska pengar får Finansinspektionen
besluta att kapitalkravet enligt 2 § ska höjas eller sänkas. Höjningen eller
sänkningen får inte överstiga 20 procent av detta belopp.

background image

6

SFS 2011:755

Prövning av ägares lämplighet

4 §

Bestämmelserna om prövning av ägares lämplighet i kreditinstitut i

14 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas
även för institut för elektroniska pengar.

Närliggande tjänster och annan verksamhet

5 §

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare får även

tillhandahålla betaltjänster och närliggande tjänster samt driva annan verk-
samhet.

En registrerad utgivare får dock tillhandahålla betaltjänster som inte är

knutna till utgivning av elektroniska pengar bara om genomsnittet av de
totala betalningstransaktionerna under de senaste 12 månaderna inte över-
stiger ett belopp motsvarande 3 miljoner euro per månad.

Finansinspektionen får förbjuda ett institut för elektroniska pengar eller en

registrerad utgivare att driva annan verksamhet. Ett sådant beslut får med-
delas om verksamheten försämrar eller kan komma att försämra den finan-
siella sundheten i institutet eller utgivaren eller Finansinspektionens möjlig-
heter att utöva tillsyn över institutet eller utgivaren.

Inlåning och kreditgivning

6 §

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får i sin

verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande av
betaltjänster inte

1. ta emot insättningar eller andra återbetalningspliktiga medel från all-

mänheten, eller

2. erbjuda andra konton än betalkonton som uteslutande används för

betalningstransaktioner.

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare får i sin

verksamhet med betaltjänster bevilja kredit för sådana betaltjänster som
avses i 1 kap. 2 § 2�4 och 6 lagen (2010:751) om betaltjänster om

1. krediten endast utnyttjas i samband med genomförande av en betal-

ningstransaktion,

2. krediten inte beviljas ur medel som innehas för att genomföra en betal-

ningstransaktion eller ur medel som tagits emot i utbyte mot elektroniska
pengar, och

3. kredit som utnyttjas vid betalning med betalningsinstrument, som

lämnats inom ramen för gränsöverskridande verksamhet inom EES, åter-
betalas inom 12 månader.

Institut för elektroniska pengar får bevilja kredit enligt andra stycket bara

om institutets kapitalbas är tillfredsställande med hänsyn till det totala
kreditbeloppet.

Skyddskrav m.m.

7 §

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska vidta

åtgärder för att skydda de medel som har tagits emot i utbyte mot utgivna
elektroniska pengar. Sådana medel ska

background image

7

SFS 2011:755

1. hållas avskilda från institutets eller utgivarens egna tillgångar och

medel som innehas för någon annans räkning än innehavaren av de elektro-
niska pengarna, eller

2. omfattas av en försäkring eller garanti som ger samma skydd för inne-

havaren av de elektroniska pengarna som om medlen hållits avskilda
enligt 1.

Medel enligt första stycket 1, som fortfarande innehas av institutet för

elektroniska pengar eller den registrerade utgivaren vid slutet av bankdagen
efter den dag då medlen mottogs, ska avskiljas på ett särskilt konto hos en
svensk bank, ett svenskt kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank- eller
kreditföretag eller investeras i likvida tillgångar med låg risk.

Medel som tas emot i form av en betalning via ett betalningsinstrument

behöver inte skyddas förrän de har krediterats ett betalkonto hos institutet
eller utgivaren eller på annat sätt gjorts tillgängliga för ett institut för elektro-
niska pengar eller en registrerad utgivare. Medlen ska dock skyddas senast
fem bankdagar efter det att de elektroniska pengarna som betalningen avsåg
gavs ut.

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare som till-

handahåller betaltjänster som inte är knutna till utgivning av elektroniska
pengar ska för den verksamheten tillämpa bestämmelserna om skyddskrav i
3 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster.

8 §

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska informera

Finansinspektionen i förväg om alla väsentliga förändringar i åtgärder för att
skydda medel som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar.

Bevarande av uppgifter

9 §

Ett institut för elektroniska pengar ska bevara samtliga relevanta upp-

gifter som rör sådana förhållanden som regleras i 2 kap. 1, 6 och 7 §§ samt
1�8, 10�25 och 29 §§ i detta kapitel i minst fem år.

Revision, redovisning m.m.

10 §

Ett institut för elektroniska pengar ska ha minst en revisor som utses

av stämman. Bara den som är auktoriserad eller godkänd revisor får vara
revisor. Minst en revisor som stämman utsett ska vara auktoriserad revisor
eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen.

Ett institut för elektroniska pengar som även driver annan verksamhet än

utgivning av elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § 2 ska lämna separata redo-
visningsuppgifter över den verksamhet som omfattar utgivning av elektro-
niska pengar.

Huvudkontor

11 § Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska ha
sitt huvudkontor i Sverige.

background image

8

SFS 2011:755

Tystnadsplikt

12 §

Den som är eller har varit knuten till ett institut för elektroniska

pengar eller en registrerad utgivare som anställd eller uppdragstagare får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under
uppdraget i verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller betal-
tjänster har fått veta om enskildas förhållanden till institutet eller utgivaren.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter

mot förbudet.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400).

I 6 kap. 9 § lagen (2010:751) om betaltjänster finns särskilda bestäm-

melser om tystnadsplikt vid behandling av personuppgifter i register som
förs av en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betal-
ningssystem enligt 6 kap. 1 § lagen om betaltjänster.

I 5 a § kreditupplysningslagen (1973:1173) finns bestämmelser om att det

som gäller om tystnadsplikt enligt första stycket inte hindrar att uppgifter i
vissa fall utväxlas för kreditupplysningsändamål.

�&tgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

13 §

Bestämmelser om skyldighet för den som ger ut elektroniska pengar

att medverka till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Upplysningsskyldighet

14 §

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga

att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under
en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs
av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål
på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av
åklagare.

Meddelandeförbud

15 §

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

14 § får besluta att institutet för elektroniska pengar eller den registrerade
utgivaren samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden
eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 14 § eller att det
pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-
budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tids-
begränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om
rättslig hjälp samtycker till detta.

background image

9

SFS 2011:755

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med för-

budet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska
upphöra.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant

förvaltningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 eller artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 ska
det som anges om styrelseledamöter i första stycket tillämpas på ledamöter i
tillsynsorganet.

Ansvarsbestämmelse

16 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter

mot ett meddelandeförbud enligt 15 §.

Ombud

17 §

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare får inte ge ut

elektroniska pengar via ombud.

18 §

Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare

vill tillhandahålla betaltjänster genom ombud, ska institutet eller utgivaren
anmäla ombudet för registrering hos Finansinspektionen.

Anmälan ska innehålla
1. ombudets namn och adress,
2. om ombudet är en juridisk person, namn, personnummer eller mot-

svarande samt adress för dem som ingår i ombudets styrelse eller är verkstäl-
lande direktör,

3. uppgifter som visar att de personer som avses i 2 är lämpliga för en

sådan uppgift eller, om ombudet är en fysisk person, att han eller hon är
lämplig att tillhandahålla betaltjänster, och

4. ombudets interna regler för hur ombudet ska leva upp till de krav som

anges i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism.

Om anmälan uppfyller kraven i andra stycket ska Finansinspektionen

registrera ombudet i det register som inspektionen för med stöd av 5 kap.
5 §. Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska försäkra sig
om att ombud som agerar för deras räkning informerar betaltjänstanvändarna
om detta förhållande.

19 §

Om ett institut för elektroniska pengar vill distribuera elektroniska

pengar, lösa in elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom
ombud i ett annat land inom EES, ska institutet underrätta Finans-
inspektionen om detta.

Underrättelsen ska innehålla
1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om ombudets orga-

nisation och de tjänster som ombudet avser att tillhandahålla, och

2. uppgifter om ombudets namn och adress samt dess ansvariga ledning.
Innan Finansinspektionen beslutar att registrera ombudet enligt 5 kap. 5 §,

ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet.
Underrättelsen ska innehålla uppgifterna enligt andra stycket. Finans-

background image

10

SFS 2011:755

inspektionen får vägra att registrera ombud eller återkalla en utförd registre-
ring, om den behöriga myndigheten i det andra landet har skälig anledning
att anta att penningtvätt eller finansiering av terrorism äger rum eller har ägt
rum eller har försökt genomföras i anknytning till ombudet, eller om anlitan-
det av ombudet kan öka risken för penningtvätt eller finansiering av terro-
rism.

Filialverksamhet inom EES

20 §

Ett institut för elektroniska pengar som avser att ge ut elektroniska

pengar eller tillhandahålla betaltjänster genom en filial i ett annat land inom
EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.
Underrättelsen ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens organi-

sation och de tjänster som den avser att tillhandahålla, och

2. uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas samt om filialens adress

och ansvariga ledning.

Innan Finansinspektionen beslutar att registrera filialen enligt 5 kap. 5 §,

ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet.
Underrättelsen ska innehålla uppgifterna enligt första stycket. Finans-
inspektionen får vägra att registrera en filial eller återkalla en utförd registre-
ring, om den behöriga myndigheten i det andra landet har skälig anledning
att anta att penningtvätt eller finansiering av terrorism äger rum eller har ägt
rum eller har försökt genomföras i anknytning till filialen, eller om anlitan-
det av filialen kan öka risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

21 §

Finansinspektionen ska lämna över en underrättelse enligt 20 § till

den behöriga myndigheten i det land där filialen ska inrättas inom en månad
från det att underrättelsen från institutet för elektroniska pengar togs emot.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

22 §

Ett institut för elektroniska pengar som avser att från Sverige ge ut

elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i ett annat land inom
EES ska underrätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.
Underrättelsen ska innehålla

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om de tjänster som

institutet för elektroniska pengar avser att tillhandahålla, och

2. uppgifter om i vilket land verksamheten ska bedrivas.

23 §

Finansinspektionen ska lämna över en underrättelse enligt 22 § till

den behöriga myndigheten i det land där verksamheten ska bedrivas inom en
månad från det att underrättelsen från institutet för elektroniska pengar togs
emot.

Filialverksamhet utanför EES

24 §

Ett institut för elektroniska pengar får efter tillstånd av Finansinspek-

tionen inrätta en filial i ett land utanför EES. Ansökan om tillstånd ska inne-
hålla

background image

11

SFS 2011:755

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgifter om filialens orga-

nisation och de tjänster som den avser att tillhandahålla, och

2. uppgifter om i vilket land filialen ska inrättas, om filialens adress och

ansvariga ledning.

Skyldighet att underrätta Finansinspektionen om ändringar i
verksamheten

25 §

Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare

avser att ändra den verksamhet som avses i 18, 19, 20, 22 eller 24 § ska insti-
tutet eller utgivaren underrätta Finansinspektionen innan ändringen genom-
förs.

Om ändringen rör verksamhet som ett institut för elektroniska pengar

bedriver i ett annat land, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga
myndigheten i det andra landet om ändringen.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande inom
EES

26 §

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i hemlandet

har tillstånd att ge ut elektroniska pengar behöver inte tillstånd enligt 2 kap.
1 § för att ge ut elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i
Sverige.

Ett sådant utländskt företag får ge ut elektroniska pengar eller tillhanda-

hålla betaltjänster genom filial i Sverige, samt tillhandahålla betaltjänster,
distribuera elektroniska pengar eller lösa in elektroniska pengar genom om-
bud i Sverige, efter det att Finansinspektionen har tagit emot en underrättelse
från den behöriga myndigheten i företagets hemland som innehåller

1. en plan för den avsedda verksamheten med uppgift om filialens eller

ombudets organisation och de tjänster som filialen eller ombudet avser att
tillhandahålla, och

2. uppgifter om filialens eller ombudets adress och ansvariga ledning.

27 §

Ett utländskt företag som avses i 26 § första stycket får ge ut elektro-

niska pengar eller tillhandahålla betaltjänster i Sverige från sitt hemland så
snart Finansinspektionen har tagit emot en underrättelse från behörig
myndighet i företagets hemland som anger vilka tjänster institutet för elek-
troniska pengar avser att tillhandahålla i Sverige.

Särskilda bestämmelser om utländska företag hemmahörande utanför
EES

28 §

Ett annat utländskt företag än ett sådant som avses i 26 § första

stycket får efter ansökan ges tillstånd att ge ut elektroniska pengar från filial
i Sverige. Tillstånd får ges bara om

1. företaget ger ut elektroniska pengar i det land där det har sitt säte och i

det landet står under betryggande tillsyn av en behörig myndighet som har
medgett att företaget etablerar sig i Sverige, och

background image

12

SFS 2011:755

2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att

drivas på ett sätt som är förenligt med 2 kap. 6 och 7 §§ och 1�4 §§ detta
kapitel.

Uppdragsavtal

29 §

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får

uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete eller vissa operativa funktio-
ner som ingår i dess verksamhet med utgivning av elektroniska pengar eller
tillhandahållande av betaltjänster. Institutet eller utgivaren ska anmäla
sådana uppdragsavtal till Finansinspektionen.

Uppdrag åt någon annan att utföra sådana funktioner som är av väsentlig

betydelse för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar eller till-
handahållande av betaltjänster får bara ges om institutet eller utgivaren
ansvarar för att

1. verksamheten drivs av uppdragstagaren under kontrollerade och säker-

hetsmässigt betryggande former, och

2. uppdraget inte väsentligt försämrar kvaliteten på institutets eller utgiva-

rens internkontroll och Finansinspektionens möjligheter att övervaka att
institutet eller utgivaren följer de regler som gäller för verksamheten.

4 kap. Bestämmelser om elektroniska pengar

Utgivning av elektroniska pengar

1 §

Elektroniska pengar ska utan dröjsmål ges ut till samma belopp som de

medel som tagits emot.

Inlösen

2 §

Utgivare och innehavare av elektroniska pengar ska ingå ett avtal, i vil-

ket villkoren för inlösen och eventuella avgifter i samband med detta tydligt
anges. Innehavaren av de elektroniska pengarna blir bunden av avtalet först
när han eller hon har underrättats om dessa villkor.

3 §

På begäran av en innehavare av elektroniska pengar ska utgivaren lösa

in del av eller hela innehavet av utestående elektroniska pengar till det nomi-
nella beloppet.

Om inlösen begärs inom ett år från och med den dag då det avtal som

avses i 2 § upphör, ska hela innehavet lösas in. Detta ska också gälla om ett
institut för elektroniska pengar bedriver sådan verksamhet som avses i 3 kap.
5 § första stycket och det inte är känt till vilken del medlen ska användas
som elektroniska pengar.

4 §

Vid inlösen får en utgivare ta ut en avgift bara om detta anges i avtalet

i enlighet med 2 § och avgiften motsvarar skäliga kostnader för utgivaren för
att genomföra transaktionen.

Om inlösen sker efter det att ett avtal mellan utgivaren av elektroniska

pengar och innehavaren av elektroniska pengar har upphört att gälla, får

background image

13

SFS 2011:755

utgivaren ta ut en avgift bara om det gått mer än ett år från det att avtalet
upphörde.

En utgivare av elektroniska pengar får inte avtala med den som är konsu-

ment om villkor som avviker från första eller andra stycket.

Ränta

5 §

En utgivare av elektroniska pengar får inte betala ränta eller ge andra

förmåner som beror på hur länge innehavaren behåller de elektroniska peng-
arna.

5 kap. Tillsyn, ingripanden och bemyndigande

Tillsynens omfattning

1 §

Finansinspektionen utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen följs. För institut för elektroniska
pengar och registrerade utgivare omfattar tillsynen även att deras verksam-
het med utgivning av elektroniska pengar drivs i enlighet med andra författ-
ningar som reglerar dess verksamhet, bolagsordning, stadgar samt interna
instruktioner som har sin grund i en författning som reglerar dess verksam-
het. I fråga om tillsynen över övriga utgivare av elektroniska pengar som
avses i 2 kap. 2 § ska i stället bestämmelserna om tillsyn i de lagar som reg-
lerar deras verksamhet tillämpas, om inte annat följer av denna lag.

Om ett företag som fått tillstånd att ge ut elektroniska pengar från en filial

i Sverige enligt 3 kap. 28 § inte följer bestämmelserna i denna lag, andra för-
fattningar som reglerar företagets verksamhet, företagets bolagsordning,
stadgar, reglemente eller interna instruktioner som har sin grund i en författ-
ning som reglerar företagets verksamhet, får Finansinspektionen återkalla
tillståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning. Detsamma gäller om
företaget på annat sätt visat sig olämpligt att ge ut elektroniska pengar.

Om ett filialtillstånd återkallas med stöd av andra stycket ska 12 § tilläm-

pas. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det land
där företaget har sitt säte om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna
paragraf.

2 §

Ett institut för elektroniska pengar och en registrerad utgivare ska läm-

na Finansinspektionen de upplysningar om sin verksamhet som inspektionen
begär.

Platsundersökning

3 §

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en under-

sökning hos

1. ett institut för elektroniska pengar,
2. en registrerad utgivare, och
3. utländska företag som ger ut elektroniska pengar i Sverige enligt 3 kap.

26�28 §§.

Om det behövs för tillsynen av ett institut för elektroniska pengar eller en

registrerad utgivare, får Finansinspektionen genomföra en undersökning hos

background image

14

SFS 2011:755

1. en filial till institutet,
2. ett ombud till institutet eller utgivaren, och
3. ett företag som har fått i uppdrag att utföra visst arbete eller vissa funk-

tioner åt institutet eller utgivaren.

En undersökning hos en registrerad utgivare får endast omfatta den verk-

samhet som avser utgivning av elektroniska pengar eller tillhandahållande
av betaltjänster.

Samarbete mellan behöriga myndigheter

4 §

Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta

information med behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska dess-
utom samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken,
nationella centralbanker och andra behöriga myndigheter som utsetts i enlig-
het med unionsrätt som är tillämplig på utgivare av elektroniska pengar.

En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som utförs av

Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat land inom

EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller
ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

Register över institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

5 §

Finansinspektionen ska föra ett register över institut för elektroniska

pengar, registrerade utgivare, deras ombud och filialer. Registret ska hållas
tillgängligt hos Finansinspektionen.

Revision

6 §

En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart rapportera till

Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett
institut för elektroniska pengar får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar

institutets verksamhet,

2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-
bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 13 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om

han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid
fullgörande av uppdrag i institutets moderföretag eller dotterföretag eller i
ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Avgifter till Finansinspektionen

7 §

Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska med

avgifter bidra till att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet.

background image

15

SFS 2011:755

Ingripande mot institut för elektroniska pengar

8 §

Om ett institut för elektroniska pengar har åsidosatt sina skyldigheter

enligt denna lag, andra författningar som reglerar institutets verksamhet,
institutets bolagsordning, stadgar, reglemente eller interna instruktioner som
har sin grund i en författning som reglerar institutets verksamhet, ska
Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då utfärda ett föreläggande att inom viss tid

begränsa verksamheten i något avseende, minska riskerna i den eller vidta
någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen, ett förbud att
verkställa beslut eller en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska
institutets tillstånd återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

9 §

Finansinspektionen får avstå från ingripande enligt 8 § om en över-

trädelse är ringa eller ursäktlig, om institutet för elektroniska pengar gör rätt-
telse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet
som bedöms vara tillräckliga.

10 §

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett institut för elektro-

niska pengar om en person som ingår i institutets styrelse eller är verkstäl-
lande direktör inte längre uppfyller de krav som anges i 2 kap. 6 § första
stycket 4 eller om en person som är ansvarig för verksamheten med utgiv-
ning av elektroniska pengar inte längre uppfyller de krav som anges i 2 kap.
6 § första stycket 5. Detta får dock bara ske om inspektionen först har beslu-
tat att anmärka för institutet att personen inte uppfyller kraven och om han
eller hon ändå finns kvar i styrelsen, som verkställande direktör eller som
ansvarig för verksamheten med utgivning av elektroniska pengar efter det att
en av inspektionen bestämd tid på högst tre månader har gått ut.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig för verksamheten med
utgivning av elektroniska pengar inte längre får vara det. Inspektionen får då
förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget har utsett
en ny styrelseledamot, verkställande direktör eller ansvarig för verksam-
heten med utgivning av elektroniska pengar.

Det som föreskrivs om verkställande direktör i första och andra styckena

gäller också en ställföreträdare för verkställande direktör.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant för-

valtningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 eller artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 ska
bestämmelserna som avser styrelsen i första stycket om återkallelse av till-
stånd tillämpas på tillsynsorganet.

11 §

Finansinspektionen ska återkalla tillståndet för ett institut för elektro-

niska pengar om

1. institutet har fått tillståndet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

något annat otillbörligt sätt,

2. institutet inte inom ett år från det att tillståndet beviljades har börjat

driva sådan verksamhet som tillståndet avser,

3. institutet under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit

sådan verksamhet som tillståndet avser,

background image

16

SFS 2011:755

4. det skulle utgöra ett hot mot betalningssystemets stabilitet om institutet

fortsatte att bedriva sin verksamhet med utgivning av elektroniska pengar
eller tillhandahållande av betaltjänster,

5. institutet har förklarat sig avstå från tillståndet,
6. institutet har överlåtit hela sin verksamhet som avser utgivning av elek-

troniska pengar, eller

7. institutet har försatts i konkurs eller beslut fattats om att institutet ska gå

i tvångslikvidation.

Om det är tillräckligt får varning meddelas i stället för återkallelse i de fall

som avses i första stycket 1�4.

12 §

Om tillståndet återkallas får Finansinspektionen besluta om hur av-

vecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta verksamhe-

ten.

13 §

Om en behörig myndighet i ett annat land har underrättat Finans-

inspektionen om att ett institut för elektroniska pengar har överträtt före-
skrifter i det landet, ska inspektionen vidta de åtgärder som anges i 8�11 §§
mot institutet, om det föreligger någon omständighet som anges där. Inspek-
tionen ska underrätta den behöriga myndigheten om vilka åtgärder som vid-
tas.

Straffavgift

14 §

Om ett institut för elektroniska pengar har fått anmärkning eller var-

ning enligt 8 § eller varning enligt 11 §, får Finansinspektionen besluta att
institutet ska betala en straffavgift.

Avgiften tillfaller staten.

15 §

Straffavgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner

kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av omsättningen i institutet för

elektroniska pengar närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har
skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsätt-
ningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.

För ett institut för elektroniska pengar som även bedriver annan verksam-

het än utgivning av elektroniska pengar ska omsättningen enligt andra
stycket avse endast verksamheten med utgivning av elektroniska pengar.

Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller kraven i

3 kap. 2 §.

16 §

När straffavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till hur

allvarlig den överträdelse är som har föranlett anmärkningen eller varningen
och hur länge överträdelsen har pågått.

Förseningsavgift

17 §

Om ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare

inte i tid lämnar de upplysningar som avses i 2 §, får Finansinspektionen

background image

17

SFS 2011:755

besluta att institutet eller utgivaren ska betala en förseningsavgift med högst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift

18 §

En straffavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar från det att beslutet om den har vunnit laga
kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

19 §

Finansinspektionens beslut om straffavgift eller förseningsavgift får

verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 18 §.

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid som

anges i 18 §, ska inspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.
Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891)
om indrivning av statliga fordringar m.m.

20 §

En straffavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
vann laga kraft.

Ingripande mot utländska företag

21 §

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag som ger ut

elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 3 kap.
26�28 §§ att göra rättelse om utgivningen av elektroniska pengar eller till-
handahållandet av betaltjänster i Sverige inte bedrivs enligt gällande bestäm-
melser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller i
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006
av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja
överföringar av medel

5 och sådan lag som kompletterar den förordningen.

Finansinspektionen får förelägga ett utländskt företag att göra rättelse, om
1. det är fråga om ett företag som enligt 3 kap. 26 §
a) ger ut elektroniska pengar eller tillhandahåller betaltjänster genom filial

i Sverige, eller

b) tillhandahåller betaltjänster, distribuerar elektroniska pengar eller löser

in elektroniska pengar genom ombud i Sverige, och

2. utgivningen av elektroniska pengar eller tillhandahållandet av betal-

tjänster i Sverige inte bedrivs i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. denna
lag eller 4 och 5 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

Om ett företag inte följer ett föreläggande enligt första eller andra stycket,

ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i företagets
hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda företaget att ge ut

elektroniska pengar eller tillhandahålla betaltjänster här i landet. Innan för-
bud meddelas ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i före-
tagets hemland. I brådskande fall får inspektionen meddela förbud utan före-

5 EUT L 345, 8.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1781).

background image

18

SFS 2011:755

gående underrättelse till myndigheten i företagets hemland. Denna ska dock
underrättas så snart det kan ske.

22 §

Om ett utländskt företag som driver verksamhet enligt 3 kap. 26�

28 §§ har fått sitt verksamhetstillstånd indraget i hemlandet, ska Finansin-
spektionen genast förbjuda företaget att ge ut elektroniska pengar eller
påbörja nya betalningstransaktioner här i landet.

Ingripande mot registrerade utgivare

23 §

Om en registrerad utgivare har åsidosatt sina skyldigheter enligt

denna lag eller andra författningar som reglerar dess verksamhet, ska Finans-
inspektionen förelägga den registrerade utgivaren att inom viss tid vidta
åtgärder för att komma till rätta med situationen eller att upphöra med verk-
samheten.

Om en registrerad utgivare som avses i 2 kap. 5 § inte ansöker om till-

stånd, ska Finansinspektionen förelägga utgivaren att göra detta. Om den
registrerade utgivaren inte följer föreläggandet, ska inspektionen förelägga
utgivaren att upphöra med verksamheten.

Om det är osäkert om tillståndsplikt föreligger beträffande viss verksam-

het, får Finansinspektionen förelägga den som driver verksamheten att läm-
na de upplysningar om verksamheten som behövs för att bedöma om så är
fallet.

Ingripande mot den som saknar tillstånd eller registrering

24 §

Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan

att vara berättigad till det, ska Finansinspektionen förelägga denne att upp-
höra med verksamheten.

Om det är osäkert om en viss verksamhet omfattas av lagen, får inspektio-

nen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar om
verksamheten som inspektionen behöver för att bedöma om så är fallet.

Ett föreläggande enligt första eller andra stycket som avser ett utländskt

företag får riktas mot såväl företaget som den som i Sverige är verksam för
företagets räkning.

Vite

25 §

Ett föreläggande eller förbud som Finansinspektionen meddelar enligt

denna lag, får förenas med vite.

�verklagande

26 §

Finansinspektionens beslut att förelägga den som bedriver en viss

verksamhet att lämna de uppgifter som behövs för att inspektionen ska
kunna bedöma om verksamheten är tillståndspliktig enligt denna lag får inte
överklagas.

background image

19

SFS 2011:755

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som
avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Bemyndigande

27 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,
2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en

ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,
4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska han-

tera medel enligt 3 kap. 6 §,

5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska

hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot
utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för genom-
förandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos insti-
tuten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje
och fjärde styckena,

6. vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,
7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,
8. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta

och vilka krav som institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal
enligt 3 kap. 29 §,

9. vilka upplysningar ett institut för elektroniska pengar eller en registre-

rad utgivare ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet
enligt 2 §, och

10. sådana avgifter som avses i 7 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Genom lagen upphävs lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska

pengar.

3. Institut för elektroniska pengar som har inlett verksamhet med utgiv-

ning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elek-
troniska pengar före den 30 april 2011 får fortsätta med verksamheten fram
till den 30 oktober 2011 utan krav på tillstånd enligt denna lag. Ett sådant
institut ska lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen
begär för att senast den 30 oktober 2011 kunna pröva huruvida institutet
uppfyller kraven för tillstånd enligt denna lag.

4. De institut som lämnat information enligt 3 ska ges tillstånd att bedriva

verksamhet med utgivning av elektroniska pengar som institut för elektro-
niska pengar, om de uppfyller kraven för tillstånd enligt denna lag.

5. Om Finansinspektionen bedömer att ett institut för elektroniska pengar

som inlett verksamhet med utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar före den 30 april 2011 upp-

background image

20

SFS 2011:755

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

fyller förutsättningarna för tillstånd enligt denna lag utan att ytterligare
information behöver lämnas enligt 3 ska inspektionen meddela tillstånd
oavsett om institutet har ansökt om tillstånd eller inte. Finansinspektionen
ska informera det berörda institutet innan tillstånd meddelas.

6. Den som inlett verksamhet med utgivning av elektroniska pengar före

den 30 april 2011 i enlighet med bestämmelserna om undantag från till-
ståndsplikt i 2 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska
pengar får fortsätta med verksamheten fram till den 30 april 2012 utan att ha
beviljats undantag från tillståndsplikt enligt denna lag.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.