SFS 2016:757 Lag om kvarstad på bankmedel inom EU

160757.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kvarstad på bankmedel inom EU;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrät-
tande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta
gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur
(kvarstadsförordningen).

Ansökan om kvarstad

2 §

Vid handläggningen av en ansökan om kvarstad enligt kvarstadsförord-

ningen gäller rättegångsbalkens bestämmelser om tvistemål där förlikning om
saken är tillåten, om inte något annat följer av förordningen.

Inhämtande av bankkontoinformation

3 §

Kronofogdemyndigheten är informationsmyndighet enligt kvarstadsför-

ordningen.

4 §

En bank är skyldig att på begäran av Kronofogdemyndigheten uppge

om en gäldenär har ett bankkonto hos banken.

En begäran enligt första stycket får förenas med ett föreläggande om vite.
En fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt andra stycket prö-

vas i den ordning som följer av 2 kap. 15 § andra stycket utsökningsbalken.
Om ett vitesföreläggande inte följs kan Kronofogdemyndigheten förelägga ett
nytt vite även om det första vitesföreläggandet inte har fått laga kraft.

5 §

Kronofogdemyndigheten får ta ut en avgift av fordringsägaren i ärenden

om inhämtande av bankkontoinformation.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

1 Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.

SFS 2016:757

Utkom från trycket
den 30 juni 2016

background image

2

SFS 2016:757

Verkställighet

6 §

Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet och ansvarig verkstäl-

lande myndighet enligt kvarstadsförordningen.

7 §

Vid verkställighet av ett beslut om kvarstad enligt kvarstadsförord-

ningen gäller utsökningsbalken, om inte något annat följer av förordningen
eller av denna lag.

8 §

För att genomföra ett beslut om kvarstad får banken överföra det kvar-

stadsbelagda beloppet till ett särskilt konto hos Kronofogdemyndigheten.

Rättsmedel

9 §

En ansökan om rättsmedel mot ett beslut om kvarstad enligt artikel 33 i

kvarstadsförordningen prövas av den domstol som har meddelat kvarstadsbe-
slutet. Vid handläggningen av en sådan ansökan tillämpas rättegångsbalkens
bestämmelser om tvistemål, om inte något annat följer av kvarstadsförord-
ningen.

10 §

En ansökan om rättsmedel mot verkställigheten av ett beslut om kvar-

stad enligt artikel 34.1, 35.3 eller 35.4 i kvarstadsförordningen prövas av
Kronofogdemyndigheten. Vid handläggningen av en sådan ansökan tillämpas
utsökningsbalken, om inte något annat följer av kvarstadsförordningen.

En ansökan enligt artikel 34.2 i kvarstadsförordningen ska göras hos den

tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § utsökningsbalken prövar överklaganden av
Kronofogdemyndighetens beslut. Vid handläggning av en sådan ansökan
tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer
av kvarstadsförordningen.

Ansökan om att få ställa säkerhet

11 §

En ansökan av en gäldenär om att få ställa en säkerhet för att avbryta

verkställigheten enligt kvarstadsförordningen ska prövas av Kronofogdemyn-
digheten.

12 §

Fordringsägaren ska ges tillfälle att yttra sig över en ställd säkerhet

innan den prövas av domstol.

13 §

För beskaffenheten av andra säkerheter än kontanta medel som ställs

till domstol gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken.

14 §

En säkerhet i form av kontanta medel som ställs till domstol ska depo-

neras av gäldenären hos en länsstyrelse.

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2017.

background image

3

SFS 2016:757

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

ANDERS YGEMAN
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.