SFS 2017:706 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:1016) om resolution / SFS 2017:706 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution
170706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:1016) om resolution;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 §, 8 kap. 12 § och 14 kap.

3 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

2

I denna lag avses med

anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som ett land inom EES

har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till
Eftas övervakningsmyndighet,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, jul-

afton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga

länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i
tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de
särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr
1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till
Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i
den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga län-

der inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i
krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäck-

ningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i

tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat

blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,
EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land

inom EES,

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

2 Senaste lydelse 2016:629.

SFS 2017:706

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:706

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är

hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen,
finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsyns-

förordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,
finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet,
finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finan-

siellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES,

eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader

för resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i kris-
hanteringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: Europeiska kommissionens delege-

rade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/59 av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till
finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin

enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen

enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i

flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel

4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen,
kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kredit-
institut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring
av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och
2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/59/EU,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag,
koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanterings-

direktivet,

kreditinstitut: banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse,

krisavvärjande åtgärd:
a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för

återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansierings-
rörelse och 8 a kap. 7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruk-

tion eller avveckling enligt 3 kap. 3�5 och 12�24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande

åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller
25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

background image

3

SFS 2017:706

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare

enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen
om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt

6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU

av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution
av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv
82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU,
2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förord-
ningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydel-
sen,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde,

sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti

som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § i den lagen,

kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i

artiklarna 28.1�28.4, 29.1�29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförord-

ningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moder-

holdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag
inom EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholding-

företag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemmahö-
rande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moder-

företag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller
b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som

är etablerat i något land inom EES,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supple-

mentärkapitalinstrument,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land

utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett
moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutions-
åtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat
resultat,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishante-

ringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §,
samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land

inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att

utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som
kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade
finansiella moderholdingföretag inom EES,

background image

4

SFS 2017:706

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som

uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepap-
persföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäck-

ningsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva värde-

pappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har tillstånd

a) för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3, 6, 7, 8 och 9 den lagen,
b) att som sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och

ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1
den lagen, eller

c) att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta vär-

depappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 den lagen, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren

i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

8 kap.

12 §

Om en EES-filial i Sverige inte omfattas av ett resolutionsförfarande i

tredjeland eller om Riksgäldskontoret inte har erkänt resolutionsförfarandet
enligt 26 kap. 2�4 §§, får Riksgäldskontoret vidta åtgärder enligt 15 kap. 1 §,
3 § första stycket 6 samt 4 och 17 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsrörelse eller 25 kap. 1 och 6 §§ och 15 § första stycket första meningen
samt tredje och fjärde styckena lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
mot filialen, dock inte besluta om sanktionsavgift, om det är nödvändigt med
hänsyn till det allmänna intresset enligt 5 § andra stycket och

1. filialen inte uppfyller eller sannolikt inte kommer att uppfylla villkoren

för filialtillståndet och det inte finns alternativa åtgärder som inom rimlig tid
skulle återställa filialens efterlevnad av villkoren eller förhindra att den falle-
rar,

2. tredjelandsinstitutet saknar vilja eller förmåga, eller sannolikt kommer

att sakna förmåga, att på förfallodagen fullgöra sina förpliktelser mot borge-
närer inom EES, och det är utrett att resolutions- eller annat insolvensför-
farande mot tredjelandsinstitutet inte har inletts eller kommer att inledas inom
rimlig tid i det land där det har sitt huvudkontor, eller

3. relevant myndighet i det land där tredjelandsinstitutet har sitt huvudkon-

tor har inlett ett resolutionsförfarande mot tredjelandsinstitutet eller underrät-
tat Riksgäldskontoret att den avser att inleda ett sådant förfarande.

Riksgäldskontoret ska underrätta den relevanta myndigheten i det land där

tredjelandsinstitutet har sitt huvudkontor om åtgärder som vidtagits med stöd
av denna paragraf.

14 kap.

3 §

Riksgäldskontoret får begära att

1. en börs ska avslå en begäran om upptagande till handel på en reglerad

marknad av ett finansiellt instrument som har getts ut av ett företag i resolu-

background image

5

SFS 2017:706

tion eller besluta att ett sådant finansiellt instrument inte längre ska vara upp-
taget till handel enligt 15 kap. 11 § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden,

2. en börs med tillstånd enligt 13 kap. 12 § andra stycket 1 lagen om värde-

pappersmarknaden eller ett värdepappersinstitut med tillstånd enligt 2 kap.
1 § 8 eller 9 samma lag ska avslå en ansökan om att ett finansiellt instrument
som har getts ut av ett företag i resolution ska handlas på en handelsplattform
eller besluta att ett sådant finansiellt instrument inte längre ska handlas på en
handelsplattform enligt 11 kap. 11 a § samma lag,

3. Finansinspektionen utför en prövning enligt 22 kap. 2 a § lagen om vär-

depappersmarknaden.

Riksgäldskontoret får även begära att en behörig myndighet i ett annat land

inom EES fattar motsvarande beslut.

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.