SFS 2019:422 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2019-422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2013:561) om förvaltare
av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 16 kap. 3 §, av
följande lydelse.

16 kap.
3 §
Om Finansinspektionen i ett ärende om registrering enligt artikel 14
eller 14a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 eller
artikel 15 eller 15a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
346/2013 inte meddelar beslut inom två månader från det att ansökan gavs
in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får
därefter begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om förklaring ska göras hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut som avses i första stycket

inom två månader från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses
ha avslagits.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

SFS

2019:422

Publicerad
den

11 juni 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.