SFS 2014:496 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

140496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder

dels att 13 kap. 15 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 13 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

13 kap.

6 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om att vissa uppgifter som enligt 6 § första stycket ska lämnas till
Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

15 §

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,

anmälningar och underrättelser enligt denna lag samt underrättelser enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april
2013 om europeiska riskkapitalfonder och Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande.

För Finansinspektionens tillsyn enligt denna lag samt Statistiska central-

byråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av
och tillsyn över finansmarknaderna, ska AIF-förvaltare som anges i 1 § betala
en årlig avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.

SFS 2014:496

Utkom från trycket
den 17 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.