SFS 2022:691 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2022:691 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS2022-691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §
Med finansiering av terrorism avses i denna lag sådan insamling eller
sådant mottagande eller tillhandahållande av pengar eller annan egendom
som avses i 6 § terroristbrottslagen (2022:666).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

SFS

2022:691

Publicerad
den

8 juni 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.