SFS 2023:235 Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS2023-235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av

alternativa investeringsfonder

Utfärdad den 4 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2013:561) om förvaltare
av alternativa investeringsfonder ska införas en ny paragraf, 15 kap. 3 §, av
följande lydelse.

15 kap.
3 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. utformningen och tillämpningen av metoder för justerat fondandels-

värde enligt 4 kap. 10 b § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, och

2. vilka krav en AIF-förvaltare som förvaltar en specialfond ska uppfylla

när förvaltaren enligt 12 kap. 5 § denna lag beräknar och använder ett justerat
fondandelsvärde.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:65, bet. 2022/23:FiU37, rskr. 2022/23:174.

SFS

2023:235

Publicerad
den

9 maj 2023

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.