SFS 2004:46 Lag om investeringsfonder

040046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om investeringsfonder;

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Definitioner

1 §

I denna lag förstås med

1. behörig myndighet: utländsk myndighet som har behörighet att utöva

tillsyn över fondföretag eller förvaltningsbolag,

2. derivatinstrument: optioner, terminer och swappar samt andra likartade

finansiella instrument,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. egna medel: detsamma som i artikel 1a.15 i rådets direktiv 85/611/EEG

av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper
(fondföretag)

3

, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2001/108/EG

4

,

5. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även

ett fondbolags, ett förvaltningsbolags eller ett fondföretags etablering av
flera driftställen skall anses som en enda filial,

6.

finansiellt

instrument:

fondpapper, fondandelar, penningmarknadsin-

strument, derivatinstrument samt annan rättighet eller förpliktelse avsedd för
handel på värdepappersmarknaden,

7. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt 4 § att

driva fondverksamhet,

8. fondföretag: ett utländskt företag
a) som i sitt hemland har tillstånd för verksamhet där det enda syftet är att

göra kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i 5 kap. 1 § andra
stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket, med kapital från allmänheten eller från
en särskilt angiven och avgränsad krets investerare,

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Jfr rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar

och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara
värdepapper (fondföretag) (EGT L 375, 31.12.1985, s. 3, Celex 31985L0611), senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/108/EG (EGT L 41,
13.2.2002, s. 35, Celex 32001L0108).

3

EGT L 375, 31.12.1985, s. 3 (Celex 31985L0611).

4

EGT L 41, 13.2.2002, s. 35 (Celex 32001L0108).

SFS 2004:46

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:46

b) som tillämpar principen om riskspridning, och
c) vars andelar på begäran av innehavarna återköps eller inlöses med

medel ur företagets tillgångar,

9. fondföretags hemland:
a) om fondföretaget är bildat på kontraktsrättslig grund, det land där för-

valtningsbolaget har sitt säte,

b) om fondföretaget är bildat på associationsrättslig grund, det land där

bolaget har sitt säte,

10. fondpapper: aktier och obligationer samt sådana andra delägarrätter

eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, med undantag av
penningmarknadsinstrument, samt depåbevis,

11. fondverksamhet: förvaltning av en investeringsfond, försäljning och

inlösen av andelar i fonden samt därmed sammanhängande administrativa
åtgärder,

12.

företagsgrupp: grupp för sammanställd redovisning enligt rådets

sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i
fördraget om sammanställd redovisning

5

, senast ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2001/65/EG

6

, eller grupp som enligt erkända

internationella redovisningsregler skall lämna motsvarande redovisning,

13. förvaltningsbolag: ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd

att förvalta fondföretag,

14. förvaltningsbolags hemland: det land där bolaget har sitt säte,
15. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som förvarar

tillgångarna i en investeringsfond och som sköter in- och utbetalningar avse-
ende fonden,

16. investeringsfond: värdepappersfond eller specialfond,
17. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om

innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga
röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av före-
taget,

18. penningmarknadsinstrument: statsskuldväxlar, bankcertifikat samt så-

dana andra finansiella instrument med en löptid på högst tolv månader som
normalt omsätts på penningmarknaden, är likvida och har ett värde som vid
varje tidpunkt exakt kan fastställas,

19. specialfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av andels-

ägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom kapital-
tillskott från allmänheten eller från en särskilt angiven och avgränsad krets
investerare och ägs av dem som skjutit till kapital samt förvaltas enligt be-
stämmelserna i 6 kap.,

20. startkapital: detsamma som i artikel 1a.14 i rådets direktiv 85/611/EEG,

och

21. värdepappersfond: en fond vars andelar kan lösas in på begäran av an-

delsägare och som består av finansiella tillgångar, om den bildats genom
kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital samt
förvaltas enligt bestämmelserna i 5 kap.

2 §

Ett fondbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbindelser, om

5

EGT L 193, 18.7.1983, s. 1 (Celex 31983L0349).

6

EGT L 283, 27.10.2001, s. 28 (Celex 32001L0065).

background image

3

SFS 2004:46

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga
röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett fondbolag, om
1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i fondbolaget,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i fondbolaget, eller
c) på annat sätt har sådant inflytande över fondbolaget att personens ställ-

ning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett dotterföre-
tag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan denna person och fond-

bolaget.

Allmänna bestämmelser om tillståndsplikt

3 §

Fondverksamhet får drivas bara med stöd av denna lag.

4 §

Ett svenskt aktiebolag får av Finansinspektionen ges tillstånd att driva

fondverksamhet. Bolaget kan därutöver ges tillstånd att förvalta någon an-
nans finansiella instrument och att utföra visst arbete eller vissa funktioner
på uppdrag av ett fondbolag, ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag.

5 §

Tillstånd för fondverksamhet som avser specialfonder får ges av

Finansinspektionen även till värdepappersbolag och svenska kreditinstitut
som har tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument en-
ligt 1 kap. 3 § första stycket 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

För sådan fondverksamhet som avses i första stycket skall bestämmel-

serna i

� 2 kap. 1 § 2, 5 och 6, 2 § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 §, 17�20 §§

och 21 § första stycket,

� 3 kap.,
� 4 kap.,
� 6 kap.,
� 8 kap.,
� 9 kap., samt
� 10 kap. 1 § första stycket, 14 §, 19 §, 20 § första�tredje styckena och

21 § tillämpas.

Ett värdepappersbolag eller ett svenskt kreditinstitut får inleda sin fond-

verksamhet så snart tillstånd enligt första stycket har getts.

Utländska företags verksamhet i Sverige

6 §

Ett förvaltningsbolag som hör hemma inom EES och som i sitt hem-

land har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i rådets direk-
tiv 85/611/EEG, får

background image

4

SFS 2004:46

1. driva verksamhet från filial i Sverige med början två månader efter det

att Finansinspektionen från en behörig myndighet i förvaltningsbolagets
hemland har fått en underrättelse med sådant innehåll som anges i 2 kap.
12 § eller dessförinnan, om Finansinspektionen tillåter det,

2. driva verksamhet genom att från sitt hemland erbjuda och tillhanda-

hålla tjänster i Sverige med början så snart Finansinspektionen från en behö-
rig myndighet i förvaltningsbolagets hemland har fått en sådan underrättelse
som avses i 2 kap. 15 § andra stycket.

Om det behövs skall Finansinspektionen upplysa förvaltningsbolaget om

de bestämmelser som gäller för verksamheten här i landet. Om bolaget skall
driva verksamhet från filial skall sådana upplysningar lämnas innan verk-
samheten påbörjas.

Ett förvaltningsbolag får driva verksamhet i Sverige bara i den utsträck-

ning verksamheten omfattas av förvaltningsbolagets verksamhetstillstånd i
hemlandet.

7 §

Ett fondföretag som hör hemma inom EES får marknadsföra och sälja

andelar i företaget här i landet utan tillstånd enligt denna lag om företaget

1. i sitt hemland har tillstånd att driva verksamhet enligt bestämmelserna i

rådets direktiv 85/611/EEG, och

2. vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar och
� lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är

skyldigt att tillhandahålla.

Ett företag som vill driva verksamhet med stöd av första stycket skall an-

mäla detta till Finansinspektionen. Verksamheten får påbörjas två månader
efter det att anmälan har gjorts. Om förutsättningarna enligt första stycket
inte är uppfyllda, får dock inspektionen dessförinnan förbjuda att verksam-
heten påbörjas. Inspektionen skall i sådant fall underrätta behörig myndighet
i företagets hemland om sitt beslut.

Om det behövs skall Finansinspektionen, när anmälan enligt andra stycket

har tagits emot, upplysa fondföretaget om de bestämmelser som gäller för
verksamheten här i landet.

8 §

Ett förvaltningsbolag som inte hör hemma inom EES eller som, om det

hör hemma inom EES, inte omfattas av rådets direktiv 85/611/EEG får efter
tillstånd av Finansinspektionen driva fondverksamhet från filial i Sverige.

Tillstånd får ges bara om
1. bolaget i sitt hemland driver likartad verksamhet,
2. bolaget i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en myndighet

eller annat behörigt organ och den myndigheten eller det organet har med-
gett att bolaget etablerar sig i Sverige, samt

3. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten här i landet kom-

mer att drivas på ett sätt som är förenligt med 2 kap. 1 § 2�6 samt 2 och
4 §§.

Ett förvaltningsbolag får även ges tillstånd att utföra visst arbete eller

vissa funktioner på uppdrag av ett fondbolag, ett annat förvaltningsbolag el-
ler ett fondföretag.

background image

5

SFS 2004:46

9 §

Ett fondföretag som inte hör hemma inom EES eller som, om det hör

hemma inom EES, inte omfattas av rådets direktiv 85/611/EEG får efter till-
stånd av Finansinspektionen marknadsföra och sälja andelar i företaget här i
landet, från filial eller utan att inrätta filial.

Tillstånd får ges bara om
1. företaget i sitt hemland driver likartad verksamhet,
2. företaget i sitt hemland står under betryggande tillsyn av en myndighet

eller annat behörigt organ och den myndigheten eller det organet har med-
gett att företaget etablerar sig i Sverige,

3. företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna
� göra utbetalningar till andelsägarna,
� lösa in andelar och
� lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är

skyldigt att tillhandahålla, samt

4. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten här i landet kom-

mer att drivas på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i denna lag
och andra författningar som reglerar företagets verksamhet.

10 §

För förvaltningsbolags och fondföretags verksamhet i Sverige tilläm-

pas 2 kap. 17 §, 19 § första stycket, 20 § och 21 § första stycket på motsva-
rande sätt.

För filialer till förvaltningsbolag och fondföretag gäller i övrigt lagen

(1992:160) om utländska filialer m.m.

11 §

Ett fondföretag får här i landet använda samma beteckning för sin

verksamhet som företaget använder i sitt hemland.

Finansinspektionen får, om det finns risk för förväxling, kräva att beteck-

ningen skall följas av ett förklarande tillägg.

2 kap. Allmänna bestämmelser för fondbolag m.m.

Förutsättningar för tillstånd

1 §

Tillstånd för ett svenskt aktiebolag att driva fondverksamhet får ges

bara om

1. bolaget har sitt huvudkontor i Sverige,
2. det finns skäl att anta att den planerade verksamheten kommer att dri-

vas enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar
bolagets verksamhet,

3. det finns skäl att anta att den som har eller kan förväntas komma att få

ett kvalificerat innehav i bolaget

a) inte kommer att motverka att verksamheten drivs på ett sätt som är för-

enligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksam-
het, och

b) även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett fondbolag,

4. den som skall ingå i bolagets styrelse eller vara verkställande direktör,

eller vara ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för
att delta i ledningen av ett fondbolag och även i övrigt är lämplig för en så-
dan uppgift,

background image

6

SFS 2004:46

5. fondbestämmelserna godkänts för den eller de investeringsfonder som

bolaget avser att förvalta, och

6. bolaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

2 §

Tillstånd enligt 1 § får inte ges om någon som i väsentlig utsträckning

har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller andra ekonomiska
angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet har eller kan
förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i bolaget.

Om bolaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med

någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av bolaget.

Om förvaringsinstitutet är en i Sverige etablerad filial till ett kreditinstitut

med säte i ett annat land inom EES, får Finansinspektionen som ett villkor
för tillståndet föreskriva att de tillgångar som ingår i en investeringsfond
skall förvaras här i landet. Detta gäller dock inte om tillgångarna skall förva-
ras hos ett utländskt förvaringsinstitut enligt 3 kap. 2 § tredje stycket.

3 §

För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i allmänhet

om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt en verk-

ställande direktör.

4 §

Ett fondbolag skall ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om

tillstånd motsvarar minst 125 000 euro.

Samråd med andra behöriga myndigheter

5 §

Finansinspektionen skall innan den beslutar om tillstånd samråda med

behörig myndighet i ett annat land inom EES om bolaget

1. är dotterbolag till ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditin-

stitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det landet,

2. är dotterbolag till moderföretaget till ett förvaltningsbolag, värdepap-

persföretag, kreditinstitut eller försäkringsföretag med auktorisation i det
landet, eller

3. kontrolleras av samma fysiska eller juridiska personer som har ägar-

kontroll över ett förvaltningsbolag, värdepappersföretag, kreditinstitut eller
försäkringsföretag med auktorisation i det landet.

Ansökan om tillstånd

6 §

Ansökan om tillstånd får inte göras innan bolaget har registrerats i ak-

tiebolagsregistret.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten (verksam-

hetsplan) som också innehåller en översiktlig beskrivning av fondbolagets
organisation.

7 §

Ett bolag skall inom sex månader från det att en fullständig ansökan

har lämnats in underrättas om Finansinspektionens beslut i tillståndsfrågan.

Ett fondbolag får inleda sin verksamhet så snart tillstånd enligt 1 kap. 4 §

har getts.

background image

7

SFS 2004:46

Kapitalkrav under pågående verksamhet

8 §

Ett fondbolags egna medel får under pågående verksamhet inte under-

stiga det minsta startkapital som bolaget skall ha enligt 4 §.

9 §

Ett fondbolag som förvaltar en fondförmögenhet som överstiger ett be-

lopp motsvarande 250 miljoner euro skall utöver det startkapital som anges i
4 § ha ytterligare egna medel. Dessa ytterligare medel skall motsvara minst
0,02 procent av det belopp med vilket fondförmögenheten överstiger ett be-
lopp motsvarande 250 miljoner euro. I fondförmögenheten inräknas till-
gångar som fondbolaget har uppdragit åt någon annan att förvalta men inte
tillgångar som fondbolaget förvaltar på uppdrag från någon annan. Fond-
bolagets egna medel, startkapitalet inberäknat, behöver dock inte vara högre
än motsvarande 10 miljoner euro.

Ett fondbolag får ersätta hälften av de ytterligare medel som avses i första

stycket med en garanti för motsvarande belopp om garantin lämnats av

1. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte inom EES, eller
2. ett kreditinstitut eller försäkringsföretag med säte utanför EES, som står

under tillsyn som är likvärdig med den som fastställs i gemenskapslagstift-
ningen.

10 §

Ett fondbolag som förvaltar någon annans finansiella instrument skall

för denna förvaltning och de tjänster enligt 7 kap. 1 § första stycket som bo-
laget utför ha det eventuella ytterligare kapital för kreditrisker och mark-
nadsrisker som enligt lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora expo-
neringar för kreditinstitut och värdepappersbolag krävs av ett värdepappers-
bolag med motsvarande verksamhet. För ett sådant fondbolag skall även öv-
riga bestämmelser i den lagen som är tillämpliga för ett värdepappersbolag
med motsvarande verksamhet gälla.

11 §

Ett fondbolags egna medel får, trots vad som anges i 8�10 §§, inte un-

derstiga ett belopp som motsvarar 25 procent av bolagets fasta omkostnader
för det föregående året eller, om bolagets verksamhet pågått i mindre än ett
år, 25 procent av de fasta omkostnader som angetts i bolagets verksamhets-
plan.

Om omfattningen av fondbolagets verksamhet ändrats väsentligt sedan

det föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhets-
planen behöver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapital-
kravet enligt första stycket.

Filialverksamhet inom EES

12 §

Vill ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder inrätta en filial

inom EES, skall bolaget underrätta Finansinspektionen innan verksamheten
påbörjas. Underrättelsen skall innehålla

1. information om bolagets plan för filialverksamheten, med uppgift om

filialens organisation och vilka tjänster som skall erbjudas, och

2. uppgift om i vilket land filialen skall inrättas samt om filialens adress

och ansvariga ledning.

background image

8

SFS 2004:46

13 §

Finner Finansinspektionen i fall som avses i 12 § att det inte finns skäl

att ifrågasätta fondbolagets administrativa struktur eller finansiella situa-
tion, skall inspektionen inom tre månader från det att underrättelsen togs
emot lämna över den till behörig myndighet i det land där filialen skall inrät-
tas. Inspektionen skall samtidigt lämna uppgift om det investerarskydd som
gäller för fondbolagets kunder.

Finansinspektionen skall underrätta fondbolaget när inspektionen lämnar

över underrättelsen.

Om Finansinspektionen finner att det inte finns förutsättningar för att

lämna över den underrättelse som avses i första stycket, skall inspektionen
meddela beslut om det inom två månader från det att underrättelsen togs
emot.

14 §

Om ett fondbolag som avses i 12 § skall ändra något av de förhållan-

den som angetts i fondbolagets underrättelse till Finansinspektionen efter det
att filialen inrättats, skall fondbolaget skriftligen underrätta inspektionen
minst en månad innan ändringen genomförs.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom
in till inspektionen. Behörig myndighet i det andra landet skall genast under-
rättas om beslutet.

Vid ändring av investerarskydd som avses i 13 § första stycket skall

Finansinspektionen underrätta behörig myndighet i det land där filialen finns
om ändringen.

Gränsöverskridande verksamhet inom EES

15 §

Vill ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder erbjuda och till-

handahålla tjänster inom EES utan att inrätta filial där, skall bolaget under-
rätta Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas. Detsamma gäller om
bolaget avser att ändra en sådan verksamhet.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om i vilket land verksamheten skall

drivas och information om bolagets plan för verksamheten med uppgift om
vilka tjänster som skall erbjudas. Finansinspektionen skall inom en månad
från det att underrättelsen togs emot lämna över den och verksamhetsplanen
till behörig myndighet i det land där verksamheten skall drivas. Inspektionen
skall samtidigt lämna uppgift om det investerarskydd som gäller för fondbo-
lagets kunder.

�vriga fall av filialverksamhet utomlands

16 §

I andra fall än som avses i 12 § skall ett fondbolag som planerar att

inrätta en filial utomlands ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Ett
sådant tillstånd skall ges om det finns skäl att anta att den planerade verk-
samheten kommer att drivas enligt bestämmelserna i denna lag och andra
författningar som reglerar bolagets verksamhet.

Ansökan om tillstånd skall innehålla den information som anges i 12 §.

background image

9

SFS 2004:46

Sundhetskrav

17 §

Ett fondbolag skall driva sin verksamhet så att allmänhetens för-

troende för fondmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte
otillbörligen äventyras samt i övrigt så att verksamheten kan anses sund.

Förvärvsförbud vid insyn i daglig handel

18 §

Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel får inte för egen

räkning förvärva finansiella instrument från en investeringsfond som bolaget
förvaltar eller sälja finansiella instrument till fonden eller i övrigt handla
med fonden om han eller hon samtidigt är

1. styrelseledamot eller suppleant,
2. revisor eller revisorssuppleant, eller
3. innehavare av en ledande befattning.
Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsuppdrag

eller liknande har insyn i fondbolagets dagliga handel.

Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för egen

räkning.

Styrelsen skall skriftligen underrätta den som har en sådan ledande befatt-

ning i fondbolaget som nämns i första stycket 3 och den som har insyn i
fondbolagets dagliga handel enligt andra stycket om förbudet.

Tystnadsplikt

19 §

Enskildas förhållanden till en investeringsfond, ett fondbolag eller ett

förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-

lagen (1980:100).

Uppgiftsskyldighet

20 §

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut är skyldiga att lämna ut upp-

gifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning en-
ligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök-
ningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställ-
ning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Skadestånd

21 §

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget över-

trätt denna lag eller fondbestämmelserna, skall fondbolaget ersätta skadan.
Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förva-
ringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall institutet
ersätta skadan.

Ett fondbolag som förvaltar någon annans finansiella instrument skall ha

en sådan försäkring som anges i 5 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepap-
persrörelse för skadeståndsskyldighet som fondbolaget kan komma att dra
på sig vid utförandet av sådan förvaltning och av eventuella tjänster enligt
7 kap. 1 § första stycket.

background image

10

SFS 2004:46

3 kap. Förvaringsinstitut

1 §

För varje investeringsfond skall det finnas ett förvaringsinstitut. Förva-

ringsinstitutet skall ha sitt säte i Sverige eller, om det är en i Sverige etable-
rad filial, i ett annat land inom EES.

Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av fondbolaget och uteslu-

tande i andelsägarnas gemensamma intresse.

2 §

Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av fondbolaget som avser

investeringsfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag eller
fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet skall vidare ta emot och förvara den egendom som in-

går i fonden samt se till att

1. försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med bestämmel-

serna i denna lag och fondbestämmelserna,

2. fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i denna lag och

fondbestämmelserna,

3. tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet till handa, och
4. medlen i fonden används enligt bestämmelserna i denna lag och fond-

bestämmelserna.

Om utländska finansiella instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitu-

tet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant upp-
drag fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt denna lag.

3 §

Förvaringsinstitutet får inte för en investeringsfond ta upp eller bevilja

lån eller gå i borgen.

4 kap. Allmänna bestämmelser för investeringsfonder

Investeringsfondens rättsliga ställning

1 §

En investeringsfond kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyl-

digheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan
myndighet.

Egendom som ingår i en investeringsfond får inte utmätas.
Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.
Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt skall inte tillämpas på delägar-

skap i en investeringsfond.

Förvaltningen av en investeringsfond

2 §

Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör en investe-

ringsfond. Fondbolaget handlar vid förvaltningen av fonden i eget namn och
skall därvid ange fondens beteckning.

Fondbolaget får använda tillgångarna i en investeringsfond för att fullgöra

förpliktelser som ingåtts som ett led i förvaltningen av fonden och för att
ställa säkerhet för fullgörandet av sådana förpliktelser.

Vid förvaltningen av en investeringsfond skall fondbolaget handla uteslu-

tande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Fondbolaget skall handla oberoende av förvaringsinstitutet.

background image

11

SFS 2004:46

3 §

Fondbolaget får inte ha hand om egendom som ingår i en investerings-

fond som bolaget förvaltar.

Uppdragsavtal

4 §

Ett fondbolag får uppdra åt någon annan att utföra visst arbete eller

vissa funktioner som ingår i fondverksamheten i syfte att effektivisera bola-
gets verksamhet. Ett sådant uppdrag får inte vara av sådan omfattning eller
karaktär att fondbolaget lämnar ifrån sig all verksamhet eller så stor del av
verksamheten att fondbolaget inte längre har möjlighet att ta till vara andels-
ägarnas gemensamma intressen eller i övrigt inte kan uppfylla de skyldighe-
ter som följer av denna lag. Ett lämnat uppdrag fråntar aldrig fondbolaget
dess ansvar enligt denna lag.

Uppdragstagaren måste ha tillfredsställande sakkunskap och kompetens

med hänsyn till uppdragets innehåll.

Fondbolaget skall i avtalet med uppdragstagaren förbehålla sig rätten att

övervaka den anförtrodda verksamheten, att ge de anvisningar som behövs
för en sund förvaltning samt att med omedelbar verkan säga upp avtalet, om
en sådan uppsägning är i andelsägarnas gemensamma intresse.

5 §

Omfattar ett uppdrag enligt 4 § att någon för fondbolagets räkning

skall förvalta tillgångarna i en investeringsfond, skall avtalet innehålla rikt-
linjer för placering av fondmedlen. Fondbolaget skall tillförsäkra sig en rätt
att regelbundet se över och vid behov ändra dessa riktlinjer.

Ett förvaltningsuppdrag får ges till
1. företag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har fått in-

spektionens tillstånd att förvalta investeringsfonder eller någon annans
finansiella instrument,

2. företag med säte i ett annat land inom EES, om företaget står under till-

syn av behörig myndighet i hemlandet och har tillstånd att driva verksamhet
motsvarande den som avses i 1,

3. annat utländskt företag under förutsättning att
a) företaget står under tillsyn av behörig myndighet i hemlandet,
b) företaget har tillstånd att driva verksamhet motsvarande den som avses

i 1, och

c) ett samarbete kan ske mellan Finansinspektionen och behörig myndig-

het i hemlandet.

6 §

Ett förvaltningsuppdrag får inte ges till förvaringsinstitutet eller något

annat företag vars intressen kan komma i konflikt med fondbolagets eller an-
delsägarnas intressen.

7 §

Om ett fondbolag vill uppdra åt någon annan att utföra visst arbete

eller vissa funktioner enligt 4 eller 5 § skall bolaget anmäla detta och ge in
uppdragsavtalet till Finansinspektionen.

Om Finansinspektionen finner att ett uppdragsavtal strider mot denna lag,

eller att avtalet hindrar en effektiv tillsyn av fondbolaget, skall inspektionen
förelägga fondbolaget att hos motparten begära de ändringar som behövs för
att avtalet skall uppfylla lagens krav.

background image

12

SFS 2004:46

Fondbestämmelser

8 §

För varje investeringsfond skall det finnas fondbestämmelser som upp-

rättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna skall ange
1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,
2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av

fondmedlen, med särskild upplysning om huruvida medel skall placeras i så-
dana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 §,

3. om utdelning skall ske och, i så fall, grunderna och sättet för utdelning,
4. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde, inklu-

sive de värderingsprinciper som används vid värderingen av onoterade till-
gångar och sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket,

5. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för fondande-

larna,

6. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar skall ske,
7. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets er-

sättning från fonden,

8. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av an-

delar,

9. hur pantsättning av fondandelar skall gå till,
10. fondens räkenskapsår,
11. när och var försäljnings- och inlösenspriset för fondandelarna samt

fondens halvårsredogörelse och årsberättelse skall offentliggöras, samt

12. var ändringar av fondbestämmelserna skall tillkännages.
För fonder där fondmedlen placeras enligt bestämmelserna i 5 kap. 8 §,

skall dessutom anges de emittenter eller garanter som gett ut eller garanterat
sådana skuldförbindelser som fondmedlen till mer än 35 procent av fondens
värde avses att placeras i.

För specialfonder skall anges om fonden riktar sig till allmänheten eller

till en avgränsad krets investerare. I det senare fallet skall kretsen anges.
Fondbestämmelserna skall även innehålla upplysning om

1. i vilka avseenden fonden avviker från vad som gäller för värdepappers-

fonder,

2. vilken risknivå som eftersträvas, och
3. vilket riskmått som används.

9 §

Fondbestämmelserna och ändringar i dem skall godkännas av Finans-

inspektionen. Godkännande får ges bara om bestämmelserna eller ändring-
arna är skäliga för fondandelsägarna.

Vid godkännande av ändringar i fondbestämmelserna får Finansinspektio-

nen föreskriva att andelsägarna skall underrättas om ändringarna och be-
stämma att dessa inte skall tillämpas förrän en viss tid, dock högst tre måna-
der, förflutit efter beslutet om godkännande.

Fondandelar och inlösen av fondandelar

10 §

Andelarna i en investeringsfond skall vara lika stora och medföra lika

rätt till den egendom som ingår i fonden. En fondandel får inte utfärdas
innan betalning för andelen har tillförts fonden.

background image

13

SFS 2004:46

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.

Fondens värde beräknas enligt de grunder som anges i fondbestämmelserna.
Den egendom som ingår i fonden skall värderas med ledning av gällande
marknadsvärde.

Fondbolaget skall fortlöpande och minst en gång varje vecka beräkna och

på lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet.

11 §

Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över samtliga inne-

havare av andelar i fonden. I fråga om automatiserad och viss manuell be-
handling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen
(1998:204).

�r lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument tillämplig

på andelarna i fonden, förs registret av en central värdepappersförvarare.
Fondbolaget har rätt till insyn i registret.

Fondbolaget skall till varje fondandelsägare skriftligen bekräfta att dennes

fondandelsinnehav har registrerats. Av bekräftelsen skall framgå investe-
ringsfondens beteckning samt namnen på fondbolaget och förvaringsinstitu-
tet. Vidare skall det framgå var informationsbroschyren och faktabladet en-
ligt 15 § samt årsberättelsen och halvårsredogörelsen enligt 18 § finns att
tillgå.

12 §

Har en fondandelsägare lämnat sina andelar för förvaltning till någon

som har fått tillstånd till registrering som förvaltare, får förvaltaren på an-
delsägarens uppdrag anges i det register som avses i 11 § första stycket i
stället för andelsägaren. I registret skall det särskilt anmärkas att fondande-
len förvaltas för någon annans räkning. Förvaltaren skall till andelsägaren
lämna den information förvaltaren får från fondbolaget, om inte andelsäga-
ren avstått från sådan information.

Om registret förs av någon annan än en central värdepappersförvarare,

skall Finansinspektionen pröva frågor om tillstånd till registrering som för-
valtare.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor

för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett tillstånd skall återkal-
las av Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har åsidosatts och av-
vikelsen är betydande eller om förutsättningarna för tillståndet inte längre
uppfylls.

13 §

En fondandel skall, på begäran av dess ägare, omedelbart lösas in om

det finns medel tillgängliga i investeringsfonden. Om medel för inlösen be-
höver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, skall
försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan
försäljning kunna väsentligt missgynna övriga andelsägares intresse, får
fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försälj-
ningen.

Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en investeringsfond

enligt 9 kap. 1 § första eller andra stycket får fondandelar inte säljas eller
lösas in.

14 §

�r lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument inte

tillämplig på andelarna i fonden, tillämpas i fråga om överlåtelse eller pant-

background image

14

SFS 2004:46

sättning av en fondandel i stället 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev. I så
fall skall vad som i den bestämmelsen sägs om gäldenären gälla fondbolaget
eller, om fondandelarna är förvaltarregistrerade, förvaltaren.

Information om investeringsfonder

Informationsbroschyr och faktablad

15 §

För varje investeringsfond skall det finnas en aktuell informations-

broschyr och ett aktuellt faktablad.

Informationsbroschyren skall innehålla
1. fondbestämmelserna,
2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man skall kunna bedöma

fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil, och
4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra

åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§.

Faktabladet skall på ett lättbegripligt sätt och i sammanfattning innehålla

den grundläggande information som behövs för att man skall kunna bedöma
fonden och den risk som är förenad med att investera i den. Bladet får bifo-
gas informationsbroschyren som en löstagbar del.

16 §

I informationsbroschyren och faktabladet för en investeringsfond

skall det dessutom anges

1. i vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras, och
2. om fondmedlen får placeras i derivatinstrument och, i så fall, i vilket

syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstrument
kan påverka fondens riskprofil.

I informationsbroschyren och faktabladet samt i allt övrigt reklammaterial

avseende fonden skall följande uppgifter anges på en framträdande plats:

1. fondens placeringsinriktning, för det fall medel i fonden placeras i

andra tillgångar än fondpapper och penningmarknadsinstrument eller om
fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 §,

2. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansätt-

ning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av, och

3. om fonden har tillstånd enligt 5 kap. 8 §, de emittenter eller garanter

som gett ut eller garanterat sådana skuldförbindelser som fondmedlen till
mer än 35 procent av fondens värde placerats i eller avses att placeras i.

Om fonden är en specialfond, skall detta framgå av informationsbroschy-

ren, faktabladet och allt övrigt reklammaterial avseende fonden.

17 §

Fondbolaget skall, på begäran av en andelsägare eller den som avser

att köpa andelar i en investeringsfond, lämna kompletterande information
om riskhanteringen för fonden, innehållande de kvantitativa gränser som
gäller för placeringen av fondmedlen, de metoder som valts för förvalt-
ningen samt den senaste utvecklingen av risknivåer och avkastning från de
viktigaste kategorierna av tillgångar som fondmedlen placeras i.

background image

15

SFS 2004:46

�&rsberättelse och halvårsredogörelse

18 §

Fondbolaget skall för varje investeringsfond som det förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och
2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två

månader från halvårets utgång.

�&rsberättelser och halvårsredogörelser skall innehålla den information

som behövs för att man skall kunna bedöma varje investeringsfonds utveck-
ling och ställning. Handlingarna skall på begäran kostnadsfritt skickas till
andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.
Fondbolaget skall i samband med att bolaget lämnar sådan information som
avses i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårs-
redogörelsen.

19 §

Fondbolagets revisorer skall granska de räkenskaper som ligger till

grund för årsberättelsen för en investeringsfond. Revisionsberättelsen, med
eventuella anmärkningar, skall i sin helhet återges i årsberättelsen.

Om Finansinspektionen förordnat en revisor enligt 10 kap. 16 § skall revi-

sorn delta i granskningen.

Tillgång till information

20 §

Informationsbroschyren, faktabladet, den senaste årsberättelsen och, i

förekommande fall, den halvårsredogörelse som publicerats därefter skall på
begäran lämnas eller skickas kostnadsfritt till den som avser att köpa andelar
i en investeringsfond. Denne skall även utan begäran erbjudas faktabladet
innan avtal ingås.

Om fondbolaget genom reklam eller liknande erbjuder allmänheten att

köpa andelar i en investeringsfond, skall det av erbjudandet framgå att det
finns ett faktablad och en informationsbroschyr och var dessa finns att tillgå.

21 §

Informationsbroschyrer, faktablad, årsberättelser och halvårsredogö-

relser skall ges in till Finansinspektionen så snart de färdigställts.

Information om kostnader

22 §

Fondbolaget skall varje år skriftligen informera varje andelsägare i en

investeringsfond om hur stort belopp av de totala kostnaderna för fonden un-
der det närmast föregående året som hänför sig till andelsinnehavet. I infor-
mationen skall det anges hur stor del av beloppet som avser förvaltnings-
kostnader, inklusive kostnader för förvaring av fondtillgångarna.

I fråga om fondandelar som enligt 12 § lämnats till någon annan för för-

valtning skall informationen ges till förvaltaren. Fondbolaget får ange ett
sammanlagt belopp för alla andelar i en investeringsfond som lämnats för
förvaltning till samma förvaltare.

23 §

I fråga om andelsinnehav som är placerade enligt lagen (1993:931)

om individuellt pensionssparande skall den information som anges i 22 §
lämnas till det pensionssparinstitut som administrerar sparandet.

background image

16

SFS 2004:46

Om andelsinnehaven är registrerade i institutets namn (förvaltarregistre-

rade), skall fondbolaget i stället informera om vilka kostnadsbelopp som
dagligen belastat fonden under det närmast föregående kalenderåret, redovi-
sade per fondandel. I informationen skall det anges hur stor del av beloppen
som avser förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av fond-
tillgångarna.

5 kap. Förvaltning av värdepappersfonder

Spridning och hantering av risker

1 § Varje värdepappersfond skall ha en lämplig fördelning av placeringar
med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens placeringsin-
riktning enligt fondbestämmelserna.

Medel i en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av

detta kapitel, placeras i fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatin-
strument och fondandelar samt på konto i kreditinstitut. I fonden får också
ingå likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden.

Ett fondbolag får använda sig av derivatinstrument i syfte att effektivisera

förvaltningen av tillgångarna i en värdepappersfond. Fondbolaget skall där-
vid tillämpa de bestämmelser i detta kapitel som gäller för derivatinstru-
ment.

2 § Ett fondbolag skall ha ett system för riskhantering som gör det möjligt
för fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som
är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positio-
nerna påverkar fondens riskprofil.

Om fondbolaget investerar i sådana derivatinstrument som avses i 12 §

andra stycket, skall bolagets system för riskhantering även möjliggöra en
exakt och oberoende bedömning av värdet på dessa derivatinstrument.

Fondbolaget skall för varje värdepappersfond det förvaltar till Finans-

inspektionen regelbundet lämna information om riskhanteringen.

Fondpapper och penningmarknadsinstrument

3 § Medel i en värdepappersfond får placeras i penningmarknadsinstru-
ment som är, eller i fondpapper som är eller inom ett år från emissionen av-
ses bli,

1. noterade vid en svensk eller utländsk börs,
2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller
3. föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som

är öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att börsen, mark-

nadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondbestämmelserna eller är
godkänd av Finansinspektionen för sådana placeringar.

4 § Medel i en värdepappersfond får placeras i andra penningmarknadsin-
strument än dem som anges i 3 § om reglerna för emissionen eller emitten-
ten av instrumenten medför ett särskilt skydd för investeraren och det är in-
strument som

background image

17

SFS 2004:46

1. getts ut eller garanteras av en stat, av en delstat, av en central, regional

eller lokal myndighet i ett land inom EES, av en centralbank i ett land inom
EES, av Europeiska centralbanken, av Europeiska unionen, av Europeiska
investeringsbanken eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller
flera stater inom EES är medlemmar, eller

2. getts ut av ett företag vars finansiella instrument omsätts på en reglerad

marknad som anges i 3 § första stycket, eller

3. getts ut eller garanteras av ett organ som antingen är föremål för tillsyn

i enlighet med de kriterier som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller
som omfattas av och följer sådana tillsynsregler som motsvarar dessa krite-
rier, eller

4. getts ut av ett bolag som tillhör de kategorier som godkänts av Finans-

inspektionen, förutsatt att investeringar i sådana instrument omfattas av ett
skydd för investerarna som är likvärdigt med det som följer av punkterna 1�
3 och som

a) har kapital och reserver som uppgår till ett belopp som motsvarar minst

10 miljoner euro och lägger fram och offentliggör redovisning i enlighet
med rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på
artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag

7, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG

8,

b) är en enhet, som inom en grupp företag som omfattar ett eller flera

börsnoterade företag, ägnar sig åt gruppens finansiering, eller

c) är en enhet som ägnar sig åt att finansiera värdepapperisering som om-

fattas av kreditförstärkning från en bank.

5 § I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och penning-
marknadsinstrument än de som anges i 3 och 4 §§, dock högst till 10 procent
av fondens värde.

Om notering eller regelbunden handel enligt 3 § inte skett inom ett år från

emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms inom gränsen enligt
första stycket, skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn
skall då tas till fondandelsägarnas intressen.

Om det i en fond ingår fondpapper som ännu inte är, men som inom ett år

från emissionen avses bli, noterade eller föremål för regelbunden handel en-
ligt 3 § eller sådana andra fondpapper och penningmarknadsinstrument som
avses i första stycket, skall fondbolaget informera Finansinspektionen om
detta, om värdet av dessa fondpapper och penningmarknadsinstrument över-
stiger 10 procent av fondens värde.

6 § I en värdepappersfond får, om inte annat följer av andra stycket eller
19�22 §§, fondpapper och penningmarknadsinstrument från en och samma
emittent inte uppgå till mer än 5 procent av fondens värde.

Fondpapper och penningmarknadsinstrument från en och samma emittent

får uppgå till

1. högst 35 procent av fondens värde om de är utgivna eller garanterade

av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett

7 EGT L 222, 14.8.1978, s. 11 (Celex 31978L0660).

8 EGT L 283, 27.10.2001, s. 28 (Celex 32001L0065).

background image

18

SFS 2004:46

land inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera
stater inom EES är medlemmar,

2. högst 25 procent av fondens värde om de består av obligationer utgivna

av ett kreditinstitut som har säte i ett land inom EES och som enligt författ-
ning är underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda innehavare av
institutets obligationer, under förutsättning att det sammanlagda värdet av
fondens innehav av sådana obligationer är högst 80 procent av fondens
värde, och

3. högst 10 procent av fondens värde i andra fall än som sägs under 1 eller

2, under förutsättning att det sammanlagda värdet av sådana tillgångar som
har högre värde än som sägs i första stycket är högst 40 procent av fondens
värde.

I en värdepappersfond får det inte ingå fondpapper och penningmarknads-

instrument som getts ut av emittenter i en och samma företagsgrupp till sam-
manlagt mer än 20 procent av fondens värde.

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte för en värdepappersfond vars medel
enligt fondbestämmelserna skall placeras i aktier eller skuldförbindelser i
syfte att efterbilda sammansättningen av ett visst aktieindex eller index för
skuldförbindelser (indexfond), om indexet har godkänts för detta ändamål av
Finansinspektionen. Inspektionen får godkänna ett index om det

1. har en tillräckligt diversifierad sammansättning,
2. utgör en lämplig referens för den marknad det hänför sig till, och
3. offentliggörs på lämpligt vis.
I en indexfond får det, med de begränsningar som följer av 19 och 20 §§,

ingå aktier eller skuldförbindelser som getts ut av en och samma emittent
eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av
fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den
marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finans-
inspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde. Placeringar upp till
denna gräns får bara tillåtas i fråga om aktier eller skuldförbindelser utgivna
av en enda emittent eller av emittenter inom en enda företagsgrupp.

8 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte för värdepappersfonder där medlen,
efter tillstånd av Finansinspektionen, får placeras i obligationer och andra
skuldförbindelser som getts ut eller garanterats av en stat, av en kommun
eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något
mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar.
Skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och
de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av
fondens värde.

Frågan om tillstånd enligt första stycket prövas i samband med att Finans-

inspektionen godkänner fondbestämmelserna. Tillstånd får ges bara om
fondandelsägarna kan anses bli tillförsäkrade ett skydd som är likvärdigt
med det som tillkommer andelsägare i värdepappersfonder för vilka de grän-
ser som anges i 6, 21 och 22 §§ är tillämpliga.

9 § Oavsett vad som sägs i 6 § får sådana fondpapper eller penningmark-
nadsinstrument som är förenade med rätt till nyteckning förvärvas till en
värdepappersfond om förvärvet grundas på tidigare innehav.

background image

19

SFS 2004:46

Placeringar på konto hos kreditinstitut

10 § Medel i en värdepappersfond får placeras på konto hos svenska kre-
ditinstitut och utländska kreditinstitut med säte inom EES samt hos andra ut-
ländska kreditinstitut om dessa omfattas av tillsynsregler som motsvarar
dem som fastställs i gemenskapslagstiftningen.

Kontot får ha en bindningstid om högst tolv månader. Oavsett bindnings-

tiden måste emellertid villkoren för kontot vara sådana att det finns möjlig-
het att genom uppsägning göra medlen omedelbart tillgängliga för fonden.

11 § I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som följer av 21
och 22 §§, ingå insättningar i ett och samma kreditinstitut eller i kreditinsti-
tut som ingår i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens
värde.

Derivatinstrument

12 § Medel i en värdepappersfond får placeras i derivatinstrument, om
dessa omsätts på en reglerad marknad enligt 3 § och

1. underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till
� fondpapper,
� penningmarknadsinstrument,
� finansiella index,
� räntesatser,
� växelkurser, eller
� utländska valutor, och
2. sådana underliggande tillgångar enligt fondbestämmelserna får ingå i

fonden.

Medel får också placeras i derivatinstrument enligt första stycket som

handlas direkt mellan parterna, om

1. motparten omfattas av tillsyn och tillhör de kategorier av företag som

godkänts som motparter av Finansinspektionen, och

2. derivatinstrumenten är föremål för en daglig, tillförlitlig och kontroller-

bar värdering och de vid varje tidpunkt på fondbolagets begäran kan säljas,
lösas in eller avslutas genom en utjämnande transaktion till ett rimligt värde.

13 § De gränser som anges i 6 § tillämpas, med de ytterligare begräns-
ningar som kan följa av 21 och 22 §§, på motsvarande sätt i fråga om expo-
neringar mot emittent som gett ut de fondpapper eller penningmarknadsin-
strument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument. Vad nu sagts
gäller inte i fråga om indexbaserade derivatinstrument som ingår i en index-
fond enligt 7 §.

En värdepappersfonds sammanlagda exponeringar som hänför sig till de-

rivatinstrument får inte överskrida fondens värde.

Exponeringarna skall beräknas med hänsyn till värdet av underliggande

tillgångar, motpartsrisken, kommande marknadsrörelser, derivatinstrumen-
tens återstående löptid och den tid som finns tillgänglig för att lösa in instru-
menten.

background image

20

SFS 2004:46

Om ett fondpapper eller ett penningmarknadsinstrument innefattar ett de-

rivatinstrument, skall även detta beaktas vid beräkning av exponeringar en-
ligt första och andra styckena.

14 § I en värdepappersfond får, med de ytterligare begränsningar som kan
följa av 21 och 22 §§, exponeringen mot en och samma motpart vid transak-
tioner med sådana derivatinstrument som avses i 12 § andra stycket uppgå
till högst 10 procent av fondens värde, när motparten är ett sådant kreditin-
stitut som anges i 10 §. I andra fall får exponeringen uppgå till högst
5 procent av fondens värde.

Fondandelar

15 § Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i

1. andra värdepappersfonder,
2. fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap. 7 § och
3. specialfonder och fondföretag som uppfyller förutsättningarna i 1 kap.

9 §, såvida fonderna och fondföretagen

a) gör kollektiva investeringar i sådana tillgångar som anges i detta kapitel

med kapital från allmänheten,

b) tillämpar principen om riskspridning,
c) är öppna för utträde och ger andelsägarna ett skydd som är likvärdigt

det som ges andelsägare i en värdepappersfond, och

d) för varje räkenskapsår lämnar årsberättelse och halvårsredogörelse som

innehåller sådan information som är nödvändig för att man skall kunna be-
döma tillgångarna, ansvarsfrågor, avkastning och händelser som inträffat
under den aktuella rapporteringsperioden.

Medel i en värdepappersfond får placeras i andra fonder eller fondföretag

enligt första stycket bara om dessa, enligt sina fondbestämmelser eller sin
bolagsordning, får placera högst 10 procent av sina medel i andelar i andra
fonder eller fondföretag.

16 § I en värdepappersfond får det, med de begränsningar som följer av
19 §, ingå andelar i en och samma fond eller ett och samma fondföretag med
högst 20 procent av värdepappersfondens värde.

Placeringar i sådana andelar som avses i 15 § första stycket 3 får samman-

lagt uppgå till högst 30 procent av en värdepappersfonds värde.

17 § Medel i en värdepappersfond får placeras i andelar i en annan fond
eller i ett fondföretag även om värdepappersfonden därigenom kommer att
överskrida någon av de gränser som anges i 6, 11, 14, 21 och 22 §§.

18 § Om en betydande del av medlen i en värdepappersfond placeras i
fondandelar enligt 15 §, skall informationsbroschyren och faktabladet rö-
rande värdepappersfonden samt årsberättelsen för fonden innehålla uppgif-
ter både om den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av fonden och
om den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fond-
företag i vars fondandelar medlen placeras.

Om medel i en värdepappersfond placeras i andelar i en fond eller fond-

företag som i sin tur förvaltas, direkt eller genom uppdrag, av samma fond-

background image

21

SFS 2004:46

bolag som värdepappersfonden eller av en fondförvaltare som direkt eller in-
direkt har samma ledning eller ägare som värdepappersfondens fondbolag,
får fondbolaget inte ta ut någon avgift för förvärv eller inlösen av andelarna i
den fond eller det fondföretag som fondmedlen har placerats i.

�vriga placeringsbegränsningar

19 § Tillgångarna i 6 och 7 §§ samt i 16 § första stycket får inte överstiga

1. för aktier utan rösträtt, 10 procent av sådana aktier som en enskild emit-

tent gett ut,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av de instru-

ment som getts ut av en och samma emittent om de inte är utgivna eller ga-
ranterade av en stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndig-
het i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller
flera stater inom EES är medlemmar,

3. för penningmarknadsinstrument, 10 procent av de instrument som getts

ut av en och samma emittent om de inte är utgivna eller garanterade av en
stat, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land
inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater
inom EES är medlemmar, och

4. för andelar i andra fonder eller fondföretag, 25 procent av andelarna i

fonden eller fondföretaget.

De gränsvärden som anges i första stycket 2�4 behöver inte iakttas vid

förvärvstillfället, om bruttomängden av skuldförbindelserna eller penning-
marknadsinstrumenten eller nettomängden av de andelar som är föremål för
emission då inte kan beräknas.

20 § Ett fondbolag får inte till en värdepappersfond förvärva aktier med
sådan rösträtt som gör det möjligt för fondbolaget att utöva ett väsentligt in-
flytande över ledningen av ett företag.

Om ett fondbolag förvaltar flera värdepappersfonder eller specialfonder,

gäller bestämmelsen i första stycket det sammanlagda aktieinnehavet i fon-
derna.

21 § Bestämmelserna i 6 § första stycket och andra stycket 3 samt 11 och
14 §§ får inte tillämpas så att exponeringar mot ett och samma företag eller
mot företag i en och samma företagsgrupp tillsammans överstiger 20 procent
av fondens värde.

22 § Bestämmelserna i 6, 11, 13 och 14 §§ får inte tillämpas så att expone-
ringar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företags-
grupp tillsammans överstiger 35 procent av fondens värde.

Lån m.m.

23 § Fondbolaget får inte i fondverksamheten

1. ta upp eller bevilja penninglån,
2. gå i borgen, eller
3. sälja fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument eller

fondandelar som inte ingår i fonden.

background image

22

SFS 2004:46

Fondbolaget får trots första stycket ta kortfristiga lån till ett belopp mot-

svarande högst 10 procent av fondens värde.

Undantag för nya fonder

24 § Finansinspektionen får för en värdepappersfond tillåta avvikelser från
de villkor som anges i 6, 7, 8, 11, 14, 16, 21 eller 22 § under sex månader
från det att verksamheten påbörjades.

Rättelse

25 § Om värdet av tillgångar i en värdepappersfond kommer att överskrida
någon av gränserna i detta kapitel skall rättelse vidtas så snart det lämpligen
kan ske. Skälig hänsyn skall då tas till fondandelsägarnas intressen.

6 kap. Förvaltning av specialfonder

Inlösen och förvärv av fondandelar

1 § Fondbestämmelserna för en specialfond får, under förutsättning av
Finansinspektionens godkännande, innehålla begränsningar av möjligheten
att förvärva fondandelar. Fonden måste vara öppen för inlösen av andelar
minst en gång om året.

Placeringsbestämmelser

2 § Finansinspektionen skall vid godkännande av fondbestämmelserna för
en specialfond pröva om fonden har en lämplig fördelning av placeringar
med hänsyn till de krav som bör uppställas på riskspridning.

För förvaltningen av medel i en specialfond gäller bestämmelserna i

5 kap. om inte Finansinspektionen har tillåtit ett undantag. Derivatinstru-
ment får dock ha andra underliggande tillgångar än dem som anges i 5 kap.
12 §, om instrumenten är föremål för handel på någon finansiell marknad
och inte medför en skyldighet att leverera eller ta emot den underliggande
tillgången.

Risknivå

3 § Ett fondbolag skall för varje specialfond beräkna och till Finansinspek-
tionen redovisa fondens risknivå.

7 kap. Förvaltning av andras finansiella instrument

1 § Ett fondbolag som enligt 1 kap. 4 § har tillstånd att förvalta någon an-
nans finansiella instrument får, efter tillstånd av Finansinspektionen, som ett
led i verksamheten

1. ta emot fondandelar för förvaring, dock inte sådana fondandelar som

ingår i en investeringsfond som förvaltas av fondbolaget,

2. ta emot medel med redovisningsskyldighet, och

background image

23

SFS 2004:46

3. lämna investeringsråd avseende sådana finansiella instrument som av-

ses i 5 kap.

Medel som tas emot med redovisningsskyldighet enligt första stycket 2

skall genast avskiljas och sättas in på konto hos kreditinstitut.

2 § Ett fondbolag får inte placera en investerares tillgångar i andelar i en
investeringsfond eller ett fondföretag som fondbolaget förvaltar, direkt eller
på uppdrag av någon annan fondförvaltare, om inte investeraren har godkänt
detta på förhand.

8 kap. Sammanläggning och delning av en investeringsfond m.m.

1 § Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, lägga samman
investeringsfonder. Tillstånd till en sammanläggning skall lämnas om

1. åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen,
2. de fonder som skall läggas samman har placeringsinriktning och fond-

bestämmelser som är likartade, samt

3. sammanläggningen inte är olämplig från allmän synpunkt.
Ett fondbolag får, efter tillstånd av Finansinspektionen, dela en investe-

ringsfond. Tillstånd till en delning skall lämnas om åtgärden kan anses för-
enlig med fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som har fått tillstånd till en sammanläggning eller en del-

ning skall genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden och
Finansinspektionens beslut. Denna information skall också finnas att tillgå
hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. En sammanläggning eller delning
får verkställas tidigast tre månader från dagen för Finansinspektionens be-
slut.

2 § En investeringsfond får inte ombildas till någon annan typ av fond el-
ler företag för kollektiva investeringar.

9 kap. Upphörande och överlåtelse av förvaltningen av en
investeringsfond

1 § Ett fondbolags förvaltning av en investeringsfond skall omedelbart tas
över av fondens förvaringsinstitut om

1. Finansinspektionen har återkallat fondbolagets tillstånd att driva fond-

verksamhet,

2. fondbolaget har trätt i likvidation, eller
3. fondbolaget har försatts i konkurs.
Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en investeringsfond,

skall förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verk-
samheten upphör.

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvalt-

ningen av en investeringsfond till ett annat fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller tredje stycket får ske tidigast tre måna-

der från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 4 §, om inte
Finansinspektionen beslutar att övertagandet får ske tidigare.

background image

24

SFS 2004:46

2 § Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en investe-
ringsfond från ett fondbolag skall snarast överlåta förvaltningen av fonden
till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall skall
investeringsfonden upplösas genom att tillgångarna i fonden säljs och netto-
behållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna.

3 § Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter
det att medel som utskiftats enligt 2 § har kunnat lyftas, har fondandelsäga-
ren förlorat sin rätt att lyfta medlen. Sådana medel samt andra restbelopp
som inte har kunnat skiftas ut till andelsägarna skall tillfalla allmänna arvs-
fonden.

4 § Information om följande förändringar i fråga om en investeringsfond
skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas att tillgå hos fond-
bolaget och förvaringsinstitutet, nämligen att

1. förvaltningen av fonden skall överlåtas till en annan fondförvaltare,
2. förvaltningen av fonden skall övertas av förvaringsinstitutet, och
3. förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av fonden till

en fondförvaltare eller att upplösa fonden.

Kungörandet skall i fall som avses i första stycket 1 göras av det över-

låtande fondbolaget och i övriga fall av förvaringsinstitutet.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från kravet på

kungörande, om det finns särskilda skäl för det.

5 § Om förvaltningen av en investeringsfond har övertagits av en ny för-
valtare, skall denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare
förvaltare har på grund av denna lag.

Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en inves-

teringsfond som institutet förvaltar.

6 § För sin förvaltning med anledning av upphörande eller överlåtelse av
en investeringsfond har ett förvaringsinstitut rätt till skälig ersättning ur fon-
den. Ersättningens storlek skall bestämmas av Finansinspektionen.

10 kap. Tillsyn

Upplysningsskyldighet

1 § Fondbolag, förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 och 8 §§, fondföre-
tag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ samt förvaringsinstitut står under Finans-
inspektionens tillsyn. De skall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen
begär.

De fondbolag, förvaltningsbolag och fondföretag som anges i första

stycket skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet.

background image

25

SFS 2004:46

Samarbete med behöriga myndigheter

2 § Efter anmälan till Finansinspektionen får en behörig myndighet i ett
annat land inom EES genomföra en undersökning hos filialen till ett sådant
förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 §.

3 § Finansinspektionen skall lämna de uppgifter som en behörig myndig-
het i ett annat land inom EES behöver för sin tillsyn över ett förvaltningsbo-
lag och ett fondföretag som driver verksamhet enligt 1 kap. 6 eller 7 §.

�garprövning

4 § Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett fondbolag, som medför
att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav, får ske
bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Detsamma gäller förvärv som
innebär att ett kvalificerat innehav ökas

1. så att det uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktie-

kapitalet eller röstetalet för samtliga aktier, eller

2. så att fondbolaget blir dotterföretag.
Tillstånd enligt första stycket skall inhämtas före förvärvet. Om förvärvet

har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat lik-
nande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla ak-
tierna. Förvärvaren skall då ansöka om tillstånd inom sex månader efter för-
värvet.

Om ett förvärv enligt första stycket skulle innebära att fondbolaget blev

ett dotterföretag till eller kom under bestämmande inflytande av ett förvalt-
ningsbolag som är auktoriserat i ett annat land inom EES, ett moderföretag
till ett sådant företag eller en fysisk eller juridisk person som annars har ett
bestämmande inflytande över ett sådant företag, får frågan om tillstånd av-
göras först efter samråd med behörig myndighet i detta land.

5 § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 4 § om det finns skäl att anta
att förvärvaren

1. inte kommer att motverka att verksamheten drivs på ett sätt som är för-

enligt med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksam-
het, och

2. även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över led-

ningen av ett fondbolag.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt

sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägen-
heter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan bolaget och någon

annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn
av fondbolaget.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna paragraf

inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

background image

26

SFS 2004:46

6 § Den som avser att avyttra ett kvalificerat innehav av aktier i ett fond-
bolag eller en så stor del av ett sådant kvalificerat innehav att innehavet där-
igenom kommer att understiga någon av de i 4 § första stycket angivna grän-
serna skall underrätta Finansinspektionen om det.

7 § När ett fondbolag får kännedom om att aktier i bolaget förvärvats en-
ligt 4 § eller avyttrats enligt 6 §, skall bolaget snarast anmäla förvärvet eller
avyttringen till Finansinspektionen.

När ett fondbolag i annat fall får kännedom om att det har nära förbindel-

ser med någon annan, skall bolaget snarast anmäla det till Finansinspektio-
nen.

Ett fondbolag skall årligen till Finansinspektionen anmäla namnen på de

aktieägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken
på innehaven.

8 § Om en juridisk person har ett kvalificerat innehav av aktier i ett fond-
bolag, skall den juridiska personen snarast anmäla ändringar av vilka som
ingår i dess ledning till Finansinspektionen.

9 § Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier i ett fondbolag mot-
verkar eller kan antas komma att motverka att fondbolagets verksamhet
drivs på ett sätt som är förenligt med denna lag eller andra författningar som
reglerar bolagets verksamhet, får Finansinspektionen besluta att denne vid
stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett innehav som inte
är kvalificerat. Detsamma gäller, om en sådan innehavare i väsentlig ut-
sträckning har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra
ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Om den som har ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om till-

stånd till ett förvärv som avses i 4 §, får Finansinspektionen besluta att inne-
havaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till
den del innehavet står i strid med beslutet.

10 § Finansinspektionen får förelägga en ägare som avses i 9 § första
stycket att avyttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalifi-
cerat. En ägare som avses i 9 § andra eller tredje stycket får föreläggas att
avyttra så stor del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens
beslut.

11 § Aktier som omfattas av förbud enligt 9 § eller föreläggande enligt
10 § skall inte räknas med när det fordras samtycke av ägare till en viss del
av aktierna i fondbolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet
skall få utövas. Detta gäller dock inte om en förvaltare har förordnats enligt
12 §.

12 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tings-
rätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier
som enligt 9 § inte får företrädas av ägaren. Sådan ansökan prövas av tings-

background image

27

SFS 2004:46

rätten i den ort där ägaren har sitt hemvist eller, om ägaren inte har hemvist i
Sverige, av Stockholms tingsrätt.

En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersätt-

ningen skall betalas av ägaren till aktierna och skall på begäran förskotteras
av fondbolaget. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk,
fastställs ersättningen av tingsrätten.

Nära förbindelser

13 § Om ett fondbolag har nära förbindelser med någon annan och det hin-
drar en effektiv tillsyn av fondbolaget, får Finansinspektionen förelägga
innehavare av aktier som medför att förbindelserna är nära att avyttra så stor
del av aktierna att så inte längre är fallet.

Finansinspektionen får även besluta att den eller de som omfattas av ett

föreläggande enligt första stycket inte får företräda aktierna vid stämman i
bolaget. I så fall skall bestämmelserna i 12 § tillämpas.

Hur tillsynen skall bedrivas

14 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn av fondbolagen och förva-
ringsinstituten se till att en sund utveckling av verksamheten främjas.

Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett fondbolag

eller ett förvaringsinstitut när inspektionen anser det nödvändigt.

15 § Finansinspektionen får kalla till sammanträde med ett fondbolags sty-
relse. Företrädare för inspektionen får närvara vid ett sådant sammanträde
och delta i överläggningarna.

16 § Finansinspektionen får för varje fondbolag förordna en revisor att
med övriga revisorer delta i revisionen av bolaget. Inspektionen får när som
helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt att få skäligt arvode av bolaget för sitt arbete. Arvodets

storlek bestäms av Finansinspektionen.

Rapporteringsskyldighet för revisor och särskild granskare

17 § En revisor skall omgående rapportera till Finansinspektionen om han
eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett fondbolag får kännedom om
förhållanden som kan

1. utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar fond-

bolagets verksamhet,

2. påverka fondbolagets fortsatta drift negativt, eller
3. leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträk-

ningen fastställs eller till anmärkning enligt 10 kap. 30 eller 31 § aktie-
bolagslagen (1975:1385).

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon

får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av
uppdrag som revisorn har i fondbolagets moderföretag eller dotterföretag
eller ett företag som har en likartad förbindelse med fondbolaget.

background image

28

SFS 2004:46

18 § Vad som sägs om revisorns skyldighet i 17 § skall gälla även för sär-
skild granskare som utsetts enligt 11 kap. 21 § aktiebolagslagen (1975:1385)
i ett fondbolag.

Ingripanden mot fondbolag

19 § Om ett fondbolag har fattat beslut som strider mot denna lag eller nå-
gon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som
meddelats med stöd av sådan författning, mot fondbestämmelserna eller mot
bolagsordningen, får Finansinspektionen förbjuda verkställighet av beslutet.
Har beslutet redan verkställts får inspektionen förelägga fondbolaget att
vidta rättelse, om det är möjligt.

20 § Tillstånd som enligt denna lag har lämnats ett fondbolag skall återkal-
las av Finansinspektionen om fondbolaget

1. inte inom ett år från beviljande av tillstånd har börjat driva sådan verk-

samhet som tillståndet avser,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,
3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan

verksamhet som tillståndet avser,

4. fått tillståndet genom att lämna falska uppgifter eller på något annat

otillbörligt sätt,

5. inte längre uppfyller förutsättningarna för tillstånd, eller
6. genom att överträda en bestämmelse som avses i 19 § eller på annat sätt

visat sig olämpligt att driva sådan verksamhet som tillståndet avser.

Om någon som ingår i fondbolagets ledning inte uppfyller de krav som

ställs i denna lag, får tillståndet återkallas på den grunden bara om Finans-
inspektionen först beslutat att anmärka på att personen ingår i fondbolagets
ledning och han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av högst tre
månader gått, fortfarande finns kvar i ledningen.

Om fondbolagets egna medel understiger vad som föreskrivs i 2 kap. 8, 9

och 11 §§ får Finansinspektionen förelägga bolaget att inom tre månader
täcka bristen eller upphöra med verksamheten. Motsvarande gäller om ett
fondbolag som har tillstånd enligt 1 kap. 4 § att förvalta någon annans finan-
siella instrument inte uppfyller det kapitalkrav som anges i 2 kap. 10 §.

Har fondbolaget tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella in-

strument, skall tillståndet för den verksamheten återkallas om bolaget inte
har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (1999:158) om investerarskydd
och inte har vidtagit rättelse inom ett år från det att Finansinspektionen har
förelagt bolaget att fullgöra sina skyldigheter med upplysning att dess till-
stånd annars kan komma att återkallas.

21 § I de fall som avses i 20 § första stycket 1, 3 och 6 får i stället varning
meddelas om det är tillräckligt.

22 § Finansinspektionen skall omedelbart underrätta behöriga myndighe-
ter i de andra länder inom EES där ett fondbolag utbjuder andelar i en värde-
pappersfond som bolaget förvaltar, när

1. åtgärd enligt 19�21 §§ har vidtagits mot bolaget, och

background image

29

SFS 2004:46

2. uppskov med inlösen av fondandelar enligt 4 kap. 13 § första stycket

har anmälts till inspektionen.

23 § Har Finansinspektionen av behörig myndighet i ett annat land inom
EES underrättats om att ett fondbolag överträtt föreskrifter som i det landet
gäller för bolaget, får inspektionen vidta de i 19�21 §§ angivna åtgärderna
mot bolaget, om det föreligger någon omständighet som avses där. Inspek-
tionen skall underrätta den behöriga myndigheten i det andra landet om vilka
åtgärder som vidtas.

Ingripanden mot förvaltningsbolag och fondföretag

24 § Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-
mälan enligt 1 kap. 6 § överträder denna lag eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av lagen eller på annat sätt visar sig olämpligt att driva sådan
verksamhet, får Finansinspektionen förelägga bolaget att vidta rättelse.

Om förvaltningsbolaget inte följer föreläggandet, skall Finansinspektio-

nen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland.

Om rättelse inte sker, får Finansinspektionen förbjuda förvaltningsbolaget

att påbörja nya transaktioner här i landet. Innan förbud meddelas skall in-
spektionen underrätta behörig myndighet i bolagets hemland. I brådskande
fall får inspektionen meddela förbud utan föregående underrättelse till hem-
landsmyndigheten. Denna och Europeiska kommissionen skall då underrät-
tas så snart som möjligt.

Har Finansinspektionen vidtagit en åtgärd utan föregående underrättelse

till hemlandsmyndigheten skall inspektionen undanröja sitt beslut om kom-
missionen beslutat att så skall ske.

25 § Om ett förvaltningsbolag som driver verksamhet i Sverige efter an-
mälan enligt 1 kap. 6 § har fått sitt verksamhetstillstånd återkallat i hemlan-
det, skall Finansinspektionen genast förbjuda bolaget att påbörja nya trans-
aktioner här i landet.

26 § Om ett fondföretag som driver verksamhet i Sverige efter anmälan
enligt 1 kap. 7 § överträder denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt
att driva sådan verksamhet, får Finansinspektionen förelägga företaget att
vidta rättelse. Om rättelse inte sker, får inspektionen förbjuda företaget att
påbörja nya transaktioner här i landet.

Finansinspektionen skall underrätta behörig myndighet i företagets hem-

land om åtgärder som vidtagits med stöd av denna paragraf.

27 § Om ett förvaltningsbolag eller ett fondföretag som driver verksamhet
i Sverige med stöd av tillstånd enligt 1 kap. 8 eller 9 § överträder denna lag
eller på annat sätt visar sig olämpligt att driva sådan verksamhet, får Finans-
inspektionen vidta de åtgärder som anges i 19�21 §§.

Finansinspektionen skall underrätta behörig myndighet i bolagets eller fö-

retagets hemland om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf.

background image

30

SFS 2004:46

Ingripanden mot den som saknar tillstånd

28 § Om någon driver sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan
att ha tillstånd till det eller utan att ha följt de anmälningsförfaranden som
föreskrivs i 1 kap. 6 eller 7 §, skall Finansinspektionen förelägga denne att
upphöra med verksamheten.

�r det osäkert om verksamheten omfattas av lagen, får Finansinspektio-

nen förelägga den som driver verksamheten att lämna de upplysningar som
behövs för att inspektionen skall kunna bedöma om verksamheten omfattas
av lagen.

Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot ett utländskt

företag som mot den som här i landet är verksam för ett sådant företags räk-
ning.

Vite

29 § Meddelar Finansinspektionen föreläggande eller förbud enligt denna
lag får inspektionen förelägga vite.

11 kap. Bemyndiganden

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,
2. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8, 9 och 11 §§,
3. vilka sundhetskrav som skall uppfyllas av ett fondbolag enligt 2 kap.

17 §,

4. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som ett fondbolag som för-

valtar någon annans finansiella instrument skall ha enligt 2 kap. 21 § andra
stycket,

5. vilka derivatinstrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 §

tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

6. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå skall utföras

enligt 6 kap. 3 §,

7. vilka upplysningar som fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt

förvaringsinstitut skall lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverk-
samhet, samt

8. sådana avgifter för tillsyn som avses i 10 kap. 1 § andra stycket.

12 kap. �verklagande

1 § Finansinspektionens beslut enligt 10 kap. 15 § och 28 § andra stycket
samt beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen
(1986:223) får inte överklagas.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse skall gälla omedelbart.

background image

31

SFS 2004:46

2 § Om Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 1 kap. 4 eller
5 § inte meddelar beslut inom sex månader från det att ansökan gavs in, skall
inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Sökanden får därefter
begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har in-
spektionen inte meddelat beslut inom sex månader från det att en sådan för-
klaring har lämnats, skall det anses som att ansökan har avslagits.

Om Finansinspektionen inte lämnar över en underrättelse som avses i

2 kap. 12 § till behörig myndighet i utlandet inom två månader från det att
underrättelsen togs emot och inte heller inom samma tid meddelar beslut en-
ligt fjärde stycket samma paragraf, skall inspektionen underrätta sökanden
om skälen för detta. Sökanden får därefter begära förklaring av kammarrät-
ten att ärendet onödigt uppehålls.

Om underrättelsen inte har lämnats över inom två månader från det att en

sådan förklaring har meddelats av domstol, skall det anses som att beslut en-
ligt 2 kap. 13 § tredje stycket har meddelats.

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (2004:47)

om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

GUNNAR LUND
(Finansdepartementet)

2 SFS 2004:46�92

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.