SFS 2015:398 Lag om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

150398.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:798) om ändring i lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder;

utfärdad den 17 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 8 § lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder i stället för lydelsen enligt lagen
(2014:798) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

Verksamhet enligt 1–3, 6 och 7 §§ får drivas genom att AIF-förvaltaren

inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och tillhandahåller tjänster i Sverige
från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra

stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1. specialfonder,
2. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 6 §, och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäl-

ler sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verksamhet

som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 19–21 och 23 §§ tilläm-
pas. Vid förvaltning enligt 1 § första stycket 1 och 2 § tillämpas även 8 kap.
28 §. För förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som förvaltas
enligt 1 § första stycket 1 eller 2 § tillämpas 9 kap.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19, rskr. 2014/15:242.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förval-
tare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i lydelsen
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.

SFS 2015:398

Utkom från trycket
den 26 juni 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.