SFS 1998:773 Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

980773.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i lagen (1995:1571) om
insättningsgaranti;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om

insättningsgaranti skall ha följande lydelse.

16 §

2 Ett institut som omfattas av garantin skall lämna de uppgifter till

nämnden som den behöver för att fastställa institutets avgift och i övrigt för
sin verksamhet enligt denna lag. De uppgifter som nämnden behöver för att
fastställa ett instituts avgift skall ha granskats av en av de revisorer som
utsetts av institutet i enlighet med 3 kap. 1 § bankrörelselagen (1987:617)
eller, när det gäller värdepappersbolag, 10 kap. 8 § aktiebolagslagen
(1975:1385).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Håkan Klahr
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257.

2

Senaste lydelse 1997:119.

Svensk författningssamling

SFS 1998:773
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

$$

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.