SFS 1992:1320

921320.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1320

om ändring i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder;

utfärdad den 17 dec ember 1992.

Utkom från tryck et

den 28 december 1992

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1990:1114) om

värdepappersfonder

dels att lagen (1992:556) om ändring i lagen (1990:1114) om värdepap­

persfonder inte skall träda i kraft,

dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att i 10, 11,21, 29, 32 — 35, 38 och 40—43 §§ ordet "bankinspektio­

nen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Finansinspektionen" i
motsvarande form,

dels att 1, 3, 6, 13, 18-20, 22, 23, 27, 30, 39 och 44-46 §§ skall ha

följande lydelse,

dels att det i lagen skall föras in åtta nya paragrafer, 7 a, 7 b, 7 c, 10 a,

13 a, 43 a, 44 a och 44 b §§, samt närmast före 7 a och 44 a §§ nya rubriker
av följande lydelse.

1 § I denna lag förstås med

1. värdepappersfond: en fond bestående av fondpapper och andra finan­

siella inst rument, vilken bildats genom kapitaltillskott från allmänheten
och ägs av dem som skjutit till kapital,

2. f ondverksamhet: den förvaltning av en värdepappersfond och den

försäljning och inlösen av andelar i f onden, som utövas av ett fondbolag,

3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att utöva fond-

verksamhet,

4. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

en värdepappersfonds tillgångar och som sköter in- och utbetalningar

avseende fonden,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall handla oberoende av varand­

ra och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt skall inte tillämpas på delägar-

skap i en värdepappersfond.

3 § Annan näringsverksamhet, som inte är fondverksamhet enligt denna
lag eller verksamhet enligt 2 § andra stycket, och där allmänheten erbjuds
att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av fondpapper
och andra finansiella instrument, får bara utövas efter särskilt tillstånd av
Finansinspektionen. Sådant tillstånd får endast lämnas till fondbolag och

annan som står under tillsyn av inspektionen. För sådan verksamhet gäller

bestämmelserna i denna lag i den mån inte undantag medgetts i det

särskilda fallet. Av tillståndet skall framgå vilka villkor i övrigt som skall

gälla för verksamheten.

6 § För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmän­

het om inte annat följer av denna lag.

'Prop. 1992/93:90, bet. 1992/93:NU10, rskr. 1992/93:110. Jfr EES-avtalet bilaga

IX avsnitt 111 och rådets direktiv 85/611/EEG (EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3) m. fl.

3349

¬

background image

SFS 1992:1320

Ett fondbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

-

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhe­

tens omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller, efter regeringens

bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter
om aktiekapitalets storlek.

Utländska fondföretag

7 a § Ett utländskt fondforetag får efter tillstånd av Finansinspektionen

driva fondverksamhet här i la ndet, från avdelningskontor med självstän­

dig förvaltning (filial) eller utan att inrätta filial.

Tillstånd får lämnas bara om
1. foretaget i sitt hemland driver likartad fondverksamhet och där står

under tillsyn av en myndighet eller ann at behörigt organ,

2. foretaget vidtar nödvändiga åtgärder for att här i landet kunna

- göra utbetalningar till andelsägarna,
- lösa in andelar och

- lämna den information som fondforetaget enligt reglerna i hemlandet är

skyldigt att tillhandahålla, samt

3. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfyl­

la kraven på en sund fondverksamhet.

i|[3

rflfl

7 b § Ett fondforetag som har sitt säte i ett annat land inom EES får

driva verksamhet här i landet utan tillstånd enligt 7 a §, om foretaget

1. i sitt heml and har tillstånd att driva fondverksamhet och
2. vidtar nödvändiga åtgärder for att här i landet kunna

— göra utbetalningar till andelsägarna,
— lösa in andelar och

— lämna den information som foretaget enligt reglerna i hemlandet är '

skyldigt att tillhandahålla.

Ett foretag som vill driva verksamhet med stöd av första stycket skall

anmäla detta till Finansinspektionen. Verksamheten får påböijas två må­

nader efter det att anmälan gjorts, om inte inspektionen i ett beslut

dessförinnan har forbjudit detta därför att förutsättningarna enligt första

stycket inte är uppfyllda.

7 c § För utländska fondföretags filialverksamhet i Sverige gäller be­

stämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen (19 92:160)
om utländska filialer m . m.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen I

får föreskriva att information som utländska fondföretag lämnar här i
landet skall vara på svenska språket samt meddela närmare föreskrifter om •
de åtgärder som skall vidtas enligt 7 a § andra stycket 2 och 7 b § första '

stycket 2.

'IG-
•d

%

7.® IV

10 a § En värdepappersf ond får inte ombildas till någon annan form av

kollektiv kapitalbildning.

3350

13 § Fondbolaget får inte i fondverksamheten

1. ha hand om egendom som ingår i fonde n.

¬

background image

2. ta upp eller bevilja penninglån,

SFS 1992:1320

3. gå i borgen, eller

4. sälja fondpapper som fonden inte förfogar över.

Fondbolaget får trots bestämmelserna i första stycket ta kortfristiga lån

till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde.

13 a § Ett fondbolag som avser att i ett annat land inom EES bjuda ut

andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar skall underrätta
Finansinspektionen om detta.

18 § Medel som ingår i en värdepappersfond får, med de begränsningar

som följer av 19-24 §§, placeras i fondpapper och andra finansiella in­
strument som är eller inom ett år från emissionen avses bli

1. noterade vid en svensk eller utländsk börs,

2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller

3. föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad

som är öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att börsen, mark­

nadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondb estämmelsema eller har

godkänts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. Finansin­
spektionen för sådana placeringar.

I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och finansiella

instrument än d e som anges i första stycket, dock högst till 10 procent av

fondens värde.

Om notering eller regelbunden handel enligt första stycket inte skett

inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms
inom tioprocentsgränsen enligt tredje stycket, skall de avyttras så snart det

lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall därvid tas till fondandelsägamas
intressen.

En värdepappersfond får ha de likvida medel som behövs för verksam­

heten.

19 § I en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av

23 §, ingå fondpapper och andra finansiella instrument med samme emit-
tent till högst

1. 5 procent av fondens värde, eller
2. 10 procent av fondens värde, om det sammanlagda innehavet av

sådana tillgångar uppgår till högst 40 proce nt av fondens värde, eller

3. 25 procent av fondens värde, om de består av obligationer utfärdade

av ett kreditinstitut som har säte i ett land inom EES och som enligt lag är

underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda innehavare av

institutets obligationer, under förutsättning att det sammanlagda värdet

av dessa tillgångar uppgår till högst 80 p rocent av fondens värde, eller

4. 35 procent av fondens värde, om de är utfärdade eller garanterade av

en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land
inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera
länder inom EES är med lemmar.

Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon

av gränserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella
instrument avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske,

3351

varvid skälig hänsyn skall tas till andelsägarnas intressen.

¬

background image

SFS 1992:1320

20 § Begränsningarna i 19 § g äller inte för värdepappersfonder som har

fått särskilt tillstånd att inneha obligationer och a ndra skuldförbindelser

utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun eller en statlig eller

kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något allmänt interna­
tionellt organ i vilket ett eller flera länder inom EES är medlemmar under
förutsättning att de härrör från minst sex olika emissioner och att inte

något av förvärven överstiger 30 procent av fondens värde.

Särskilt tillstånd enligt första stycket lämnas av Finansinspektionen i

samband med att inspektionen godkänner fondbestämmelserna.

22 § I en värd epappersfond får upp till 5 procent av fondens värde ingå
andelar i andra fonder. Om en sådan fond förvaltas av samma fondbolag

som den egna fonden eller av en förvaltare som direkt eller indirekt har
samma ledning eller ägare som det egna fondbolaget, får andelarna inne­

has bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd får lämnas

endast om den andra fonden, i enlighet med sina fondbestämmelser, är

inriktad på placeringar inom ett visst geografiskt område eller en viss

ekonomisk sektor.

Om fonderna har sådan anknytning till varandra som anges i första

stycket, får förvaltaren inte ta ut någon avgift för förvärv, förvaltning el ler

inlösen av andelarna.

23 § Tillgångarna enligt 19 § får inte överstiga

1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten utfärda­

de aktier,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av emitten-

tens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade av en stat, en
kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i et t land inom EES

eller av något allmänt internationellt organ i vilket e tt eller flera länder

inom EES är medlemmar,

3. för andelar i andra fonder, 10 procent av andelama i fonden.
Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfonder gäller bestämm el­

serna i första stycket 1 o m röstvärdesbegränsning det sammanlagda aktie­

innehavet i fondem a.

ä •

27 § Fondbolaget skall för vaije fond som bolaget förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång,

2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom

två månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser skall innehålla den information

som behövs för att man skall kunna bedöma vaije värdepappersfonds

utveckling och ställning. Handlin gama skall tillställas de andelsägare som

inte avsagt sig detta och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsin-

stitutet.

3352

30 § Andelarna i en värdepappersfo nd skall vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden. En fondandel får inte

utfärdas innan betalning för andelen har tillförts fonden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Fondens värde beräknas enligt de gmnder som bestämts i fondbestä mmel-

¬

background image

serna. Den egendom som ingår i fonden skall värderas med ledning av

SFS 1992:1320

gällande marknadsvärde.

Fondbolaget skall fo rtlöpande och minst en gång i veckan beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

39 § Fondbolagen och forvaringsinstituten står under Finansinspektio­

nens tillsyn. Dessa skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verk­

samhet och där med sammanhängande omständigheter som inspektionen

begär.

Fondbolagen och de utländska fondforetag som avses i 7 a och 7 b §§

skall med årliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de när­

mare föreskrifter som regeringen m eddelar.

43 a § Finansinspektionen skall omedelbart underrätta behöriga myn­
digheter i de andra länder inom EES där ett fondbolag bjuder ut andelar i
en värdepappersfond som bolaget förvaltar, när

1. åtgärd enligt 43 § har vidtagits mot bolaget,
2. uppskov med inlösen av fondandelar enligt 32 § första stycket har

anmälts till inspektionen.

44 § Om någon utövar sådan verksamhet som omfattas av denna lag
utan att ha tillstånd till det eller utan att ha följt det i 7 b § föreskrivna

anmälningsförfarandet, skall Finansinspektionen förelägga honom att

upphöra med verk samheten.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får inspek­

tionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de upplysning­

ar som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot ett utländskt

foretag som mot den som här i landet är verksam för ett sådant företags

räkning.

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska fondföretag
44 a § Om ett utländskt fondföretag som driver fondverksamhet i Sveri­
ge med stöd av tillstånd enligt 7 a § överträder denna lag eller på annat sätt

visar sig olämpligt att utöva fondverksamhet, får Finansinspektionen åter­

kalla tillståndet eller, om det är tillräckligt, meddela varning.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla

omedelbart.

Inspektionen skall un derrätta tillsynsmyndigheten i företagets hemland

om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

44 b § Om ett utländskt fondföretag som driver fondverksamhet i Sveri­
ge efter anmälan enligt 7 b § överträder denna lag eller på annat sätt visar

sig olämpligt att utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen föreläg­

gaföretaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbju­

da företaget att göra nya åtaganden här i landet.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud att göra nya åtagan­

den skall gälla omedelbart.

Inspektionen skall underrätta behörig myndighet i företagets hemland

3353

om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

¬

background image

SFS 1992:1320

45 § Föreläggande enligt 44 § och förbud enligt 44 b § får förenas med

vite.

^

Beslut om återkallelse enligt 43 och 44 a §§ får förenas med förbud vid \

vite att fortsätta verksamheten.

• P^'

46 § Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket får
inte överklagas.

Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar enligt

denna lag får överklagas hos kammarrätten.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte fattat

beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får sökanden begära
förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har inspektio­
nen inte meddelat beslut inom sex månader efter det att en sådan förkla­

ring lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 13, 18 och 27 § §, den 1 januari 199 3

och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag

(Finansdepartementet)

ife'i'

il


d,

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.