SFS 2018:856 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2018:856 Lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS2018-856.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (2014:968) om

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande

lydelse.

11 kap.
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller med stöd av före-

skrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:856

Publicerad

den 15 juni 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.