SFS 2017:1018 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2017:1018 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
171018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn
över kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 11 och 12 §§ lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska
ha följande lydelse.

6 kap.

11 §

Ett finansiellt holdingföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag

är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om
det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål
begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellan-
folklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en
europeisk utredningsorder.

12 §

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

11 § får besluta att holdingföretaget samt dess styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 11 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk
utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas bara
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1018

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1018

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)