SFS 2013:287 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister / SFS 2013:287 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
130287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om OTC-derivat, centrala motparter
och transaktionsregister;

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

2.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordning (EU)

nr 648/2012.

Behörig myndighet

2 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EU) nr

648/2012.

2 kap. Clearingskyldighet, rapporteringsskyldighet och
riskbegränsning för OTC-derivat

Särskild avgift

1 §

Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den

som åsidosätter sina skyldigheter enligt förordning (EU) nr 648/2012 genom
att

1. inte överlämna OTC-derivat för clearing hos central motpart (artikel 4),
2. inte se till att uppgifter om derivatkontrakt rapporteras till transaktions-

register (artikel 9),

3. inte underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

och Finansinspektionen om positioner i OTC-derivat när dessa positioner
överskrider relevanta tröskelvärden (artikel 10), eller

4. inte införa lämpliga förfaranden och system för att mäta, övervaka och

begränsa operativa risker och kreditrisker (artikel 11).

Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljo-

ner kronor.

Särskild avgift tillfaller staten.

1 Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213.

2 EUT L 201, 27.7.2012, s. 1 (Celex 32012R0648).

SFS 2013:287

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

2

SFS 2013:287

2 §

En särskild avgift får bara tas ut om den som avgiften gäller, inom två år

från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan
om särskild avgift har tagits upp av Finansinspektionen.

3 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda

skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis.

4 §

En särskild avgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar

efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller den längre
tid som anges i beslutet.

5 §

Om den särskilda avgiften inte har betalats inom den tid som anges i

4 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m.

6 §

Ett beslut om särskild avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om

avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 4 §.

7 §

En särskild avgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har

skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften vann laga kraft.

3 kap. Transaktionsregister

Handräckning

1 §

Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndighe-

ten för att en kontroll på plats enligt artikel 63 i förordning (EU) nr 648/2012
ska kunna genomföras.

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkstäl-

lighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning.
Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg
underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras.

Verkställighet

2 §

Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll en-

ligt artikel 68 i förordning (EU) nr 648/2012.

Beslut om avgifter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt ut-

sökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft,
om inte något annat följer av förordningen.

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Tillsyn

1 §

För tillsynen över att förordning (EU) nr 648/2012 följs får Finansin-

spektionen förelägga

1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar, el-

ler annat, och

2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till

förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

A0374.fm Page 2 Friday, May 17, 2013 12:47 PM

background image

3

SFS 2013:287

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida

mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

2 §

Finansinspektionen får också förelägga den som har åsidosatt sina skyl-

digheter enligt förordning (EU) nr 648/2012 att inom viss tid vidta en viss åt-
gärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett visst age-
rande.

3 §

Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Avgifter till Finansinspektionen

4 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och

anmälningar enligt förordning (EU) nr 648/2012.

För Finansinspektionens övervakning enligt denna lag ska institut som står

under inspektionens tillsyn betala en årlig avgift.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra

styckena.

�verklagande

5 §

Finansinspektionens beslut enligt denna lag och enligt förordning (EU)

nr 648/2012 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

6 §

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart, om

annat inte följer av förordning (EU) nr 648/2012.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Särskild avgift får tas ut endast för överträdelser som har skett efter

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

PETER NORMAN
(Finansdepartementet)

A0374.fm Page 3 Friday, May 17, 2013 12:47 PM

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

A0374.fm Page 4 Friday, May 17, 2013 12:47 PM

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.