SFS 2017:658 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

170658.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-

valtare av alternativa investeringsfonder

dels att 14 kap. 2, 9, 11, 12, 13 och 15–18 §§, 16 kap. 1 § och rubrikerna

närmast före 14 kap. 9, 11 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 14 kap. 1 § ska lyda ”Ingripanden mot

svenska AIF-förvaltare och vissa fysiska personer”,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 14 kap. 1 a, 2 a, 9 a,

9 b, 12 a och 13 a §§, och närmast före 14 kap. 13 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

14 kap.

1 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i en AIF-förval-

tares ledning eller styrelse eller är förvaltarens verkställande direktör eller
motsvarande, eller är ersättare för någon av dem, om förvaltaren har befunnits
ansvarig för en överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om AIF-förvaltarens

överträdelse är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga upp-
såtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket i en AIF-förvaltare,
eller

2. beslut om sanktionsavgift.

2 §

Vid valet av sanktion ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur allvarlig

överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträ-
delsens art, skador som uppstått och graden av ansvar.

Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:658

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:658

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,
2. AIF-förvaltaren gör rättelse eller om den fysiska personen verkat för att

förvaltaren gör rättelse, eller

3. något annat organ har vidtagit åtgärder mot förvaltaren eller den fysiska

personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

2 a §

I försvårande riktning ska det beaktas om AIF-förvaltaren tidigare har

begått en överträdelse eller om den fysiska personen tidigare orsakat en sådan
överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdel-
serna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. förvaltaren eller den fysiska personen i väsentlig utsträckning genom ett

aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. förvaltaren snabbt har upphört med överträdelsen, eller den fysiska per-

sonen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till
eller påtalats av Finansinspektionen.

Ingripanden mot AIF-förvaltare som förvaltar alternativa
investeringsfonder som inte överstiger vissa tröskelvärden och mot vissa
fysiska personer

9 §

Om en AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. har åsidosatt sina

skyldigheter enligt denna lag, andra författningar som reglerar företagets
verksamhet, fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regel-
verk för en alternativ investeringsfond, företagets bolagsordning, stadgar eller
reglemente och interna instruktioner som har sin grund i en författning som
reglerar företagets verksamhet, ska Finansinspektionen ingripa.

Finansinspektionen ska då förelägga förvaltaren att inom viss tid vidta

åtgärder för att komma till rätta med situationen, meddela ett förbud att verk-
ställa beslut eller utfärda en anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig, ska
förvaltaren avregistreras eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

9 a §

Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ledningen eller

styrelsen eller är verkställande direktör eller motsvarande i en AIF-förvaltare
som är registrerad enligt 2 kap., eller är ersättare för någon av dem, om för-
valtaren har befunnits ansvarig för en överträdelse av lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den lagen.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om AIF-förvaltarens

överträdelse är allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga upp-
såtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom
1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, inte

får upprätthålla en funktion som avses i första stycket i en AIF-förvaltare,
eller

2. beslut om sanktionsavgift.

9 b §

Vid valet av åtgärd eller sanktion enligt 9 eller 9 a § ska Finans-

inspektionen ta hänsyn till de omständigheter som anges i 2 § första stycket
och 2 a §.

background image

3

SFS 2017:658

Finansinspektionen får avstå från ingripande om någon av de förutsätt-

ningar som anges i 2 § andra stycket är uppfyllda.

Sanktionsavgift

11 §

Om en AIF-förvaltare har meddelats beslut om anmärkning eller var-

ning, får Finansinspektionen besluta att förvaltaren ska betala en sanktionsav-
gift. Detta gäller dock inte om varningen bara omfattar fall som avses i 4 §
första stycket 2 eller 4 eller 10 § första stycket 2 eller 4.

Avgiften tillfaller staten.

12 §

Sanktionsavgiften ska fastställas till högst det högsta av

1. ett belopp motsvarande fem miljoner euro,
2. tio procent av AIF-förvaltarens omsättning närmast föregående räken-

skapsår eller, i förekommande fall när det är fråga om överträdelse av lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, motsvarande omsätt-
ning på koncernnivå, eller

3. två gånger den vinst som förvaltaren gjort till följd av regelöver-

trädelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften får inte bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Om överträdelsen har skett under förvaltarens första verksamhetsår eller om
uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

12 a §

En sanktionsavgift för en fysisk person ska fastställas till högst det

högsta av

1. ett belopp som per den 25 juni 2015 i kronor motsvarade fem miljo-

ner euro, eller

2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

13 §

När sanktionsavgiftens storlek beslutas, ska särskild hänsyn tas till

sådana omständigheter som anges i 2 § första stycket och 2 a § samt till AIF-
förvaltarens eller den fysiska personens finansiella ställning och den vinst
som gjorts till följd av överträdelsen, om den går att fastställa.

Sanktionsföreläggande

13 a §

Frågor om ingripanden mot fysiska personer enligt 1 a eller 9 a § tas

upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Finansinspektionen ska då tillämpa bestämmelserna om sanktionsföre-

läggande i 12 kap. 9 a–9 d §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

15 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans-

inspektionen inom trettio dagar efter det att ett beslut om att ta ut avgiften fått
laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som
anges i beslutet eller föreläggandet.

background image

4

SFS 2017:658

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

16 §

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 15 §.

17 §

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 15 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m.

18 §

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort i

den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
att ta ut avgiften fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

16 kap.

1 §

3

Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 14 § samt 14 kap. 13 a § och

23 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag eller beslut enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013, i den ursprung-
liga lydelsen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013, i
den ursprungliga lydelsen, eller Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2015/760, i den ursprungliga lydelsen, får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol. Detta gäller dock inte ärenden som avses i 20 § första stycket 5
förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2016:1330.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.