SFS 2014:796 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

140796.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder

dels att 5 kap. 7 § och 14 kap. 22 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny rubrik närmast före 5 kap. 7 § av föl-

jande lydelse.

5 kap.

Marknadsföring av vissa andra alternativa investeringsfonder

7 §

En utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som i sitt hemland har tillstånd

eller är registrerad i enlighet med nationell lagstiftning som genomför direk-
tivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder får, efter underrättelse
enligt 3 § eller efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar
eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investerings-
fond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket till professionella inves-
terare i Sverige samt, efter tillstånd av Finansinspektionen, till sådana icke-
professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket.

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen,

marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investe-
ringsfond som uppfyller kraven i första stycket till investerare som avses i
första stycket, om kraven i 5 § andra stycket 2 och 3 är uppfyllda. För en AIF-
förvaltare med tillstånd i sitt hemland gäller även 5 § andra stycket 1 och
tredje stycket.

14 kap.

22 §

Om en icke EES-baserad AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sve-

rige med stöd av tillstånd enligt 5 kap. åsidosätter sina skyldigheter enligt
denna lag eller andra författningar som reglerar förvaltarens verksamhet i
Sverige, gäller 1 och 2 §§.

Finansinspektionen ska underrätta behörig tillsynsmyndighet i det land där

förvaltaren är etablerad om de åtgärder som enligt 1 § har vidtagits med stöd
av denna paragraf.

1 Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330.

SFS 2014:796

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:796

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.