SFS 2021:107 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2021-107.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-
tare av alternativa investeringsfonder2

dels att 10 kap. 11 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 kap. 11 § ska utgå,
dels att 10 kap. 1 och 5 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 15 § och 15 kap. 2 § ska

ha följande lydelse.

10 kap.
1 §
3 För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förval-
taren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren
marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.
Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

1. fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under

vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alter-

nativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna
är etablerade om fonden är en fond-i-fond,

3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, in-

klusive information om användande av finansiell hävstång,

4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,
5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleveran-

törer,

6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för

att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,
8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,
9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och

villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och

indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till

förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

1 Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.
2 Senaste lydelse av
10 kap. 11 § 2017:1147
rubriken närmast före 10 kap. 11 § 2017:1147.
3 Senaste lydelse 2019:281.

SFS

2021:107

Publicerad
den

13 februari 2021

background image

2

SFS

2021:107

12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan

mäklare och fonden,

13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§

lämnas,

14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade netto-

tillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier,
och

15. historisk avkastning.
Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i
1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365

av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappers-
finansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012, och

2. artiklarna 6–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar
som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offent-

liggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt
första stycket som inte redan framgår av prospektet.

5 §4 Årsberättelsen ska innehålla

1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,
2. en resultaträkning,
3. en verksamhetsberättelse,
4. information om väsentliga förändringar i den information som ska

lämnas enligt 1, 9 och 10 §§, och

5. information om ersättningar.
Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i
1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,

och

2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.
Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i

enlighet med

1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa investeringsfondens

hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad alternativ invest-
eringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regel-

verk.

12 kap.
10 §
För specialfonder ska, i stället för 10 kap. 4 § och utöver 10 kap. 5 §,
4 kap. 18 § och 18 a § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder
tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och
det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

4 Senaste lydelse 2019:281.

background image

3

SFS

2021:107

13 kap.
15 §
5 Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar,
anmälningar och underrättelser enligt

1. denna lag,
2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, och
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.
AIF-förvaltare som anges i 1 § ska betala en årlig avgift för
1. Finansinspektionens verksamhet enligt
a) denna lag,
b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,
c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,
d) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760,
e) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, och
f) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, samt
2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en

databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förval-

tare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspek-
tionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

15 kap.
2 §
6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot

medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt

7 kap. 1–4 §§,

5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som

följer av 8 kap. 1 a §,

6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i

en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och
vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för

att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

8. hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,
9. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap.

1 § och 12 kap. 7 §,

10. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och

12 kap. 8 §,

11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt

10 kap. 3 §,

5 Senaste lydelse 2018:544.
6 Senaste lydelse 2019:541.

background image

4

SFS

2021:107

12. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jäm-

förelseindexets avkastning enligt 10 kap. 14 § ska beräknas,

13. hur informationen enligt 10 kap. 16 § ska presenteras,
14. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och

7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas
till Finansinspektionen,

15. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i

12 kap. 3 §,

16. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,
17. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får

placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt
villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som
en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av
exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

18. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser

som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för över-
föring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

19. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras

enligt 12 kap. 15 §,

20. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska

utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas
informationen enligt 12 kap. 16 §,

21. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla

skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

22. vilka upplysningar AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen

enligt 13 kap. 6 §,

23. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt
24. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

1. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.
2. Den upphävda 10 kap. 11 § ska fortfarande gälla för information i en

årsberättelse som lämnas före den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.