Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SFS nr:    

2015:911
 Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    2015-12-10 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2019:1148
    Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §   Denna lag gäller för sådan identifiering av konton som  finansiella institut ska göra och som avses i rådets direktiv  2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv  2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av  upplysningar i fråga om beskattning och i det multilaterala  avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av  upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29  oktober 2014.

Bestämmelser om sådan identifiering av konton som finansiella  institut ska göra och som avses i avtalet mellan Sveriges  regering och Amerikas förenta staters regering för att  förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för  att genomföra FATCA finns i lagen (2015:62) om identifiering  av rapporteringspliktiga konton med anledning av  FATCA-avtalet.

2 §   I lagen finns
    - definitioner och förklaringar (2 kap., 3 kap. 3-11 §§ och 8  kap. 5 §),
    - bestämmelser om undantagna finansiella institut och konton  (3 kap. 1 och 2 §§),
    - bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton  som innehas av fysiska personer (4 kap.),
    - bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som  innehas av fysiska personer (5 kap.),
    - bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton  som innehas av enheter (6 kap.),
    - bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som  innehas av enheter (7 kap.), och 
    - övriga bestämmelser (8 kap.).
Lag (2017:190).


2 kap. Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

1 §   I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp  samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i  lagen. Det finns även definitioner och förklaringar i 3 och 8  kap. 

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och  uttryck samt förklaringar finns i nedan angivna paragrafer: 

aktiv icke-finansiell enhet i 2-4 §§

andel i eget kapital i 4 a §

annan stat eller jurisdiktion i 22 §

befintligt konto i 22 §

bred pensionsfond i 3 kap. 5 §

depåkonto i 11 §

dotterföretag i 22 §

enhet i 22 §

etablerad värdepappersmarknad i 13 §

finansiell tillgång i 5 §

finansiellt institut i 6-10 §§

finansiellt konto i 11 §

föremål för regelmässig handel i 12 §

försäkringsavtal i 22 §

försäkringsavtal med kontantvärde i 22 §

gruppförsäkringsavtal med kontantvärde i 8 kap. 5 §

grupplivränteavtal i 8 kap. 5 §

hemvist i en annan stat eller jurisdiktion i 14 §

högvärdekonto i 22 §

inlåningskonto i 11 §

internationell organisation i Sverige i 3 kap. 4 §

investeringsenhet i 9 §

kontantvärde i 15 §

kontohavare i 16 §

konto som innehas av dödsbo i 3 kap. 8 §

kvalificerad utfärdare av kreditkort i 3 kap. 6 §

kvalificerat kreditkortskonto i 3 kap. 10 §

livränteavtal i 22 §

lågvärdekonto i 22 §

nytt konto i 22 §

närstående enhet i 17 §

odokumenterat konto i 22 §

passiv icke-finansiell enhet i 18 a §

passiv inkomst i 19 §

person med bestämmande inflytande i 18 §

rapporteringspliktigt konto i 20 §

rapporteringsskyldigt finansiellt institut i 21-21 b §§

skatteregistreringsnummer i 22 §

spärrat konto i 3 kap. 9 §

svensk myndighetsenhet i 3 kap. 3 §

vilande konto i 3 kap. 11 §

viss temporär dödsfallsförsäkring i 3 kap. 7 § Lag (2018:2036).

Aktiv icke-finansiell enhet

2 §   Med aktiv icke-finansiell enhet avses en enhet som inte  är ett finansiellt institut och
    1. vars intäkter under det föregående kalenderåret eller  annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent  utgörs av passiv inkomst och vars tillgångar som innehades  under det föregående kalenderåret eller annan lämplig  rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av  tillgångar som genererar eller innehas i syfte att generera  sådana inkomster,
    2. vars andelar är föremål för regelmässig handel på en  etablerad värdepappersmarknad,
    3. som är närstående till en enhet vars andelar är föremål  för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad,
    4. som är
       a) en myndighetsenhet, 
       b) en internationell organisation,
       c) en sådan centralbank som avses i 20 § tredje stycket,  eller
       d) en enhet som ägs uteslutande av någon som avses i a-c,
    5. vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande  består i
       a) att äga hela eller delar av det utestående innehavet i ett  eller flera dotterföretag som bedriver handel eller  affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt  institut, eller
       b) att tillhandahålla finansiering och tjänster till ett  eller flera sådana dotterföretag som avses i a,
    6. som inte bedriver eller tidigare har bedrivit någon  affärsverksamhet och som investerar kapital i tillgångar i  syfte att bedriva näringsverksamhet som inte utgör verksamhet  i ett finansiellt institut samt har etablerats inom de  senaste 24 månaderna,
    7. som inte varit ett finansiellt institut under de senaste  fem åren och som håller på att avveckla sina tillgångar eller  genomgår en omorganisation i syfte att fortsätta eller  återuppta näringsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett  finansiellt institut, eller
    8. som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller  hedgingtransaktioner med eller åt närstående enheter som inte  är finansiella institut, och som inte tillhandahåller  finansierings- eller hedgingtjänster till någon enhet som  inte är närstående, under förutsättning att den grupp som de  närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet  som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut.

En enhet ska dock inte anses vara en aktiv icke-finansiell  enhet enligt första stycket 5 om den fungerar som eller utger  sig för att vara någon form av investeringsenhet vars syfte  är att förvärva eller finansiera bolag och sedan inneha  andelar i dessa bolag som anläggningstillgångar för  investeringsändamål.

3 §   Med aktiv icke-finansiell enhet avses även en enhet 
    1. som har etablerats och är verksam i den jurisdiktion där  den har sin hemvist och
       a) som har etablerats och är verksam uteslutande för ändamål  som avser religion, välgörenhet, vetenskap, konstnärlighet,  kultur, idrott eller utbildning, eller
       b) som är en yrkesorganisation, branschorganisation,  handelskammare, arbetstagarorganisation, jord- eller  trädgårdsbruksorganisation, medborgarorganisation eller en  organisation som uteslutande verkar för att främja social  välfärd, 
    2. som är befriad från inkomstskatt i den jurisdiktion där  den har sin hemvist,
    3. som inte har några ägare eller medlemmar med ägar- eller  vinstintressen när det gäller enhetens intäkter eller  tillgångar,
    4. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars  stiftelseurkund inte tillåter att några av enhetens intäkter  eller tillgångar delas ut till eller används till förmån för  en privatperson eller en enhet som inte är en  välgörenhetsenhet, utöver om detta sker som en följd av  enhetens fullföljande av de ändamål som anges i 1 eller som  betalning av skälig ersättning för utförda tjänster eller som  betalning som motsvarar skäligt marknadsvärde för egendom som  enheten har förvärvat, och
    5. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars  stiftelseurkund föreskriver att enhetens alla tillgångar vid  dess likvidation eller upplösning tillfaller en myndighet  eller en annan icke vinstdrivande organisation eller staten,  regeringen eller ett politiskt förvaltningsområde under  regeringen i enhetens hemvistjurisdiktion.

4 §   Med aktiv icke-finansiell enhet avses även sådana  stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och  andra juridiska personer som är undantagna från  skattskyldighet enligt 7 kap. 3-17 §§ inkomstskattelagen  (1999:1229).

Andel i eget kapital

4 a §   Med andel i eget kapital avses, när det är fråga om  ett svenskt handelsbolag eller en i utlandet delägarbeskattad  juridisk person som är ett finansiellt institut, en andel i  handelsbolagets eller den juridiska personens kapital eller i  dess avkastning. 

När det är fråga om en trust som är ett finansiellt institut  anses en andel i eget kapital innehas av varje person som  betraktas som stiftare eller förmånstagare till hela eller en  del av trusten eller en annan fysisk person som utövar  verklig kontroll över trusten. En person ska betraktas som  förmånstagare till en trust om personen har rätt att direkt  eller indirekt, såsom genom ombud, få en fixerad eller  diskretionär utdelning från trusten. Lag (2018:2036).

Finansiell tillgång

5 §   Med finansiell tillgång avses värdepapper, ägarandelar,  swappar, försäkringsavtal och livränteavtal. Med finansiell  tillgång avses även en andel i eller annan rätt i sådana  tillgångar. Med finansiell tillgång avses inte ett obelånat  direkt fastighetsinnehav.

Finansiellt institut

6 §   Med finansiellt institut avses en enhet som anges i 7, 8,  9 eller 10 §. Med finansiellt institut avses dock inte en  enhet vars verksamhet uteslutande eller så gott som  uteslutande består
    1. i att direkt eller indirekt äga hela eller delar av det  utestående aktieinnehavet i ett eller flera dotterföretag som  bedriver handel eller affärsverksamhet som inte utgör  verksamhet i ett finansiellt institut eller att  tillhandahålla finansiering och tjänster till ett eller flera  sådana dotterföretag, eller
    2. av finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt  närstående enheter som inte är finansiella institut men inte  tillhandahållande av finansierings- eller hedgingtjänster  till någon enhet som inte är närstående, om den grupp som de  närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet  som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut.

En enhet som avses i första stycket 1 ska dock anses vara ett  finansiellt institut om den fungerar som eller utger sig för  att vara någon form av investeringsenhet vars syfte är att  förvärva eller finansiera bolag och sedan inneha andelar i  dessa bolag som anläggningstillgångar för  investeringsändamål.

7 §   En enhet är ett finansiellt institut om förvaring av  finansiella tillgångar för någon annans räkning utgör en så  väsentlig del av verksamheten att de av enhetens intäkter som  härrör från sådan förvaring och därtill knutna finansiella  tjänster motsvarar eller överstiger 20 procent av enhetens  sammanlagda intäkter under den kortaste perioden av
    1. den treårsperiod som avslutas vid utgången av det  räkenskapsår som föregår tidpunkten då bedömningen görs,  eller 
    2. den period som enheten har existerat.

8 §   En enhet är ett finansiellt institut om den tar emot  insättningar inom ramen för ordinarie verksamhet som  kreditinstitut eller liknande verksamhet.

9 §   En enhet är ett finansiellt institut, om 
    1. den i sin näringsverksamhet huvudsakligen bedriver en  eller flera av följande verksamheter för en kunds räkning: 
       a) handel med penningmarknadsinstrument, valuta, valuta-,  ränte- eller indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller  råvarufutures, 
       b) individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller 
       c) annan verksamhet som innebär att finansiella tillgångar  investeras, administreras eller förvaltas, eller 
    2. dess bruttointäkter huvudsakligen kommer från investering  i, återinvestering i eller handel med finansiella tillgångar  och den förvaltas av en annan enhet som är en sådan enhet som  beskrivs i 1 eller i 7, 8 eller 10 §.

Vid tillämpning av första stycket ska en enhet anses i sin  näringsverksamhet huvudsakligen bedriva en eller flera  verksamheter, eller dess bruttointäkter anses huvudsakligen  komma från en eller flera verksamheter, om enhetens samlade  intäkter från dessa verksamheter motsvarar eller överstiger  50 procent av enhetens sammanlagda intäkter under den av  följande perioder som är kortast:
    1. den treårsperiod som avslutas vid utgången av det  räkenskapsår som föregår tidpunkten då bedömningen görs,  eller
    2. den period som enheten har existerat.

Första stycket ska tolkas i enlighet med definitionen av  begreppet finansiellt institut i de i februari 2012 antagna  rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella  åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) som avses i  tredje stycket punkt A.6 avsnitt VIII i bilaga I till rådets  direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt  samarbete i fråga om beskattning.

Sådana finansiella institut som avses i första stycket  benämns i denna lag investeringsenheter. Lag (2018:2036).

10 §   En enhet är ett finansiellt institut om den är ett  sådant försäkringsföretag eller försäkringsföretags  holdingbolag som tecknar försäkringsavtal med kontantvärde  eller livränteavtal eller är förpliktat att verkställa  utbetalningar i enlighet med sådana avtal.

Finansiellt konto

11 §   Med finansiellt konto avses ett konto hos ett  finansiellt institut som är
    1. ett företags-, löne-, person-, spar-, kapital- eller  girokonto eller konto som finns dokumenterat genom  insättningsbevis, sparbevis, investeringsbevis,  inlåningsbevis, eller annat liknande instrument som  tillhandahålls av ett finansiellt institut inom ramen för  dess regelmässiga verksamhet som kreditinstitut eller  liknande verksamhet, samt belopp som förvaltas av ett  försäkringsföretag och som i enlighet med ett avtal om  garanterad investering eller liknande avtal är föremål för  utbetalning eller tillgodoräknande av ränta  (inlåningskonto),
    2. ett annat konto än ett försäkrings- eller livränteavtal  och som förs till förmån för någon annan person och  innehåller finansiella tillgångar (depåkonto),
    3. en andel i eget kapital eller skulder i en  investeringsenhet, 
    4. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är  ett annat finansiellt institut än ett sådant som avses i 3,  om typen av andel har valts i syfte att undvika att andelen  är att anse som ett rapporteringspliktigt konto enligt denna  lag, eller 
    5. ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal  som tecknas eller förvaltas av ett finansiellt institut. 

En andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet  ska, trots det som anges i första stycket 3, inte anses vara  ett finansiellt konto om investeringsenheten är ett  finansiellt institut endast på grund av att den
    1. erbjuder investeringsrådgivning till kunder och agerar för  kundens räkning, eller
    2. hanterar portföljer för kunder och agerar på kundens  vägnar i syfte att investera, förvalta eller administrera  finansiella tillgångar som i kundens namn sätts in hos ett  annat finansiellt institut.

Ett konto som avses i första stycket ska, trots det som anges  där, inte anses vara ett finansiellt konto om det är  undantaget från rapporteringsplikt enligt bestämmelserna i 3  kap.

Vid tillämpning av första stycket ska ett konto som har lagts  upp hos en sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 §  lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av  finansiella instrument och som hör hemma i en annan stat inom  Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige, av ett  svenskt finansiellt institut eller ett utländskt finansiellt  instituts fasta driftställe i Sverige, anses finnas hos det  svenska finansiella institutet eller det utländska  finansiella institutets fasta driftställe i Sverige. Detsamma  gäller ett konto som har lagts upp hos en sådan  värdepapperscentral från tredjeland som avses i den lagen.
Lag (2016:67).

Föremål för regelmässig handel

12 §   Med föremål för regelmässig handel avses att handeln med  en andel fortgående har en omfattning som inte är  oväsentlig.

Etablerad värdepappersmarknad

13 §   Med etablerad värdepappersmarknad avses en handelsplats  som är officiellt erkänd och som övervakas av en offentlig  myndighet där handelsplatsen är belägen och som har ett inte  oväsentligt årligt värde på de andelar som handlas på  handelsplatsen.

Hemvist i en annan stat eller jurisdiktion

14 §   Med hemvist i en annan stat eller jurisdiktion avses att  en fysisk person eller en enhet
    1. har sin skatterättsliga hemvist i den andra staten eller  jurisdiktionen i enlighet med den statens eller  jurisdiktionens lagstiftning, eller
    2. är ett dödsbo efter en avliden fysisk person som hade sin  skatterättsliga hemvist i den andra staten eller  jurisdiktionen.

Vid tillämpning av första stycket ska en enhet som inte har  någon skatterättslig hemvist behandlas som om den har sin  skatterättsliga hemvist i den stat eller jurisdiktion där  platsen för dess faktiska företagsledning finns. Detta gäller  dock inte truster som är passiva icke-finansiella enheter. 

Kontantvärde

15 §   Med kontantvärde avses det belopp som är det högsta  av
    1. det belopp som en kontohavare har rätt att få vid återköp,  uppsägning eller annat upphörande av ett avtal, utan avdrag  för avgifter för återköp eller pantsättning, eller
    2. det belopp som kontohavaren kan låna i enlighet med eller  med hjälp av avtalet.

I kontantvärdet ska det dock inte ingå belopp som betalas i  enlighet med ett försäkringsavtal och som
    1. betalas med anledning av en dödsfallsförsäkring och  uteslutande till följd av den försäkrades dödsfall,
    2. är en personskade- eller sjukdomsförmån eller annan  försäkrings-förmån som utgör ersättning för ekonomisk skada  som uppkommit i samband med en sådan händelse som  försäkringen gäller för,
    3. är en återbetalning till försäkringstagaren av premie,  exklusive försäkringsavgifter, som tidigare har betalats i  enlighet med ett försäkringsavtal som inte är ett  livränteavtal eller en dödsfallsförsäkring, på grund av att  avtalet hävts eller sagts upp, risken reducerats under  försäkringsavtalets löptid eller premien ändrats till följd  av en korrigering av ett räknefel eller annat misstag  avseende premien,
    4. är en återbäring till försäkringstagaren, utom vid  uppsägning, om återbäringen avser ett försäkringsavtal enligt  vilket de enda förmåner som ska betalas ut är sådana som  anges i 2, eller
    5. är avkastning på en förskottspremie eller en  premiebetalning för ett försäkringsavtal för vilket premien  ska betalas minst en gång om året, om beloppet av  förskottspremien eller premiebetalningen inte överstiger  nästa årspremie som ska betalas enligt avtalet.
Lag (2018:2036).

Kontohavare

16 §   Med kontohavare avses den person som har registrerats  eller identifierats som innehavare av ett finansiellt konto. 

Om det finansiella kontot är ett försäkringsavtal med  kontantvärde eller ett livränteavtal, avses med kontohavare  varje person som kan få rätt till kontantvärdet eller har  rätt att ändra avtalets förmånstagare. Om det inte finns  någon person som kan få rätt till kontantvärdet eller har  rätt att ändra förmånstagare, ska varje person som i avtalet  anges som försäkringstagare och varje person med förvärvade  rättigheter till utbetalning i enlighet med avtalet anses som  kontohavare. När utbetalningar börjar göras från ett  försäkringsavtal med kontantvärde eller ett livränteavtal,  anses varje person som har rätt till utbetalning som  kontohavare.

När en person som inte är ett finansiellt institut förvaltar  ett finansiellt konto i egenskap av ombud, förmyndare,  förvaltare, behörig undertecknare, investeringsrådgivare  eller förmedlare till förmån för en annan person eller för en  annan persons räkning, ska den andra personen anses vara  innehavare av kontot. Ombudet, förmyndaren, förvaltaren, den  behöriga undertecknaren, investeringsrådgivaren eller  förmedlaren ska på begäran lämna uppgift till det  rapporteringsskyldiga finansiella institut där kontot finns  om kontohavarens identitet. Lag (2018:2036).

Närstående enhet

17 §   Med närstående enhet avses en enhet som
    1. kontrollerar den andra enheten, 
    2. kontrolleras av den andra enheten, 
    3. står under gemensam kontroll med den andra enheten,  eller 4. är en investeringsenhet och står under gemensam  förvaltning med en annan investeringsenhet, om förvaltaren  genomför den granskning som föreskrivs i 4-8 kap. för båda  investeringsenheterna. 

Med kontroll avses i första stycket direkt eller indirekt  innehav av mer än 50 procent av rösterna och värdet i en  enhet.

Person med bestämmande inflytande

18 §   Med person med bestämmande inflytande avses en fysisk  person som utövar kontroll över en enhet. När det är fråga om  en trust ska stiftaren, förvaltaren, beskyddaren,  förmånstagaren eller förmånstagarkretsen och varje annan  fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten anses  vara personer med bestämmande inflytande. När det är fråga om  en juridisk konstruktion som inte är en trust, avses personer  i samma eller motsvarande ställning som personer med  bestämmande inflytande över en trust. Be-greppet ska tolkas i  enlighet med de rekommendationer från arbetsgruppen för  finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) som  anges i 9 § tredje stycket. Lag (2018:2036).

Passiv icke-finansiell enhet

18 a §   Med passiv icke-finansiell enhet avses en enhet som 
    1. inte är ett finansiellt institut eller en aktiv  icke-finansiell enhet, eller 
    2. är en investeringsenhet enligt 9 § första stycket 2 i en  stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande  jurisdiktion.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska en investeringsenhets  fasta driftställe i en annan stat eller jurisdiktion anses  vara ett finansiellt institut i den staten eller  jurisdiktionen. Lag (2017:190).

Passiv inkomst

19 §   Med passiv inkomst avses den del av inkomsten som består  av
    1. utdelning,
    2. ränta,
    3. inkomst motsvarande ränta,
    4. hyra och royalty som härrör från verksamhet som inte utgör  rörelse och som helt eller delvis utförts av anställda hos  enheten,
    5. livräntor,
    6. kapitalvinst från försäljning, inlösen eller byte av  finansiella tillgångar eller valuta,
    7. nettoinkomsten från swappar,
    8. belopp som erhållits enligt ett försäkringsavtal med  kontantvärde, eller
    9. liknande inkomst.

Med passiv inkomst avses inte inkomst som härrör från en  icke-finansiell enhets värdepappersrörelse.

Rapporteringspliktigt konto

20 §   Med rapporteringspliktigt konto avses ett finansiellt  konto som har identifierats som ett sådant enligt  bestämmelserna i 4-8 kap. 

Ett konto ska dock inte anses vara ett rapporteringspliktigt  konto om samtliga kontohavare är
    1. andra finansiella institut än sådana investeringsenheter  som avses i 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion  som inte är en deltagande jurisdiktion,
    2. bolag vars aktier regelmässigt handlas på en etablerad  värdepappersmarknad,
    3. bolag som är närstående enheter till sådana bolag som  avses i 2, 
    4. myndighetsenheter,
    5. internationella organisationer, eller
    6. centralbanker.

Vid tillämpning av andra stycket 1 ska ett finansiellt  instituts fasta driftsställe i en annan stat eller  jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den staten  eller jurisdiktionen.

Vid tillämpning av andra stycket 6 avses med centralbank en  bank som enligt lag eller regeringsbeslut är den centrala  myndighet, förutom jurisdiktionens regering, som utfärdar  instrument avsedda att användas som cirkulerande valuta. En  sådan bank kan inbegripa ett organ som är skilt från  jurisdiktionens regering, oavsett om det helt eller delvis  ägs av jurisdiktionen.

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

21 §   Med rapporteringsskyldigt finansiellt institut avses ett  svenskt finansiellt institut som inte är undantaget från  rapporteringsskyldighet enligt 3 kap.

Det är fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond och  förvaltaren av alternativa investeringsfonder  (AIF-förvaltare) som förvaltar en specialfond som är  rapporteringsskyldiga finansiella institut i stället för  värdepappersfonden eller specialfonden, om det annars vid  tillämpning av första stycket skulle ha varit  värdepappersfonden eller specialfonden som är  rapporteringsskyldigt finansiellt institut. Vid tillämpning  av 22 b kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska  fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond anses vara  gäldenär eller garant för rapporteringspliktiga konton hos  värdepappersfonden, och AIF-förvaltaren som förvaltar en  specialfond anses vara gäldenär eller garant för  rapporteringspliktiga konton hos specialfonden. 

Vid tillämpning av första eller andra stycket ska ett  utländskt finansiellt instituts fasta driftställe i Sverige  anses vara ett svenskt finansiellt institut. Ett svenskt  finansiellt instituts fasta driftställe i en annan stat eller  jurisdiktion ska dock inte anses vara ett svenskt finansiellt  institut. 

21 a §   Vid tillämpning av 21 § första eller andra stycket ska  en trust som är ett finansiellt institut anses vara ett  svenskt finansiellt institut om en eller flera av trustens  förvaltare har hemvist i Sverige. Detta gäller dock inte om 
    1. trusten har skatterättslig hemvist i en annan deltagande  jurisdiktion och där rapporterar all information som krävs  enligt det multilaterala avtalet den 29 oktober 2014 mellan  behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om  finansiella konton och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15  februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om  beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU,  eller 
    2. förvaltaren av trusten är ett rapporteringsskyldigt  finansiellt institut och rapporterar all information som  krävs enligt det avtal och det direktiv som avses i 1, i de  lydelser som anges där, med avseende på samtliga trustens  rapporteringspliktiga konton.

Vid tillämpning av 21 § första eller andra stycket ska ett  annat finansiellt institut än en trust, om det inte har någon  skatterättslig hemvist, anses vara ett svenskt finansiellt  institut om det 
    1. är registrerat här,
    2. har platsen för sin ledning här, eller 
    3. är föremål för finansiell tillsyn här.
Lag (2017:190).

21 b §   Oavsett vad som anges i 21 och 21 a §§ är ett annat  finansiellt institut än en trust inte rapporteringsskyldigt  för finansiella konton hos institutet som finns i en annan  deltagande jurisdiktion där det finansiella institutet är  rapporteringsskyldigt. Lag (2017:190).

Andra definitioner och förklaringar

22 §   I denna lag avses med

annan stat eller jurisdiktion: om något annat inte anges, en  annan stat eller jurisdiktion än Sverige eller USA,
befintligt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 31  december 2015 eller tidigare,
dotterföretag: dotterföretag i enlighet med det begreppets  betydelse enligt aktiebolagslagen (2005:551),
enhet: en juridisk person eller en annan juridisk  konstruktion, såsom ett bolag, en delägarbeskattad juridisk  person, en trust eller en stiftelse,
försäkringsavtal: ett annat avtal än ett livränteavtal, som  innebär att utfärdaren förbinder sig att betala ut ett belopp  vid ett eller flera tillfällen till följd av en specifik  oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom, olycksfall,  skadeståndsanspråk eller egendomsskada,
försäkringsavtal med kontantvärde: ett försäkringsavtal som  har ett kontantvärde och som inte är ett  ansvarsåterförsäkringsavtal mellan två försäkringsföretag,
högvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller  flera fysiska personer och vars sammanräknade saldo eller  värde uppgår till mer än 1 000 000 US-dollar den 31 december  2015 eller vid utgången av ett senare kalenderår,
livränteavtal: ett avtal
    1. enligt vilket utfärdaren förbinder sig att göra  utbetalningar under en viss tidsperiod som helt eller delvis  bestäms med hänsyn till den förväntade livslängden för en  eller flera personer, eller 
    2. som betraktas som livränteavtal i enlighet med den stats  eller jurisdiktions lagstiftning, föreskrifter eller praxis  där avtalet slöts och i enlighet med vilken utfärdaren  förbinder sig att göra utbetalningar under ett visst antal  år,
lågvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller  flera fysiska personer och vars sammanräknade saldo eller  värde inte uppgår till mer än 1 000 000 US-dollar den 31  december 2015,
nytt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 1 januari  2016 eller senare,
odokumenterat konto: ett konto som ska anses vara ett  odokumenterat konto enligt 4 kap. 3 eller 11 §,
skatteregistreringsnummer: ett identifikationsnummer för  skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om  ett sådant nummer saknas. Lag (2018:2036).

Betydelsen av vissa termer och uttryck

23 §   Termer och uttryck som används i denna lag har samma  betydelse som i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något  annat anges.


3 kap. Undantagna finansiella institut och konton

Undantag från rapporteringsskyldighet respektive  rapporteringsplikt 

1 §   Följande enheter är, även om de är finansiella  institut, undantagna från rapporteringsskyldighet: 
    1. Sveriges riksbank, 
    2. svenska myndighetsenheter, 
    3. internationella organisationer i Sverige,
    4. breda pensionsfonder,
    5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av  pensionsutfästelse m.m., om arbetsgivaren vars ansvar för  pensionsutfästelse stiftelsen tryggar
       a) är obegränsat skattskyldig i Sverige, och
       b) inte är en investeringsenhet eller en passiv  icke-finansiell enhet, och
    6. kvalificerade utfärdare av kreditkort.

Enheter som avses i första stycket 1-3 ska dock inte vara  undantagna från rapporteringsskyldighet i den del deras  verksamhet är sådan kommersiell verksamhet som normalt  bedrivs av sådana finansiella institut som anges i 2 kap. 7,  8 eller 10 §. Lag (2018:2036).

2 §   Följande konton är undantagna från  rapporteringsplikt:
    1. pensionsförsäkring som uppfyller kraven i  inkomstskattelagen (1999:1229) och som tecknas och förvaltas  i Sverige, om premier betalas av en arbetsgivare till förmån  för en anställd som utför tjänster i Sverige,
    2. viss temporär dödsfallsförsäkring,
    3. konto som innehas av dödsbo,
    4. spärrat konto,
    5. kvalificerat kreditkortskonto, och
    6. vilande konto. 

Undantaget i första stycket 3 gäller endast till och med det  fjärde kalenderåret efter det kalenderår då dödsfallet  inträffade. Intyganden som ska inhämtas enligt 7 kap.  avseende sådana konton ska, i stället för vad som anges där,  inhämtas senast den 31 december det femte kalenderåret efter  det kalenderår då dödsfallet inträffade. Lag (2018:2036).

Definitioner och förklaringar

3 §   Med svensk myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges  riksdag, Sveriges regering, svenska regioner, svenska kommuner  och till någon av dessa hörande organ, verk, integrerade delar  eller kontrollerade enheter.

Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning,  verk, fond, institution eller annat organ, oavsett  sammansättning, som utgör en svensk myndighet. Detta gäller  dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodogörs  myndighetens eget konto eller annat svenskt konto som innehas  av en myndighetsenhet och ingen del av nettoinkomsterna  fördelas till förmån för någon privatperson. Begreppet  integrerad del omfattar inte en fysisk person som är statschef  eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning  och som agerar i privat eller eget syfte.

Med kontrollerad enhet avses en enhet som till sin form är  skild från svenska staten eller som på annat sätt utgör en  separat juridisk enhet och 
    1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera  svenska myndighetsenheter, antingen direkt eller via en eller  flera kontrollerade enheter, 
    2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller  konton hos en eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen  del av enhetens inkomster fördelas till förmån för någon  privatperson, och 
    3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska  myndighetsenheter vid upplösning.

Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner  om dessa personer är de avsedda förmånstagarna för ett  offentligt program, och verksamheten inom programmet bedrivs  till förmån för allmänheten och för det allmännas bästa eller  rör administration inom någon fas av myndighetsutövning.
Lag (2019:967).

4 §   Med internationell organisation i Sverige avses en  mellanstatlig eller överstatlig organisation 
    1. som har bildats enligt en överenskommelse mellan  huvudsakligen stater eller jurisdiktioner,
    2. som har en gällande överenskommelse om immunitet och  privilegier med Sverige, och 
    3. vars inkomster inte gynnar privatpersoner.

Med internationell organisation avses även en institution  eller ett organ som ägs helt av en internationell  organisation enligt första stycket.

5 §   Med bred pensionsfond avses en fond som etablerats i  Sverige för att tillhandahålla ålderspension eller ersättning  vid nedsatt arbetsförmåga eller dödsfall till förmånstagare  som är eller tidigare har varit anställda, eller till  förmånstagare som angetts av sådana anställda, hos en eller  flera arbetsgivare på grundval av utförda tjänster, om fonden 
    1. inte har någon enskild förmånstagare som har rätt till mer  än fem procent av fondens tillgångar, 
    2. regleras av offentlig myndighet och rapporterar in  uppgifter om sina förmånstagare till Skatteverket, och 
    3. uppfyller minst ett av följande krav: 
       a) Den är generellt undantagen från beskattning i Sverige av  investeringsinkomst, eller dess investeringsinkomst är  avdragsgill eller beskattas med en lägre skattesats, enligt  svensk lagstiftning på grund av fondens status som  pensionsordning eller ordning för andra pensionsförmåner.
       b) Minst 50 procent av avsättningarna till fonden, bortsett  från överföringar av tillgångar från andra undantagna  pensionsfonder eller från sådana pensionsförsäkringar som  avses i 2 § första stycket 1, kommer från den finansierande  arbetsgivaren.
       c) Utbetalningar eller uttag från fonden som inte är förenade  med kostnader, bortsett från överföringar av tillgångar till  andra undantagna pensionsfonder eller till sådana  pensionsförsäkringar som avses i 2 § första stycket 1, medges  endast vid specificerade händelser i samband med  pensionering, nedsatt arbetsförmåga eller dödsfall.
       d) Avsättningar, med undantag för tillåtna  kompensationsinbetalningar, som arbetstagare gör till fonden  begränsas med hänsyn till arbetstagarens intjänade inkomst  eller får inte överstiga 50 000 US-dollar per år.
Lag (2018:2036).

6 §   Med kvalificerad utfärdare av kreditkort avses ett  svenskt finansiellt institut som uppfyller följande krav:
    1. Det är ett finansiellt institut endast på grund av att det  utfärdar kreditkort där insättningar endast accepteras när en  kund gör en inbetalning som överstiger det utestående saldot  med avseende på kortet och det överskjutande beloppet inte  omedelbart betalas tillbaka till kunden.
    2. Det har från och med den 1 januari 2016 infört riktlinjer  och förfaranden för att antingen förhindra kundinsättningar  som överstiger 50 000 US-dollar eller säkerställa att  kundinsättningar som överstiger 50 000 US-dollar betalas  tillbaka till kunden inom 60 dagar. 

Vid tillämpning av första stycket 2 ska kundinsättning som  rör kreditsaldo som uppstått på grund av omtvistade  debiteringar inte omfattas. Kundinsättning som rör  kreditsaldo som uppstått på grund av returnerade varor ska  omfattas.

7 §   Med viss temporär dödsfallsförsäkring avses ett  dödsfallsförsäkringsavtal, om
    1. försäkringstiden går ut innan den försäkrade har fyllt 90  år,
    2. premier betalas minst en gång om året med ett belopp som  inte minskar över tid under perioden fram till den första av  följande händelser: 
       a) avtalet upphör, eller 
       b) den försäkrade fyller 90 år,
    3. avtalet inte har något avtalsvärde som en person kan få  tillgång till genom uttag, lån eller på annat sätt utan att  avtalet sägs upp,
    4. andra belopp än dödsfallsförmånen som ska betalas ut vid  avtalets annullering eller utgång inte överstiger de  sammanlagda premier som betalats in under avtalstiden minskat  med dödsfalls-, sjukdoms- och omkostnadsersättning, oavsett  om sådana faktiskt uppkommit eller inte, för den eller de  perioder som avtalet löpt och minskat med eventuella belopp  som betalats ut innan avtalet annullerats eller löpt ut,  och 5. avtalet inte innehas av person som förvärvat avtalet  i värdeskapande syfte.

8 §   Med konto som innehas av dödsbo avses ett konto i Sverige  som innehas uteslutande av ett dödsbo, om en kopia på den  avlidnes testamente eller dödsbevis finns med i  dokumentationen för kontot eller om uppgift om dödsfallet har  inhämtats från statens personadressregister. 

9 §   Med spärrat konto avses ett konto som skapats i samband  med 
    1. domstols beslut eller dom,
    2. försäljning, byte eller uthyrning av fast eller lös  egendom, om
       a) kontomedlen utgörs uteslutande av förskottsbetalning,  handpenning, deposition som säkerhet för prestation med  direkt koppling till transaktionen eller liknande betalning  eller av finansiella tillgångar som satts in på kontot i  samband med försäljning, byte eller uthyrning av egendomen, 
       b) kontot har öppnats och används uteslutande för att  säkerställa att
    - köparen uppfyller sina skyldigheter när det gäller att  betala köpeskilling för egendomen, 
    - säljaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller att stå  för eventuella ansvarsförpliktelser, eller 
    - uthyraren eller hyrestagaren uppfyller sina skyldigheter  när det gäller att betala eventuell ersättning för skador på  den hyrda egendomen i enlighet med vad som avtalats i  hyreskontraktet,
       c) tillgångarna på kontot, inklusive de inkomster som de  genererar, kommer att betalas ut eller på annat sätt fördelas  till förmån för köparen, säljaren eller uthyraren eller för  att någon av dessa ska kunna uppfylla sina skyldigheter, när  egendomen säljs, byts eller överlåts eller när avtalet upphör  att gälla,
       d) kontot inte är ett marginalkonto eller liknande konto som  öppnats i samband med att en finansiell tillgång säljs eller  byts, och
       e) kontot inte är knutet till ett kreditkortskonto, 
    3. skyldighet för ett finansiellt institut som erbjuder ett  lån med fast egendom som säkerhet att sätta av en del av  betalningen uteslutande i syfte att underlätta att skatter  eller försäkringsavgifter som rör den fasta egendomen kan  betalas vid ett senare tillfälle, eller
    4. ett finansiellt instituts skyldighet att underlätta att  skatter kan betalas vid ett senare tillfälle.

10 §   Med kvalificerat kreditkortskonto avses ett konto som är  kopplat till ett kreditkort, om
    1. insättningar på kontot endast accepteras när kontohavaren  gör en inbetalning som överstiger det utestående saldot med  avseende på kortet och det överskjutande beloppet inte  omedelbart betalas tillbaka till kunden, och
    2. kreditkortsutfärdaren från och med den 1 januari 2016 har  infört riktlinjer och förfaranden för att antingen förhindra  kundinsättningar som överstiger 50 000 US-dollar eller  säkerställer att kundinsättningar som överstiger 50 000  US-dollar betalas tillbaka till kunden inom 60 dagar. 

Vid tillämpning av första stycket 2 ska kundinsättning som  rör kreditsaldo som uppstått på grund av omtvistade  debiteringar inte omfattas. Kundinsättning som rör  kreditsaldo som uppstått på grund av returnerade varor ska  omfattas. 

11 §   Med vilande konto avses ett annat finansiellt konto  än ett livränteavtal om 
    1. kontots saldo eller värde vid utgången av kalenderåret  inte överstiger 1 000 US-dollar, 
    2. kontohavaren inte har initierat några transaktioner på  kontot eller på något annat av sina konton hos det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet under de senaste  tre åren, 
    3. kontohavaren inte har kommunicerat med det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet angående kontot  eller något annat av sina konton hos det institutet under de  senaste sex åren, och
    4. i fråga om försäkringsavtal med kontantvärde, det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har  kommunicerat med kontohavaren angående kontot eller något  annat av kontohavarens konton hos det institutet under de  senaste sex åren. Lag (2018:2036).


4 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som  innehas av fysiska personer 

Konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till  1 000 000 US-dollar eller mindre (lågvärdekonton)

1 §   När det gäller befintliga lågvärdekonton som innehas av  fysiska personer, får det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet, om det har en aktuell bostadsadress registrerad  som baseras på styrkande dokumentation, betrakta kontohavaren  som en person med hemvist i den stat eller jurisdiktion där  adressen finns. Kontot är då, om något annat inte anges i 2  kap. 20 §, rapporteringspliktigt om adressen finns i en annan  stat eller jurisdiktion.

Om omständigheterna, efter tillämpning av första stycket,  förändras på ett sådant sätt att det finns skäl att anta att  den styrkande dokumentation som bostadsadressen baseras på är  oriktig eller otillförlitlig, ska det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet senast vid utgången av kalenderåret  eller annan lämplig rapporteringsperiod eller, om den  tidpunkten är senare, senast inom 90 dagar från det att de  förändrade omständigheterna upptäcktes, inhämta ett intygande  från kontohavaren och ny styrkande dokumentation för att  fastställa i vilken eller vilka stater eller jurisdiktioner  kontohavaren har hemvist. Om det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet inte kan inhämta intyganden och ny  styrkande dokumentation, ska institutet granska kontot i  enlighet med 2 §.

2 §   När det gäller andra befintliga lågvärdekonton som  innehas av fysiska personer än sådana där kontohavaren  betraktas som en person med hemvist i en viss stat eller  jurisdiktion med tillämpning av 1 § första stycket, ska ett  rapporteringsskyldigt finansiellt institut granska den  information som finns i dess elektroniskt sökbara databaser.  Ett sådant konto är, om något annat inte följer av 7 § eller  2 kap. 20 §, ett rapporteringspliktigt konto i förhållande  till varje sådan annan stat eller jurisdiktion i vilken  granskningen visar
    1. att kontohavaren har sin hemvist,
    2. att kontohavaren har en aktuell post- eller  bostadsadress,
    3. att kontohavaren har ett telefonnummer samtidigt som han  eller hon saknar sådant nummer i det rapporteringsskyldiga  finansiella institutets hemviststat eller  hemvistjurisdiktion,
    4. att det, när det gäller ett annat konto än ett  inlåningskonto, finns en stående instruktion att överföra  medel från det kontot till ett konto i denna stat eller  jurisdiktion,
    5. att en person med en giltig fullmakt eller  underteckningsrätt avseende kontot har en adress, eller
    6. att kontohavaren har en c/o- eller poste restante-adress  som är den enda adress som det finansiella institutet har  registrerad för kontohavaren.

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska ha  processer och rutiner för att upptäcka om och när sådana  omständigheter som anges i första stycket tillkommer i de  elektroniskt sökbara databaserna. Om sådana omständigheter  tillkommer med avseende på ett konto efter det att  granskningen enligt första stycket har genomförts, ska  kontot, om något annat inte följer av 7 § eller 2 kap. 20 §,  anses vara ett rapporteringspliktigt konto från och med det  kalenderår då detta inträffar.

Ett rapporteringspliktigt konto enligt bestämmelserna i  första eller andra stycket och 7 § ska anses vara ett sådant  fram till dess att kontohavaren eller kontohavarna inte  längre har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

3 §   Om en c/o- eller poste restante-adress till kontohavaren  framkommer vid granskningen enligt 2 § första stycket och  inga andra omständigheter som anges där framkommer vid  granskningen, ska det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet tillämpa den granskning som anges i 6 § avseende  kontot eller inhämta ett intygande från kontohavaren eller  styrkande dokumentation som fastställer hans eller hennes  skatterättsliga hemvist. Om det efter granskningen enligt 6 §  inte framkommit någon sådan omständighet som anges i 2 §  första stycket 1-6 och det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet inte inom 90 dagar från det att institutet  kontaktar kontohavaren lyckas inhämta ett sådant intygande  eller sådan annan dokumentation, ska kontot anses vara ett  odokumenterat konto.

4 §   Ett befintligt lågvärdekonto som innehas av en fysisk  person ska granskas enligt 5-11 §§ om dess saldo eller värde  överstiger 1 000 000 US-dollar vid utgången av 2016 eller ett  senare kalenderår. En sådan granskning ska ha genomförts  senast under det kalenderår som följer kalenderåret vid  utgången av vilket kontots saldo eller värde första gången  översteg 1 000 000 US-dollar. 

Konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till mer än  1 000 000 US-dollar (högvärdekonton)

5 §   När det gäller befintliga högvärdekonton som innehas av  fysiska personer, ska ett rapporteringsskyldigt finansiellt  institut genomföra granskning enligt 2 § första stycket.

6 §   Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets  elektroniskt sökbara databaser typiskt sett inte är  tillräckliga för att bedöma om sådana omständigheter som  anges i 2 § första stycket 1-6 föreligger, ska sådana  uppgifter också eftersökas i gällande huvudkundregister, när  det gäller granskning av högvärdekonton som innehas av  fysiska personer.

Om sådan information inte finns i det gällande  huvudkundregistret, ska uppgifterna också eftersökas bland  följande handlingar med koppling till kontot som det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet har inhämtat  under de senaste fem åren och som inte är elektroniskt  sökbara:
    1. den senast inhämtade styrkande dokumentation som avses i  8 kap. 7 § med avseende på kontot,
    2. det senaste avtalet eller den senaste av annan  dokumentation avseende öppnande av kontot,
    3. den senaste dokumentation som inhämtats med stöd av lagen  (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism eller för att uppfylla annan lagstiftning,
    4. gällande fullmakter eller handlingar avseende  underteckningsrätt, och
    5. gällande stående instruktioner att överföra medel avseende  andra konton än inlåningskonton. Lag (2017:662).

7 §   Om sådana omständigheter som anges i 2 § första stycket  1-6 har framkommit vid granskning enligt 2-6 §§, ska ett  konto dock anses vara ett rapporteringspliktigt konto endast  om något annat inte anges i 2 kap. 20 § och
    1. den omständighet som framkommit är en gällande post- eller  bostadsadress i en annan stat eller jurisdiktion, ett eller  flera telefonnummer i en annan stat eller jurisdiktion som är  de enda telefonnummer som är kopplade till kontot eller, när  det gäller andra konton än inlåningskonton, en stående  instruktion att överföra medel till ett konto i en annan stat  eller jurisdiktion och det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet inte har tillgång till och inte inom 90 dagar från  det att omständigheten framkom kan inhämta
       a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon har  hemvist endast i Sverige eller USA, och
       b) styrkande dokumentation som visar att kontohavaren inte  har hemvist i den staten eller jurisdiktionen,
    2. den omständighet som framkommit är att det finns en giltig  fullmakt eller underteckningsrätt för en person som har en  adress i en annan stat eller jurisdiktion och det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har  tillgång till och inte inom 90 dagar från det att  omständigheten framkom kan inhämta
       a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon har  hemvist endast i Sverige eller USA, eller 
       b) styrkande dokumentation som visar att kontohavaren inte  har hemvist i den staten eller jurisdiktionen.

8 §   Granskningen enligt 5-7 §§ behöver bara göras en gång för  varje konto. När det gäller odokumenterade konton ska  granskningen dock upprepas en gång om året fram till dess att  kontot inte längre är ett odokumenterat konto.

9 §9 §Oavsett vad som sägs i 5-8 §§ ska ett högvärdekonto  som innehas av en fysisk person, om något annat inte anges i  2 kap. 20 §, anses vara ett rapporteringspliktigt konto om  det finns en tjänsteman som har särskilt ansvar för  kontakterna med kontohavaren och den tjänstemannen har eller  får kännedom om att kontohavaren har hemvist i en annan stat  eller jurisdiktion. Ett rapporteringsskyldigt finansiellt  institut ska ha processer och rutiner så att en sådan  tjänsteman kan upptäcka om och när omständigheterna ändras på  ett sådant sätt att kontot blir rapporteringspliktigt enligt  5-8 §§ eller denna paragraf samt att den ändrade  omständigheten beaktas vid tillämpningen av 5-8 §§. Exempel  på en sådan ändrad omständighet är om tjänstemannen  underrättas om att kontohavaren har en ny postadress i en  annan stat eller jurisdiktion. Lag (2018:2036).

10 §   Om ett konto efter det att granskningen enligt 5-8 §§  har utförts blir ett rapporteringspliktigt konto enligt samma  bestämmelser och 2 kap. 20 §, ska det anses som ett sådant  från och med det kalenderår då detta inträffar.

11 §   Om en c/o- eller poste restante-adress till kontohavaren  framkommer vid granskningen enligt 5-8 §§ och inga andra  omständigheter som anges i 2 § första stycket 1-6 framkommer  vid granskningen, ska det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet inhämta ett intygande från kontohavaren eller  styrkande dokumentation som fastställer hans eller hennes  skatterättsliga hemvist. Om det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet inte inom 90 dagar från det att  institutet kontaktar kontohavaren kunnat inhämta ett sådant  intygande eller sådan annan dokumentation, ska kontot anses  vara ett odokumenterat konto.

12 §   Ett rapporteringspliktigt konto ska anses vara ett  sådant fram till dess att kontohavaren eller kontohavarna  inte längre har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.


5 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av  fysiska personer 

1 §   Innan en fysisk person öppnar ett nytt konto hos ett  rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska institutet  inhämta ett intygande från den fysiska personen där han eller  hon uppger vilken eller vilka stater och jurisdiktioner han  eller hon har hemvist i.

Om det av det intygandet framgår att den fysiska personen har  hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan kontot  öppnas även inhämta ett intygande från den fysiska personen  som innehåller hans eller hennes skatteregistreringsnummer i  den staten eller jurisdiktionen och födelsedatum, om dessa  inte anges redan i det intygande som inhämtats enligt första  stycket. Lag (2018:2036).

2 §   Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har  eller får tillgång till ytterligare information som medför  att det finns skäl att anta att ett intygande från  kontohavaren som inhämtats inte är tillförlitligt, ska  institutet inhämta ett nytt intygande från honom eller henne  och bedöma dess tillförlitlighet. 

3 §   Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett konto ett  rapporteringspliktigt konto om ett intygande som begärts  enligt 1 eller 2 § visar att kontohavaren har hemvist i en  eller flera andra stater eller jurisdiktioner.

4 §   Om ett konto blir rapporteringspliktigt efter att ett  intygande inhämtats i enlighet med 1 § första stycket, ska  det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett  intygande från kontohavaren som innehåller hans eller hennes  skatteregistreringsnummer och födelsedatum. 

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

5 §   Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får  tillämpa bestämmelserna i 4 kap. vid granskning av ett nytt  konto som innehas av en fysisk person i stället för  bestämmelserna i detta kapitel, om
    1. kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet eller hos en till detta närstående enhet i Sverige  även har ett eller flera befintliga konton,
    2. det nya och de befintliga kontonas saldon eller värden  räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 4-8  kap.,
    3. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller  kraven enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt  och finansiering av terrorism avseende kontohavaren genom de  åtgärder som vidtagits avseende konto-havaren med anledning  av det eller de befintliga konton som avses i 1, och
    4. öppnandet av det nya kontot inte medför att kontohavaren  måste tillhandahålla nya, ytterligare eller ändrade  kunduppgifter av andra skäl än att det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet ska uppfylla kraven enligt denna  lag.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i  enlighet med första stycket tillämpar bestämmelserna i 4 kap.  vid granskningen av ett nytt konto och ett av de konton som  avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt konto,  ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses  vara rapporteringspliktiga, om något annat inte anges i 2  kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämtar eller  har tillgång till enligt 4 kap. med avseende på ett sådant  konto som avses i första stycket, får användas vid  granskningen av samtliga sådana konton som avses i första  stycket. Lag (2017:662).


6 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som  innehas av enheter 

Rapporteringspliktiga konton

1 §   Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett befintligt  konto ett rapporteringspliktigt konto
    1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i  en annan stat eller jurisdiktion, eller
    2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva  icke-finansiella enheter och över vilka en eller flera fysiska  personer som har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion  har bestämmande inflytande. Lag (2019:1148).

Förfarande för identifiering av rapporteringspliktiga  konton

2 §   För att utreda om en enhet har hemvist i en annan  stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet granska den information som inhämtats  för att kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller  på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot  penningtvätt och finansiering av terrorism eller i annan  författning. Om det finns skäl att anta att kontohavaren har  hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska kontohavaren  anses ha hemvist i den staten eller jurisdiktionen om det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte 
    1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att  kontohavaren inte har hemvist i denna stat eller  jurisdiktion, eller 
    2. utifrån den övriga information som det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång  till eller information som är allmänt tillgänglig kan  fastställa att kontohavaren inte har hemvist i denna stat  eller jurisdiktion.

Det finns skäl att anta att kontohavaren har hemvist i en  annan stat eller jurisdiktion enligt första stycket om det  finns 
    1. uppgift om att kontohavaren bildats i en annan stat eller  jurisdiktion eller i enlighet med lagstiftningen där,
    2. uppgift om att kontohavaren har en adress i en annan stat  eller jurisdiktion, eller
    3. annan uppgift som talar för att kontohavaren har hemvist i  en annan stat eller jurisdiktion. Lag (2018:2036).

3 §   För att fastställa om en enhet är en passiv  icke-finansiell enhet, ska det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet inhämta ett intygande om detta från  kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock inte  inhämtas, om det utifrån den information som det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång  till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas  att kontohavaren är 
    1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller 
    2. ett annat finansiellt institut än en sådan  investeringsenhet som avses i 2 kap. 9 § första stycket 2 i  en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande  jurisdiktion.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska ett finansiellt  instituts fasta driftställe i en annan stat eller  jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den staten  eller jurisdiktionen. Lag (2017:190).

4 §   För att fastställa vilka personer som är personer med  bestämmande inflytande över en enhet, får det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på  den information som inhämtats på grund av bestämmelser i  lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och  finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande  har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet 
    1. när det gäller konton vars saldo eller värde uppgår till  1 000 000 US-dollar eller mindre, granska den information som  inhämtats på grund av bestämmelser i lagen om åtgärder mot  penningtvätt och finansiering av terrorism, och
    2. när det gäller andra konton än som avses i 1, inhämta ett  intygande från kontohavaren eller personerna med bestämmande  inflytande. Lag (2017:662).

5 §   Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter  det att granskningen enligt 1-4 §§ har genomförts får  tillgång till ytterligare information som medför att det  finns skäl att anta att ett intygande eller annan  dokumentation med avseende på kontot är oriktig eller inte  tillförlitlig, ska institutet på nytt genomföra granskningen  enligt 1-4 §§. Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är  kontot ett rapporteringspliktigt konto om det därefter  fortfarande finns skäl att anta att intygande eller annan  dokumentation är oriktig eller otillförlitlig.

Om informationen i första stycket första meningen avser  information för att fastställa om en enhet är en passiv  icke-finansiell enhet, ska den anses vara en sådan enhet, om  det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte får ett  intygande eller annan dokumentation som tyder på att så inte  är fallet.

Konton som inte behöver granskas

6 §   Granskningen enligt 1-4 §§ behöver inte omfatta konton  vars saldon eller värden uppgick till 250 000 US-dollar eller  mindre den 31 december 2015. 

Konton som vid tillämpningen av första stycket inte omfattas  av granskning, ska inte anses vara rapporteringspliktiga  konton. Om ett sådant konto ändå har granskats enligt 1-4 §§  och då identifierats som rapporteringspliktigt, får det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet, om något annat  inte anges i 2 kap. 20 §, välja om det vill behandla kontot  som rapporteringspliktigt eller inte.

Om saldot eller värdet på ett konto som avses i första  stycket uppgår till mer än 250 000 US-dollar vid utgången av  2015 eller vid utgången av ett senare kalenderår, ska det  dock granskas enligt 1-4 §§ före utgången av det kalenderår  som följer på det kalenderåret och behandlas som ett  rapporteringspliktigt konto om det identifieras som ett  sådant.


7 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av  enheter

Rapporteringspliktiga konton

1 §   Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett nytt  konto ett rapporteringspliktigt konto
    1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i  en annan stat eller jurisdiktion, eller
    2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva  icke-finansiella enheter och över vilka en eller flera  fysiska personer som har hemvist i en annan stat eller  jurisdiktion har bestämmande inflytande. Lag (2018:2036).

Förfarande för identifiering av rapporteringspliktiga  konton

2 §   För att fastställa om en enhet har hemvist i en annan  stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet innan ett konto öppnas inhämta ett  intygande från kontohavaren.

Ett intygande som avses i första stycket behöver dock inte  inhämtas om det av den information som det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet har tillgång  till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas  att kontohavaren inte har hemvist i en annan stat eller  jurisdiktion. Lag (2018:2036).

3 §   För att fastställa om en enhet är en passiv  icke-finansiell enhet, ska det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet innan kontot öppnas inhämta ett  intygande om detta från kontohavaren. Ett sådant intygande  behöver dock inte inhämtas, om det utifrån den information  som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har  tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig  kan antas att kontohavaren är
    1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller
    2. ett annat finansiellt institut än en sådan  investeringsenhet som avses i 2 kap. 9 § första stycket 2 i  en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande  jurisdiktion.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska ett finansiellt  instituts fasta driftställe i en annan stat eller  jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den staten  eller jurisdiktionen. Lag (2018:2036).

4 §   För att fastställa vilka personer som är personer med  bestämmande inflytande över en enhet, får det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på  den information som inhämtats på grund av bestämmelser i  lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och  finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande  har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet innan ett konto  öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren eller från  personerna med bestämmande inflytande.

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med  bestämmande inflytande har hemvist i en annan stat eller  jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet innan kontot öppnas även inhämta ett intygande  från kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande  som innehåller dennes eller deras skatteregistreringsnummer,  om dessa inte anges redan i det intygande som inhämtats  enligt andra stycket. Lag (2018:2036).

5 §   Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter  det att granskningen enligt 1-4 §§ har genomförts får  tillgång till ytterligare information som medför att det  finns skäl att anta att ett intygande eller annan  dokumentation med avseende på kontot är oriktig eller inte  tillförlitlig, ska institutet på nytt genomföra granskningen  enligt 1-4 §§. Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är  kontot ett rapporteringspliktigt konto om det därefter  fortfarande finns skäl att anta att intygande eller annan  dokumentation är oriktig eller otillförlitlig.

Om informationen i första stycket avser information för att  fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet,  ska den anses vara en sådan enhet, om det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte får ett  intygande eller annan dokumentation som tyder på att så inte  är fallet. Lag (2017:190).

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

6 §   Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får  tillämpa bestämmelserna i 6 kap. vid granskning av ett nytt  konto som innehas av en enhet i stället för bestämmelserna i  detta kapitel, om
    1. kontohavaren hos det rapporteringsskyldiga finansiella  institutet eller hos en till detta närstående enhet i Sverige  även har ett eller flera befintliga konton,
    2. det nya och de befintliga kontonas saldon eller värden  räknas samman vid beräkning av saldo eller värde enligt 4-8  kap.,
    3. det rapporteringsskyldiga finansiella institutet uppfyller  kraven enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt  och finansiering av terrorism avseende kontohavaren genom de  åtgärder som vidtagits avseende konto-havaren med anledning  av det eller de befintliga konton som avses i 1, och
    4. öppnandet av det nya kontot inte medför att kontohavaren  måste tillhandahålla nya, ytterligare eller ändrade  kunduppgifter av andra skäl än att det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet ska uppfylla kraven enligt denna  lag.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i  enlighet med första stycket tillämpar bestämmelserna i 6 kap.  vid granskningen av ett nytt konto och ett av de konton som  avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt konto,  ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses  vara rapporteringspliktiga, om något annat inte anges i  2 kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det  rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämtar eller  har tillgång till enligt 6 kap. 2-5 §§ med avseende på ett  sådant konto som avses i första stycket, får användas vid  granskningen av samtliga sådana konton som avses i första  stycket. Lag (2017:662).


8 kap. Övriga bestämmelser

Kontoförande instituts skyldigheter när en svensk  värdepapperscentral är ett rapporteringsskyldigt finansiellt  institut

1 §   Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en  sådan svensk värdepapperscentral som avses i lagen  (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av  finansiella instrument, ska den som har antagits som  kontoförande institut och som utför registreringsåtgärder i  stället för värdepapperscentralen tillämpa 4-8 kap. med  avseende på konton som är föremål för sådana  registreringsåtgärder. Värdepapperscentralen ska sammanställa  och tillhandahålla det kontoförande institutet den  information som det kontoförande institutet behöver för att  tillämpa 4-8 kap. Lag (2016:67).

Anmälan till Skatteverket

2 §   Om ett finansiellt institut uppfyller kriterierna för att  vara ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt 2  kap. 21 §, ska institutet snarast men senast inom två månader  anmäla detta till Skatteverket.

En enhet som inte längre uppfyller kriterierna för att vara  ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt 2 kap.  21 §, ska snarast men senast inom två månader anmäla detta  till Skatteverket.

Beräkning av saldo eller värde

3 §   Om inte något annat anges, ska ett kontos saldo eller  värde vid tilllämpningen av 3-8 kap. fastställas per den  sista dagen av ett kalenderår eller en annan lämplig  rapporteringsperiod. 

När ett kontos saldo eller värde vid utgången av ett  kalenderår har betydelse för granskningen enligt 3-8 kap.,  ska ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut räkna med  kontots saldo eller värde per den sista dagen för den  rapporteringsperiod som löper ut samtidigt med kalenderåret  eller under kalenderåret. Lag (2018:2036).

Förmånstagare av dödsfallsförmån

4 §   Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får utgå  från att en fysisk person som är förmånstagare men inte  försäkringstagare i ett försäkringsavtal med kontantvärde  eller ett livränteavtal och som tar emot en dödsfallsförmån i  enlighet med försäkringsavtalet eller livränteavtalet inte  har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion. Detta gäller  dock inte om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet  har skäl att anta att den förmånstagaren har hemvist i en  annan stat eller jurisdiktion. Om det finns skäl att anta att  förmånstagaren har hemvist i en annan stat eller  jurisdiktion, ska 4 kap. 1-4 och 7 §§ tillämpas med avseende  på försäkringsavtalet eller livränteavtalet.

Andel i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller ett  grupplivränteavtal

5 §   Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får  betrakta ett finansiellt konto som är en andel i ett  gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller i ett  grupplivränteavtal som ett konto som inte är  rapporteringspliktigt fram till dess att ett belopp ska  betalas ut till den anställde eller försäkrade eller till  förmånstagaren om andelen uppfyller samtliga följande krav:
    1. Andelen är i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde  eller i ett grupplivränteavtal som är ställt till en  arbetsgivare eller annan gruppföreträdare och täcker minst 25  anställda eller försäkrade.
    2. De anställda eller försäkrade har rätt att erhålla  kontraktsvärdet som är kopplat till deras andel och att ange  förmånstagare för den förmån som ska betalas ut vid den  anställdes eller försäkrades död.
    3. Det sammanlagda belopp som ska betalas till den anställde  eller försäkrade eller till förmånstagaren med anledning av  andelen överstiger inte 1 000 000 US-dollar.

Vid tillämpning av första stycket avses med  gruppförsäkringsavtal med kontantvärde ett försäkringsavtal  med kontantvärde 
    1. som täcker fysiska personer som är anslutna genom en  arbetsgivare, branschorganisation, fackförening eller annan  förening eller grupp, och
    2. avseende vilket det för varje medlem i gruppen eller  kategori av medlemmar inom gruppen betalas en premie som  fastställs utan hänsyn till medlemmarnas personliga  hälsoförhållanden annat än ålder, kön och rökvanor.

Vid tillämpning av första stycket avses med  grupplivränteavtal ett livränteavtal i vilket  rättighetsinnehavarna är fysiska personer som är anslutna  genom en arbetsgivare, branschorganisation, fackförening  eller annan förening eller grupp. Lag (2017:190).

Befintliga konton får granskas som om de är nya konton och  lågvärdekonton får granskas som om de är högvärdekonton

6 §   Vid granskning av ett befintligt konto som innehas av en  fysisk person får ett rapporteringsskyldigt finansiellt  institut tillämpa bestämmelserna i 5 kap. i stället för  bestämmelserna i 4 kap. för att fastställa om kontot är  rapporteringspliktigt. Vid granskning av ett befintligt konto  som innehas av en enhet får ett rapporteringsskyldigt  finansiellt institut tillämpa bestämmelserna i 7 kap. i  stället för bestämmelserna i 6 kap. för att fastställa om  kontot är rapporteringspliktigt. Intyganden från kontohavaren  eller personerna med bestämmande inflytande över kontohavaren  ska då inhämtas när granskningen görs i stället för i samband  med att kontot öppnas. De tidsfrister som gäller för  granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. respektive 6 kap.  ska dock gälla även i dessa fall.

Vid granskning av ett befintligt lågvärdekonto som innehas av  en fysisk person får ett rapporteringsskyldigt finansiellt  institut tillämpa bestämmelserna i 4 kap. 5-12 §§ i stället  för bestämmelserna i 4 kap. 1-4 och 7 §§ för att fastställa  om kontot är rapporteringspliktigt. De tidsfrister som gäller  för granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. 1-4 och 7 §§  ska dock gälla även i dessa fall. 

Styrkande dokumentation

7 §   Vid tillämpning av 4-7 kap., ska som styrkande  dokumentation räknas
    1. ett intyg om bosättning utfärdat av ett behörigt  myndighetsorgan i den stat eller jurisdiktion där  betalningsmottagaren uppger sig vara bosatt,
    2. när det gäller en fysisk person, en giltig  identifikationshandling utfärdad av ett behörigt  myndighetsorgan som innehåller uppgift om personens namn och  typiskt sett används för identifiering,
    3. när det gäller en enhet, officiell dokumentation utfärdad  av ett behörigt myndighetsorgan som innehåller uppgift om den  juridiska personens namn samt adressen till dess huvudkontor  i den stat eller jurisdiktion där den uppger sig vara  hemmahörande eller i den stat eller jurisdiktion enligt vars  lagstiftning den har upprättats,
    4. årsredovisningshandlingar, kreditupplysning,  konkursansökan eller rapport från Finansinspektionen.

När det är fråga om befintliga konton som innehas av enheter,  ska som styrkande dokumentation även räknas klassificeringar  i det rapporteringsskyldiga finansiella institutets arkiv med  avseende på kontohavaren. Klassificeringarna ska ha  fastställts på grundval av ett standardiserat system för  branschkoder i överensstämmelse med det rapporteringsskyldiga  finansiella institutets normala förfaranden för att granska  den information som inhämtats för att upprätthålla  kontakterna med kontohavaren eller på grund av bestämmelser i  lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och  finansiering av terrorism eller i annan författning. Detta  gäller dock endast om det standardiserade systemet för  branschkoder genomfördes av det rapporteringsskyldiga  finansiella institutet före den 1 januari 2016.
Lag (2017:662).

Dokumentations tillförlitlighet

8 §   Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får inte,  trots det som i övrigt föreskrivs i 4-8 kap., förlita sig på  uppgifter i intyganden och annan dokumentation om institutet  har tillgång till ytterligare information som gör att  dokumentationens riktighet eller tillförlitlighet skäligen  kan ifrågasättas. 

Sparande av dokumentation

9 §   Handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för  att identifiera om ett konto är rapporteringspliktigt eller  inte ska bevaras i minst fem år från det att kontot  avslutas.

Underrättelse vid överträdelser av skyddet för uppgifter

10 §   Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska vid  överträdelser eller brister i skyddet för uppgifter  underrätta fysiska personer som uppgifterna avser om att en  överträdelse av skyddet för uppgifterna har skett, om  överträdelsen sannolikt kommer att påverka skyddet av deras  personuppgifter eller integritet negativt. 

Avsiktligt kringgående

11 §   Oavsett vad som i övrigt föreskrivs i denna lag ska ett  finansiellt konto anses vara ett rapporteringspliktigt konto  och ett finansiellt institut anses vara ett  rapporteringsskyldigt finansiellt institut, om
    1. en person med hemvist i en annan stat eller jurisdiktion  eller ett finansiellt institut vidtar åtgärder som ingår i  ett förfarande som medför att ett konto inte är ett  rapporteringspliktigt konto enligt 2 kap. 20 § eller att ett  finansiellt institut inte är ett rapporteringsskyldigt  finansiellt institut enligt 2 kap. 21 § och detta med hänsyn  till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande  skälet för förfarandet, och
    2. det skulle strida mot syftet med denna lag om kontot inte  är ett rapporteringspliktigt konto eller det finansiella  institutet inte är ett rapporteringskyldigt finansiellt  institut.

Ytterligare föreskrifter

12 §   Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska  meddela föreskrifter när det gäller vilka stater och  jurisdiktioner som ska anses vara deltagande jurisdiktioner  respektive rapporteringspliktiga jurisdiktioner.


Övergångsbestämmelser

2015:911
    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
    2. Senast den 31 december 2016 ska granskningen ha genomförts  enligt bestämmelserna i 4 kap. 5-11 §§ av befintliga  högvärdekonton som innehas av fysiska personer.
    3. Senast den 31 december 2017 ska granskningen ha genomförts  enligt 
       a) bestämmelserna i 4 kap. 1-4 och 7 §§ av befintliga  lågvärdekonton som innehas av fysiska personer, och
       b) bestämmelserna i 6 kap. 1-6 §§ av befintliga konton som  innehas av enheter.
    4. Senast den 31 december 2016 ska ett finansiellt institut,  som före den 1 november 2016 blivit rapporteringsskyldigt,  göra en anmälan till Skatteverket enligt 8 kap. 2 § om att  det uppfyller kriterierna för att vara ett  rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt 2 kap. 21 §.

2016:67
    1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
    2. Bestämmelserna i 2 kap. 11 § fjärde stycket tillämpas  första gången i fråga om kalenderåret 2016.
Lag (2017:190).

2017:190
    1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017. 
    2. Bestämmelserna i de nya 2 kap. 18 a, 21 a och 21 b §§ och  3 kap. 11 § samt i 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 och 22 §§, 3 kap. 1  och 2 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 och 5 §§ och 8 kap. 5 § i den  nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som  avser kalenderåret 2016. 
    3. Bestämmelserna i 5 kap. 5 § och 7 kap. 6 § i den nya  lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som  avser kalenderåret 2017.

2018:2036
    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
    2. Bestämmelserna i 5 kap. 1 § och 7 kap. 1-4 §§ i den nya  lydelsen och bestämmelsen i det nya 3 kap. 2 § andra stycket  tillämpas i fråga om konton som öppnas efter den 31 december  2018.
    3. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § första stycket och 3 kap. 5 §  i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om  uppgifter som avser kalenderåret 2019. Granskningen enligt  4-8 kap. av pensionsförsäkringar som inte är undantagna från  rapporteringsplikt och pensionssparkonton ska ha genomförts  senast den 30 april 2020. Om kontot öppnats efter den 31  december 2015 gäller vid granskningen att sådana intyganden  som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska  inhämta enligt bestämmelserna i 5 kap. ska inhämtas senast  den 30 april 2020.
    4. Bestämmelserna i 3 kap. 1 § i den nya lydelsen tillämpas  första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret  2019. För vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är  rapporteringsskyldiga finansiella institut gäller, i stället  för det som anges i 2 kap. 22 §, att nya konton är konton som  öppnas efter den 31 december 2018 och att befintliga konton  är konton som öppnats före den 1 januari 2019.  Vinstandelsstiftelser och pensionsstiftelser som är  rapporteringsskyldiga finansiella institut ska ha genomfört  granskningen av befintliga konton enligt 4, 6 och 8 kap.  senast den 31 december 2019.
    5. Ett finansiellt institut, som enligt 3 kap. 1 § i den nya  lydelsen blir rapporteringsskyldigt, ska senast den 30 april  2019 göra en anmälan till Skatteverket enligt 8 kap. 2 § om  att det uppfyller kriterierna för att vara ett  rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt 2 kap.  21 §.
    6. Bestämmelserna i 2 kap. 15 och 16 §§ och 3 kap. 11 § i den  nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som  avser kalenderåret 2019.

2019:1148
    1. Denna lag träder i kraft den 13 december 2019.
    2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som  avser kalenderåret 2019.

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.