SFS 2018:1797 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder / SFS 2018:1797 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
SFS2018-1797.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 25 § och 15 kap. 2 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande
lydelse.

8 kap.
25 §2
En AIF-förvaltare och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut
uppgifter om enskildas förhållanden till förvaltaren och institutet, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mel-
lanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i
elektronisk form.

Bestämmelser om skyldighet för AIF-förvaltare och förvaringsinstitut att

lämna uppgifter till överförmyndaren finns i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

15 kap.
2 §
3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot

medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1�4 §§,

5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 8 kap. 1 a §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i

en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1017.

3 Senaste lydelse 2018:544.

SFS

2018:1797

Publicerad
den

28 november 2018

background image

2

SFS

2018:1797

8. hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,
9. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap.

1 § och 12 kap. 7 §,

10. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och

12 kap. 8 §,

11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt

10 kap. 3 §,

12. hur informationen enligt 10 kap. 11 § ska presenteras,
13. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och

7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas
till Finansinspektionen,

14. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i

12 kap. 3 §,

15. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
16. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får

placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt
villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som
en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av
exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

17. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser

som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över-
föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

18. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

19. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utfor-

mas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informa-
tionen enligt 12 kap. 16 §,

20. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

21. vilka upplysningar AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen

enligt 13 kap. 6 §,

22. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
23. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)