SFS 2016:415 Lag om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

160415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förmedlingsavgifter för kortbaserade
betalningstransaktioner;

utfärdad den 19 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlings-
avgifter för kortbaserade betalningstransaktioner.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordning (EU)

nr 2015/751.

Behöriga myndigheter

2 §

Behöriga myndigheter enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 2015/751 är

1. Konsumentverket, i fråga om tillämpningen av bestämmelserna om betal-

ningsmottagares skyldigheter mot konsumenter i artikel 10.4 i förordningen, och

2. Finansinspektionen, i fråga om bestämmelserna i förordningen i övrigt.

Tillsyn och ingripanden

3 §

Om information inte tillhandahålls i enlighet med artikel 10.4 i förordning

(EU) nr 2015/751, ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag
för bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information
ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket den lagen.

4 §

När Finansinspektionen utför sina uppgifter som behörig myndighet

enligt 2 § 2 och utövar tillsyn, ska 8 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster
tillämpas. Av bestämmelserna om tillsyn och ingripande i 8 kap. den lagen ska
bara 1–4, 6, 8, 9, 13–21, 25 och 26 §§ tillämpas på betalningsordningar för
kontokort och bearbetningsenheter.

1 Prop. 2015/16:133, bet. 2015/16:FiU35, rskr. 2015/16:223.

SFS 2016:415

Utkom från trycket
den 31 maj 2016

background image

2

SFS 2016:415

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Avgifter till Finansinspektionen

5 §

Vid sidan av de avgifter som får tas ut med stöd av 8 kap. 7 § lagen

(2010:751) om betaltjänster ska Finansinspektionens verksamhet bekostas av
avgifter från betalningsordningar för kontokort och bearbetningsenheter.

Bemyndiganden

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka upplysningar en betalningsordning för kontokort eller en
bearbetningsenhet ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksam-
het.

7 §

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.