SFS 1996:1012 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 1996:1012 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
SFS 1996_1012 Lag om ändring i lagen (1993_768) om åtgärder mot penningtvätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

SFS 1996:1012
Utkom från trycket
den 12 november 1996

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt skall ha följande lydelse.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten

låna upp medel och att lämna krediter,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som hu-

vudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i
3 kap. 1 § 2-13 lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt valuta-

växlingslagen (1996:1006).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK�&SBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.

1725

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.