SFS 2014:991 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2014:991 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
140991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder

dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 7 kap. 6 § och 9 kap. 4 § ska ha följande

lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

1 kap.

10 §

Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande. Om

förvaringsinstitutet

1. är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappers-
företag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG

2: den myndighet som anges i 1 kap. 6 § lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag eller
en annan myndighet i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över insti-
tut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och
93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upp-
hävande av rådets direktiv 93/22/EEG

3, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2010/78/EU

4: de myndigheter som anges i 1 kap.

5 § 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3. är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndig-

heter i institutets hemland som enligt nationell lag eller annan författning har
behörighet att utöva tillsyn över sådana institut,

4. är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där

denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning, har
behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt det officiella organ som har

1 Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.

2 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036).

3 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

4 EUT L 331, 15.12.2010, s. 120 (Celex 32010L0078).

SFS 2014:991

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:991

behörighet att registrera eller utöva tillsyn över denne i enlighet med yrkes-
etiska regler, eller

5. är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ inves-

teringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1�4: de berörda nationella
myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadgeenliga säte.

11 §

I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande
av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europe-
iska gemenskapen

5,

2. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av
alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010

6,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES

och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad,

5. etablerad:
a) för en alternativ investeringsfond: där fonden har tillstånd eller är regist-

rerad eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, där dess stadge-
enliga säte eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något stadgeen-
ligt säte eller huvudkontor, det land till vilket fonden har starkast anknytning,

b) för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,
c) för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte eller en filial finns,
6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även en

AIF-förvaltares etablering av flera driftställen i ett annat land inom EES än
hemlandet eller i ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar ex-

poneringen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kontan-
ter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på
något annat sätt,

8. finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra före-

tag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dot-
terföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde
på lång sikt, och som är ett företag som antingen

a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en

reglerad marknad, eller

b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina

investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller närstående företag,
vilket framgår av bolagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar,

11. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit-

5 EGT L 80, 23.3.2002, s. 29 (Celex 32002L0014).

6 EUT L 174, 1.7.2011, s. 1 (Celex 32011L0061).

background image

3

SFS 2014:991

institut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012

7,

12. kommissionens delegerade förordning: kommissionens delegerade för-

ordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, all-
männa verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet
och tillsyn

8,

13. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i en AIF-förvaltare,

om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 1 a § lagen om värde-
pappersfonder representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-
liga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
förvaltaren,

14. marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på

AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller
aktier i en alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som riktar sig
till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES,

15. matarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investerings-

fond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en

annan alternativ investeringsfond (mottagarfond till en alternativ investe-
ringsfond), eller

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en mottagarfond till

en alternativ investeringsfond förutsatt att dessa fonder har identiska investe-
ringsstrategier, eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar

mot en sådan mottagarfond till en alternativ investeringsfond,

16. moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovis-

ningslagen (1995:1554),

17. mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investe-

ringsfond i vilken en annan alternativ investeringsfond investerar eller mot
vilken denna fond har en exponering i enlighet med 15,

18. nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om värdepappers-

fonder, med den skillnaden att det som anges om fondbolag i stället ska till-
lämpas på AIF-förvaltare,

19. onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land

inom EES och vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,

20. primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag, värdepappersföre-

tag eller annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka
erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som
motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och som även kan
tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, värde-
papperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

21. professionell investerare: en investerare som avses i 8 kap. 16 eller

17 § lagen om värdepappersmarknaden,

22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden,

23. specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt denna

lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12 kap.,

7 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575).

8 EUT L 83, 22.3.2013, s. 1 (Celex 32013R0231).

background image

4

SFS 2014:991

24. specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars enda syfte är att

genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som
avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av
den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella
företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner

9 och annan lämplig

verksamhet för att uppnå detta mål,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ investeringsfonds vinst

som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive
eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på
en investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

om värdepappersfonder.

7 kap.

6 §

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 2 § ska för denna förvalt-

ning och de tjänster som bolaget utför ha det eventuella ytterligare kapital för
kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker som enligt förordning (EU)
nr 575/2013, 2 kap. lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut
och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar krävs av ett
värdepappersbolag med motsvarande verksamhet.

För en AIF-förvaltare som utför diskretionär förvaltning av investerings-

portföljer enligt 3 kap. 2 § första stycket tillämpas även övriga bestämmelser i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och
lagen (2014:966) om kapitalbuffertar som gäller för ett värdepappersbolag
med motsvarande verksamhet.

6 a §

De bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 11�24 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 och lagen (2014:968)
om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag som gäller för
ett värdepappersbolag tillämpas också för en AIF-förvaltare enligt 1 kap. 3 §.
Det som föreskrivs om kapitalkrav för AIF-förvaltare i detta kapitel ska till-
lämpas även på gruppnivå.

9 kap.

4 §

Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ investeringsfond ska

vara

1. ett kreditinstitut som
a) har stadgeenligt säte inom EES, och
b) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU,

2. ett värdepappersföretag som
a) har stadgeenligt säte inom EES,
b) omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 92 i förordning (EU) nr

575/2013, och

9 EUT L 15, 20.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0024).

background image

5

SFS 2014:991

c) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/39/EG, inbegripet för att tillhandahålla sidotjänster avseende förvaring
och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning som avses i
punkten 1 i avsnitt B i bilaga I till direktivet, och som har egna medel motsva-
rande det startkapital som anges i artikel 28.2 i direktiv 2013/36/EU, eller

3. ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli

2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förvaringsinstitut enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa investeringsfondens

hemland.

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.