SFS 2019:608 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2019-608.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1 och 25 §§, 4 kap. 8 och 9 §§ och 7 kap. 1 §

ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 7 a kap., av följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepap-

persmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistri-

bution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av
sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen
eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den
lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2011:755) om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

1 Prop. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2018:1230.

SFS

2019:608

Publicerad
den

15 oktober 2019

background image

2

SFS

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-

lagen (2018:1138),

15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär
att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande
5 000 euro eller mer,

16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 17,

19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-

givare),

20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten

avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i

20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
eller

22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 17–21.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

3 kap.


1 § En verksamhetsutövare får inte etablera eller upprätthålla en affärsför-
bindelse eller utföra en enstaka transaktion, om verksamhetsutövaren inte
har tillräcklig kännedom om kunden för att kunna

1. hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan

förknippas med kundrelationen, och

2. övervaka och bedöma kundens aktiviteter och transaktioner enligt

4 kap. 1 och 2 §§.

Första stycket gäller inte advokater och advokatbolag, andra oberoende

jurister, auktoriserade och godkända revisorer samt skatterådgivare, om
affärsförbindelsen syftar till att försvara eller företräda en klient i fråga om
ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett
rättsligt förfarande, eller till att bedöma klientens rättsliga situation.

25 §4 En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden inne-
har i syfte att förvalta medel som tillhör andra än kunden behöver inte identi-
fiera och kontrollera identiteten på den för vars räkning kunden förvaltar
medlen, om kunden

1. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges i 1 kap.

2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet,
auktoriserad eller godkänd revisor, advokat eller advokatbolag med hemvist
inom EES,

4 Senaste lydelse 2018:1148.

2019:608

background image

3

SFS

2. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges 1 kap. 2 §

första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet, auktorise-
rad eller godkänd revisor, advokat eller advokatbolag med hemvist utanför
EES, och

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av hand-

lingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller
3. till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla

medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar
och medel.

Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med

kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan
dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars
räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till
grund för uppgifterna.

4 kap.


8 § Advokater och andra oberoende jurister, auktoriserade och godkända
revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter enligt 3
eller 6 § om vad som anförtrotts dem när de försvarar eller företräder en
klient i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning för att inleda
eller undvika ett rättsligt förfarande. Detsamma gäller information som
avser en klient och som de har fått del av i samband med att de bedömer
klientens rättsliga situation.

9 §5 Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter
eller anställda får inte för kunden eller för någon utomstående obehörigen
röja att en bedömning enligt 2 § utförs, har utförts eller kommer att utföras
eller att uppgifter har lämnats enligt 3 eller 6 §.

Som obehörigt röjande avses inte att
1. uppgifter lämnas till en tillsynsmyndighet eller en brottsbekämpande

myndighet,

2. uppgifter lämnas mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 §

första stycket 1–12 med hemvist i EES och som ingår i samma koncern eller
mellan sådana verksamhetsutövare och deras filialer och dotterföretag be-
lägna i ett land utanför EES, förutsatt att filialerna och dotterföretagen utan-
för EES tillämpar gemensamma rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8 eller
9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där filialen finns
eller dotterföretaget har hemvist,

3. uppgifter lämnas mellan advokater, andra oberoende jurister, revisorer,

tillhandahållare av bokföringstjänster, skatterådgivare och fastighetsmäk-
lare som omfattas av direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen,
eller likvärdiga bestämmelser i ett land utanför EES och som är anställda
eller på annat sätt verksamma inom samma juridiska person eller olika juri-
diska personer med gemensamt ägande, gemensam ledning eller gemensam
efterlevnadskontroll,

4. uppgifter som rör samma kund och samma transaktion och som om-

fattar fler än en verksamhetsutövare lämnas mellan sådana juridiska och fy-
siska personer som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 och 17–21,
förutsatt att de tillhör samma verksamhets- eller yrkeskategori och omfattas
av skyldigheter i fråga om tystnadsplikt och skydd för personuppgifter som
följer av denna lag, och

5 Senaste lydelse 2018:1148.

2019:608

background image

4

SFS

5. en kund får kännedom om att åtgärder enligt första stycket vidtas eller

kan komma att vidtas, när ett röjande inte kan undvikas till följd av verk-
samhetsutövarens skyldighet att avstå från en transaktion, att avstå från att
inleda en affärsförbindelse eller att avsluta en affärsförbindelse enligt 3 kap.
1–3 §§.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten enligt

första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

7 kap.


1 §6 Detta kapitel tillämpas i fråga om tillsyn över och ingripanden mot
verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15, 18, 19, 21 och 22.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om vilka myndigheter som utövar tillsyn enligt detta kapitel.

Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot verksamhet som avses

i 1 kap. 2 § första stycket 20 finns i 8 kap. rättegångsbalken och i 7 a kap.
denna lag.

Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot annan verksamhet

som avses i 1 kap. 2 § första stycket finns i de lagar som reglerar dessa verk-
samhetsutövare.

7 a kap. Särskilda bestämmelser om tillsyn över och ingripanden

mot advokater och advokatbolag


Advokater


1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller för advokater de grundläggande
bestämmelserna om tillsyn och ingripanden i 8 kap. rättegångsbalken och
4–11 §§ i detta kapitel.

Advokatbolag


2 § Sveriges advokatsamfunds styrelse och disciplinnämnd utövar tillsyn
över att advokatbolag följer denna lag.

Advokatbolag ska lämna samfundets styrelse och disciplinnämnd de upp-

gifter som behövs för tillsynen.

Om ett advokatbolag överträder en bestämmelse i 2–6 kap. får samfundets

styrelse och disciplinnämnd ingripa mot advokatbolaget genom beslut om
uttalande, erinran eller varning.

3 § Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-
verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte
ha ett kvalificerat innehav av andelar i ett advokatbolag eller ingå i dess
ledning.

Med kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Platsundersökning


4 § Sveriges advokatsamfunds styrelse och disciplinnämnd får, när det är
nödvändigt för tillsynen över att advokater och advokatbolag följer denna
lag, genomföra en undersökning hos en advokat eller ett advokatbolag.

6 Senaste lydelse 2018:1148.

2019:608

background image

5

SFS

Omständigheter som ska beaktas vid val av ingripande


5 § Vid valet av ingripande vid en överträdelse av en bestämmelse i
2–6 kap. ska hänsyn tas till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den
har pågått. Särskild hänsyn ska tas till skador som har uppstått och graden
av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om advokaten eller advokatbolaget

tidigare har begått en överträdelse eller om personen i advokatbolagets
ledning tidigare orsakat en sådan överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. advokaten, advokatbolaget eller personen i advokatbolagets ledning i

väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat utredning-
en, och

2. advokaten eller advokatbolaget snabbt upphört med överträdelsen eller

personen i advokatbolagets ledning snabbt verkat för att överträdelsen ska
upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Sveriges advokatsamfund.

Sanktionsavgift och tillfälligt förbud att ingå i advokatbolags ledning


6 § En varning enligt 8 kap. 7 § rättegångsbalken som avser en överträdel-
se av en bestämmelse i 2–6 kap. och en varning enligt 2 § tredje stycket får
förenas med ett ingripande enligt 7 §.

Om Sveriges advokatsamfunds styrelse eller disciplinnämnd anser att det

finns skäl att överväga ett sådant ingripande, ska ärendet överlämnas till
Länsstyrelsen i Stockholms län, som beslutar i frågan.

Samfundets styrelse eller disciplinnämnd ska lämna de uppgifter till läns-

styrelsen som behövs för prövningen.

7 § Om en advokat har meddelats en varning får ingripande ske mot advo-
katen genom beslut om sanktionsavgift.

Om ett advokatbolag har meddelats en varning får ingripande ske mot
1. advokatbolaget genom beslut om sanktionsavgift, och
2. en person som ingår i advokatbolagets styrelse, är dess verkställande

direktör eller på motsvarande sätt företräder advokatbolaget, eller är ersät-
tare för någon av dem, genom

a) beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre år och högst tio år,

inte får upprätthålla en sådan funktion hos ett advokatbolag, eller

b) beslut om sanktionsavgift.
Ett ingripande enligt andra stycket 2 får endast ske om överträdelsen är

allvarlig, upprepad eller systematisk och personen i fråga uppsåtligen eller
av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

8 § En sanktionsavgift enligt 7 § ska som högst fastställas till det högsta
av

1. två gånger den vinst som gjorts till följd av regelöverträdelsen, om

beloppet går att fastställa, eller

2. ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.
En sanktionsavgift enligt 7 § första stycket och andra stycket 1 får inte

bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

9 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till
sådana omständigheter som anges i 5 § samt till den berördes finansiella
ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till följd av över-
trädelsen.

2019:608

background image

6

SFS

10 § Beslut om ingripande enligt 7 § andra stycket 2 tas upp av Länsstyrel-
sen i Stockholms län genom sanktionsföreläggande enligt 7 kap. 17–20 §§.

I fråga om verkställighet av beslut om sanktionsavgift tillämpas 7 kap.

21–23 §§.

Det som sägs om tillsynsmyndigheten i de bestämmelserna ska i stället

gälla länsstyrelsen.

Överklagande


11 § Beslut enligt 7 § av länsstyrelsen får överklagas till allmän förvalt-
ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut om att meddela ett sanktionsföreläggande får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har inträffat före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)


2019:608

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.