SFS 2011:207 Lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut / SFS 2011:207 Lag om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
110207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut;

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (2008:814) om

statligt stöd till kreditinstitut ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Stöd bör förenas med villkor som syftar till att det stödmottagande kre-

ditinstitutet och dess ägare i första hand ska bära uppkomna förluster.

Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så

att en otillbörlig snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsikti-
ga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så
att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.

Staten ska, om inte synnerliga skäl finns, tillförsäkras ersättning eller an-

nan kompensation för sitt risktagande.

Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från det som föreskrivs om

avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177.

SFS 2011:207

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.