SFS 2015:63 Lag om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

150063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utbyte av upplysningar med anledning av
FATCA-avtalet;

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar som av-

ses i avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering
för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genom-
föra FATCA (FATCA-avtalet).

Överföring av uppgifter

2 §

Skatteverket ska till den amerikanska federala skattemyndigheten ge-

nom automatiskt utbyte överföra upplysningar som Skatteverket har fått i
form av kontrolluppgifter och som, enligt uppgift från den kontrolluppgifts-
skyldige, avser ett rapporteringspliktigt konto som avses i 2 kap. 21 § lagen
(2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA-avtalet. Upplysningar ska överföras om de uppgifter som ska lämnas
enligt 22 a kap. 2–8 §§ och 24 kap. 4 § 1 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Upplysningarna ska överföras minst en gång om året och omfatta informa-

tion om vilken valuta varje belopp anges i.

Administrativa eller andra mindre felaktigheter

3 §

Skatteverket ska underrätta den amerikanska federala skattemyndighe-

ten om Skatteverket har skäl att tro att mindre eller administrativa fel har be-
gåtts som kan ha lett till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rappor-
terats från USA eller som har resulterat i andra överträdelser av FATCA-avta-
let.

Om den amerikanska federala skattemyndigheten underrättar Skatteverket

om att myndigheten har skäl att tro att mindre eller administrativa fel har be-
gåtts som kan ha lett till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rappor-
terats från Sverige eller som har resulterat i andra överträdelser av FATCA-
avtalet, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk lag-
stiftning för att inhämta korrekt och fullständig information eller för att av-
hjälpa överträdelserna av avtalet.

1 Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.

SFS 2015:63

Utkom från trycket
den 3 mars 2015

background image

2

SFS 2015:63

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Väsentlig överträdelse

4 §

Skatteverket ska underrätta den amerikanska federala skattemyndighe-

ten om Skatteverket har konstaterat att ett sådant rapporteringsskyldigt ameri-
kanskt finansiellt institut som avses i FATCA-avtalet har begått en väsentlig
överträdelse av skyldigheterna i FATCA-avtalet.

Om den amerikanska federala skattemyndigheten underrättar Skatteverket

om att ett sådant rapporteringsskyldigt finansiellt institut som avses i 2 kap.
19 § lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med
anledning av FATCA-avtalet har begått en väsentlig överträdelse av skyldig-
heterna enligt FATCA-avtalet, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möj-
liga enligt svensk lagstiftning för att åtgärda den väsentliga överträdelsen.

Användning av upplysningar som Skatteverket tar emot

5 §

Upplysningar som Skatteverket tar emot från den amerikanska federala

skattemyndigheten inom ramen för det automatiska informationsutbyte som
avses i FATCA-avtalet får användas endast för beskattningsändamål och en-
dast i fråga om de skatter som omfattas av lagen (1994:1617) om dubbelbe-
skattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. Skatteverket ska bedöma om USA har lämpliga säkerhetsbestämmelser

på plats för att säkerställa att information som tas emot fortsätter att vara se-
kretessbelagd och uteslutande används för beskattningsändamål, och en infra-
struktur för ett effektivt informationsutbyte. Skatteverket ska meddela den
amerikanska federala skattemyndigheten när Skatteverket bedömt att sådana
säkerhetsbestämmelser och en sådan infrastruktur är på plats.

3. Bestämmelserna i 2 § ska gälla från och med den dag då Skatteverket

lämnar ett sådant meddelande till den amerikanska federala skattemyndighe-
ten som avses i punkten 2.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.