SFS 2014:550 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2014:550 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
140550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2013:561) om förvaltare

av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, samt
närmast före 8 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 kap.

Arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan
bolagsorganen

2 a §

Skyldigheten enligt 8 kap. 46 a § aktiebolagslagen (2005:551) för

styrelsen i ett publikt aktiebolag att årligen fastställa en skriftlig arbetsordning
för sitt arbete gäller även för styrelsen i en AIF-förvaltare som är ett privat
aktiebolag. Detsamma gäller skyldigheten enligt 8 kap. 46 b § samma lag för
styrelsen i ett publikt aktiebolag att i skriftliga instruktioner ange arbetsför-
delningen mellan bolagsorganen.

Styrelsens ordförande ska bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som

anges i denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293.

SFS 2014:550

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.