SFS 2017:701 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

170701.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av
alternativa investeringsfonder;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-

tare av alternativa investeringsfonder

dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 8 och 13 §§, 9 kap. 4 § och

10 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

10 §

2

Med ett förvaringsinstituts behöriga myndigheter avses följande. Om

förvaringsinstitutet

1. är ett kreditinstitut med tillstånd som avses enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva
verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappers-
företag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG: den myndighet som anges i 1 kap. 6 § lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag eller
en annan myndighet i ett annat land inom EES som utövar tillsyn över insti-
tut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,

2. är ett värdepappersföretag med tillstånd som avses enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader
för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av
direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2016/1034: de myndigheter som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden,

3. är ett sådant institut som avses i 9 kap. 4 § första stycket 3: de myndig-

heter i institutets hemland som enligt nationell lag eller annan författning har
behörighet att utöva tillsyn över sådana institut,

4. är någon som avses i 9 kap. 7 §: de myndigheter i det land inom EES där

denne är etablerad och vilka, enligt nationell lag eller annan författning, har
behörighet att utöva tillsyn över denne, alternativt det officiella organ som har
behörighet att registrera eller utöva tillsyn över denne i enlighet med yrkes-
etiska regler, eller

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2014:991.

SFS 2017:701

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:701

5. är utsett som förvaringsinstitut för en icke EES-baserad alternativ inves-

teringsfond enligt 9 kap. 5 § och inte omfattas av 1–4: de berörda nationella
myndigheterna i det land där förvaringsinstitutet har sitt stadgeenliga säte.

11 §

3

I denna lag betyder

1. arbetstagarrepresentanter: detsamma som i artikel 2 e i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2002/14/EG av den 11 mars 2002 om inrättande
av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Euro-
peiska gemenskapen, i den ursprungliga lydelsen,

2. direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder: Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av
alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och
2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. emittent: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land inom EES

och vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad,

5. etablerad:
a) för en alternativ investeringsfond: där fonden har tillstånd eller är regist-

rerad eller, om fonden varken har tillstånd eller är registrerad, där dess stadge-
enliga säte eller huvudkontor finns, eller, om fonden inte har något stadge-
enligt säte eller huvudkontor, det land till vilket fonden har starkast anknyt-
ning,

b) för en AIF-förvaltare: där dess stadgeenliga säte finns,
c) för ett förvaringsinstitut: där dess stadgeenliga säte eller en filial finns,
6. filial: avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även en

AIF-förvaltares etablering av flera driftställen i ett annat land inom EES än
hemlandet eller i ett land utanför EES ska anses som en enda filial,

7. finansiell hävstång: en metod genom vilken en AIF-förvaltare ökar

exponeringen för en förvaltad alternativ investeringsfond genom lån av kon-
tanter eller värdepapper, eller med användning av derivatinstrument eller på
något annat sätt,

8. finansiella instrument: detsamma som i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

9. fondföretag: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46)

om värdepappersfonder,

10. holdingbolag: ett företag med aktieinnehav i ett eller flera andra före-

tag, vars affärsidé är att fullfölja en eller flera affärsstrategier genom sina dot-
terföretag, närstående företag eller ägarintressen för att bidra till deras värde
på lång sikt, och som är ett företag som antingen

a) handlar för egen räkning och vars aktier är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad, eller

b) har etablerats inte huvudsakligen för att generera avkastning åt sina

investerare genom avyttring av sina dotterföretag eller närstående företag, vil-
ket framgår av företagets årsredovisning eller andra offentliga handlingar,

11. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kredit-
institut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr
648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

3 Senaste lydelse 2015:397.

background image

3

SFS 2017:701

12. kommissionens delegerade förordning: kommissionens delegerade för-

ordning (EU) nr 231/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, all-
männa verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet
och tillsyn, i den ursprungliga lydelsen,

13. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i en AIF-förvaltare,

om innehavet beräknat på det sätt som anges i 1 kap. 1 a § lagen om värde-
pappersfonder representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-
liga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
förvaltaren,

14. marknadsföring: direkt eller indirekt erbjudande eller placering, på

AIF-förvaltarens initiativ eller för AIF-förvaltarens räkning, av andelar eller
aktier i en alternativ investeringsfond som denne förvaltar och som riktar sig
till investerare med hemvist eller stadgeenligt säte inom EES,

15. matarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investerings-

fond som

a) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i andelar eller aktier i en

annan alternativ investeringsfond (mottagarfond till en alternativ investe-
ringsfond), eller

b) placerar minst 85 procent av sina tillgångar i fler än en mottagarfond till

en alternativ investeringsfond förutsatt att dessa fonder har identiska investe-
ringsstrategier, eller

c) på annat sätt har en exponering på minst 85 procent av sina tillgångar

mot en sådan mottagarfond till en alternativ investeringsfond,

16. moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 § årsredovis-

ningslagen (1995:1554),

17. mottagarfond till en alternativ investeringsfond: en alternativ investe-

ringsfond i vilken en annan alternativ investeringsfond investerar eller mot
vilken denna fond har en exponering i enlighet med 15,

18. nära förbindelser: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen om värdepappers-

fonder, med den skillnaden att det som anges om fondbolag i stället ska
tillämpas på AIF-förvaltare,

19. onoterat företag: ett företag som har sitt stadgeenliga säte i ett land

inom EES och vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad,

20. primärmäklare: kreditinstitut, värdepappersbolag, värdepappersföre-

tag eller annan lagreglerad enhet som står under fortlöpande tillsyn, vilka
erbjuder professionella investerare tjänster för att främst finansiera eller som
motpart utföra transaktioner med finansiella instrument, och som även kan
tillhandahålla andra tjänster, såsom clearing, avveckling, depåtjänster, värde-
papperslån, skräddarsydda tekniska lösningar och stödtjänster,

21. professionell investerare: en investerare som avses i 9 kap. 4 eller 5 §

lagen om värdepappersmarknaden,

22. reglerad marknad: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

23. specialfond: en alternativ investeringsfond som förvaltas enligt denna

lag och uppfyller de särskilda villkoren i 12 kap.,

24. specialföretag för värdepapperisering: ett företag vars enda syfte är att

genomföra en eller flera värdepapperiseringstransaktioner i den mening som
avses i artikel 1.2 i Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 24/2009 av
den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella

background image

4

SFS 2017:701

företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner, i den ursprungliga
lydelsen, och annan lämplig verksamhet för att uppnå detta mål,

25. startkapital: detsamma som i 1 kap. 5 § 18 lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse,

26. särskild vinstandel: en andel av en alternativ investeringsfonds vinst

som tillfaller AIF-förvaltaren som ersättning för förvaltningen, exklusive
eventuell andel av fondens vinst som tillfaller förvaltaren som avkastning på
en investering som gjorts i fonden av förvaltaren, och

27. värdepappersfond: detsamma som i 1 kap. 1 § första stycket 25 lagen

om värdepappersfonder.

3 kap.

2 §

4

En extern AIF-förvaltare med tillstånd enligt 1 §, får av Finansinspek-

tionen ges tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföl-
jer.

En AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär förvaltning av investe-

ringsportföljer får efter tillstånd av Finansinspektionen

1. förvara och administrera andelar eller aktier i företag för kollektiva

investeringar,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet,
3. ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument, och
4. lämna investeringsråd.
Vid erbjudande och tillhandahållande av tjänster enligt första och andra

styckena ska 8 kap. 2, 9–12, 14–20 och 22 §§ och 9 kap. 1, 3–10, 12–29 och
40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden tillämpas. Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt an-
dra stycket 2 ska omedelbart avskiljas från AIF-förvaltarens egna tillgångar.

5 kap.

8 §

5

Verksamhet enligt 1–3 och 5–7 §§ får drivas genom att AIF-förvaltaren

inrättar en filial i Sverige eller erbjuder och tillhandahåller tjänster i Sverige
från sitt hemland.

För AIF-förvaltarens verksamhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra

stycket vid marknadsföring av andra alternativa investeringsfonder än

1. specialfonder,
2. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 6 §, och

3. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 7 §, såvitt gäl-

ler sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

Vid förvaltning av en specialfond tillämpas 12 kap. I fråga om verksamhet

som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap. 1, 1 a, 19–21 och 23 §§
tillämpas. Vid förvaltning enligt 1 § första stycket 1 och 2 § tillämpas även
8 kap. 28 §. För förvaringsinstitut till alternativa investeringsfonder som för-
valtas enligt 1 § första stycket 1 eller 2 § tillämpas 9 kap.

4 Senaste lydelse 2015:397.

5 Senaste lydelse 2015:397.

background image

5

SFS 2017:701

13 §

Verksamheten i Sverige får drivas genom att en icke EES-baserad

AIF-förvaltare inrättar en filial här i landet eller erbjuder och utför tjänster i
Sverige från det land där förvaltaren är etablerad. För AIF-förvaltarens verk-
samhet i Sverige tillämpas 4 kap. 6 § andra stycket vid marknadsföring av an-
dra alternativa investeringsfonder än

1. sådana fonder som får marknadsföras till icke-professionella investerare

efter tillstånd enligt 11 §, och

2. sådana fonder som får marknadsföras efter tillstånd enligt 12 §, såvitt

gäller sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra
stycket.

I fråga om verksamhet som drivs genom filial här i landet ska även 8 kap.

1, 1 a, 19–21 och 23 §§ tillämpas.

Vid en planerad eller en redan genomförd, oplanerad väsentlig ändring av

något som har angetts i en ansökan om tillstånd ska 9 § tillämpas.

8 kap.

1 a §

En AIF-förvaltare som i sin verksamhet lämnar råd till icke-professio-

nella investerare om andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder i an-
dra fall än det som avses i 3 kap. 2 § andra stycket 4 ska när den utför sådana
tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 3–6, 10, 17, 21, 23 och 27–
29 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

9 kap.

4 §

6

Ett förvaringsinstitut för en EES-baserad alternativ investeringsfond

ska vara

1. ett kreditinstitut som
a) har stadgeenligt säte inom EES, och
b) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU,

2. ett värdepappersföretag som
a) har stadgeenligt säte inom EES,
b) omfattas av kapitalkraven i enlighet med artikel 92 i förordning (EU) nr

575/2013, och

c) har tillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU, inbegripet för att tillhandahålla sidotjänster avseende förvaring
och handhavande av finansiella instrument för kunders räkning som avses i
punkt 1 i avsnitt B i bilaga I till direktivet, och som har egna medel motsva-
rande det startkapital som anges i artikel 28.2 i direktiv 2013/36/EU, eller

3. ett annat institut som står under fortlöpande tillsyn och som den 21 juli

2011 hör till de kategorier som har godtagits såsom förvaringsinstitut enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG.

Förvaringsinstitutet ska vara etablerat i den alternativa investeringsfondens

hemland.

6 Senaste lydelse 2014:991.

background image

6

SFS 2017:701

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

10 kap.

3 §

Informationsbroschyren och faktabladet ska på begäran kostnadsfritt

tillhandahållas den som avser att köpa andelar eller aktier i en alternativ in-
vesteringsfond som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sve-
rige. Köparen ska, med undantag för de fall som avses i 9 kap. 18 § lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, även utan begäran tillhandahållas
faktabladet i god tid innan avtal ingås.

Om AIF-förvaltaren genom marknadsföring erbjuder allmänheten att köpa

andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond som avses i första stycket,
ska det av erbjudandet framgå att det finns ett faktablad och en informations-
broschyr och var dessa finns att tillgå.

Om information inte tillhandahålls i enlighet med 2 § samt första och andra

styckena denna paragraf, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas,
med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift.
Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den
lagen.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.