SFS 2005:488 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag / SFS 2005:488 Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
050488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:2004) om kapi-

taltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
skall införas två nya paragrafer, 7 kap. 13 b och 13 c §§, samt närmast före
7 kap. 13 b och 13 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

7 kap.

Meddelandeförbud

13 b § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
13 a § får förordna att holdingföretaget samt dess styrelseledamöter och an-
ställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har
lämnats enligt 13 a § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende
om rättslig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-
budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegrän-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-

det, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

Ansvarsbestämmelse

13 c § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bry-
ter mot ett meddelandeförbud enligt 13 b §.

1 Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275 och 276.

SFS 2005:488

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:488

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.