SFS 2012:376 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2012:376 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
120376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2009:62) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska införas två nya paragrafer,
1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 a §

Bestämmelserna i 3 kap. 1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska

tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som
en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning
(EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration
och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlig-
het med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system
för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen

2.

3 kap.

1 a §

Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är

Rikspolisstyrelsen finansunderrättelseenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238.

2 EUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031).

SFS 2012:376

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.