SFS 2017:631 Lag om registrering av verkliga huvudmän

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän / SFS 2017:631 Lag om registrering av verkliga huvudmän
170631.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registrering av verkliga huvudmän;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens syfte, tillämpningsområde och definitioner

Lagens syfte

1 §

Denna lag syftar till att genom krav på ökad insyn och registrering av

verkliga huvudmän i juridiska personer samt truster och liknande juridiska
konstruktioner förhindra att juridiska personer eller konstruktioner utnyttjas
för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Tillämpningsområde

2 §

Lagen är tillämplig på

1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och
3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster

eller liknande juridiska konstruktioner.

Lagen är inte tillämplig på
1. staten, landsting och kommuner, kommunalförbund och samverkans-

organ samt juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner, kom-
munalförbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett
direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,

2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad

inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,

3. dödsbon, och
4. konkursbon.

1 Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åt-
gärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finan-
siering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 05/60/EG
och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:631

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:631

Verklig huvudman

3 §

Med verklig huvudman avses

1. en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst

äger eller kontrollerar en juridisk person, eller

2. en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.
Om inte annat följer av omständigheterna i det enskilda fallet, ska en fysisk

person anses vara verklig huvudman, om han eller hon omfattas av en pre-
sumtion om kontroll enligt 4�6 §§.

4 §

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk

person, om han eller hon

1. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrol-

lerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens

styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller

3. på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, före-

skrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan ut-
öva kontroll enligt 1 eller 2.

Om en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en eller

flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på
ett sätt som anges i första stycket, ska han eller hon antas utöva den yttersta
kontrollen också över den senare juridiska personen.

5 §

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk

person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående kan kon-
trollera en juridisk person enligt 4 §.

Med närstående avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras

make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

6 §

En fysisk person ska, utöver vad som följer av 4 och 5 §§, antas utöva

den yttersta kontrollen över en stiftelse, om han eller hon

1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller
2. företräder en annan juridisk person som är förvaltare för stiftelsen.
En fysisk person ska antas vara den till vars förmån stiftelsen handlar, om

han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av
stiftelsens utdelade medel.

7 §

En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust eller lik-

nande juridisk konstruktion, om han eller hon

1. är instiftare,
2. är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för

förvaltaren,

3. är beskyddare,
4. är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller
5. på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juri-

diska konstruktionen.

background image

3

SFS 2017:631

Verksamhetsutövare

8 §

Med verksamhetsutövare avses en fysisk eller juridisk person som utför

verksamhet som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism.

2 kap. Uppgifter om verkliga huvudmän

Dokumentation om verkligt huvudmannaskap

1 §

En juridisk person ska ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess

verkliga huvudman och om arten och omfattningen av hans eller hennes in-
tresse i den juridiska personen. Om en verklig huvudman saknas eller om det
inte finns tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman, ska den
juridiska personen i stället ha uppgift om detta.

Informationen enligt första stycket ska hållas aktuell och kontrolleras i den

utsträckning som omständigheterna kräver.

Den juridiska personen ska dokumentera uppgifterna och den utredning

som görs för att bedöma vem som är verklig huvudman enligt första stycket,
om det inte är uppenbart obehövligt. Om uppgift om den verkliga huvudman-
nen ändras, ska dokumentation avseende äldre förhållanden bevaras under
minst fem år därefter.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

2 §

En juridisk person ska på begäran av en myndighet utan dröjsmål lämna

ut den dokumentation som anges i 1 §.

En juridisk person ska på begäran av en verksamhetsutövare tillhandahålla

den dokumentation som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genomför åt-
gärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en affärsför-
bindelse med den juridiska personen.

Skyldighet att anmäla uppgifter för registrering

3 §

En juridisk person ska anmäla uppgifterna enligt 1 § första stycket till

Bolagsverket för registrering i registret över verkliga huvudmän.

En anmälan ska göras senast fyra veckor från det att den juridiska personen

har registrerats av en behörig registreringsmyndighet.

När ett förhållande som anmälts eller ska anmälas ändras, ska den juridiska

personen anmäla förändringen för registrering. Anmälan ska göras utan dröjs-
mål efter det att den juridiska personen fått kännedom om det ändrade förhål-
landet.

4 §

För en ideell förening eller annan juridisk person som inte omfattas av

ett krav på registrering av grundläggande information om den juridiska perso-
nen gäller 1�3 §§ först när en uppgift om verklig huvudman lämnas till en
verksamhetsutövare med anledning av åtgärder för kundkännedom.

En anmälan för registrering i registret över verkliga huvudmän ska göras

inom fyra veckor från det att uppgiften lämnades till verksamhetsutövaren. En
uppgift om att en verklig huvudman saknas behöver dock inte anmälas för re-
gistrering.

background image

4

SFS 2017:631

5 §

Om en juridisk person som avses i 4 § första stycket tar emot eller sam-

lar in pengar eller annan egendom i syfte att främja ett varaktigt ändamål som
innebär att pengar eller egendom överförs till en annan fysisk eller juridisk
person, ska uppgifter om den juridiska personens styrelseledamöter eller mot-
svarande befattningshavare och firmatecknare anmälas, om sådana uppgifter
inte tidigare anmälts till ett offentligt register. Anmälan ska ske inom den tid
som anges i 4 § andra stycket.

6 §

En juridisk person som avses i 4 eller 5 § och som har ett politiskt, reli-

giöst, kulturellt eller annat sådant ändamål eller är ett trossamfund som inte
registrerats i handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) är inte
skyldig att i anmälan ange uppgifter om fysiska personer som är medlemmar i
den juridiska personen, om en sådan anmälan medför att medlemmens åskåd-
ning i något av dessa avseenden blir känd.

Undantaget i första stycket gäller också om en anmälan medför att en fysisk

persons medlemskap i en fackförening blir känt eller om en anmälan avslöjar
uppgift om en fysisk persons hälsotillstånd eller sexualliv.

7 §

För en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk

konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 1�3 §§.

Vid tillämpningen av 3 § andra stycket ska fristen räknas från det att för-

valtarens uppdrag inleds.

Utländska juridiska personer med hemvist inom EES

8 §

För en utländsk juridisk person med hemvist inom EES som driver verk-

samhet i Sverige gäller inte 3 §, om den juridiska personen anmält uppgifter
om sin verkliga huvudman i ett centralt register över verkliga huvudmän i en
annan stat inom EES.

3 kap. Register över verkliga huvudmän

Registreringsmyndighet

1 §

Bolagsverket ska föra ett register över verkliga huvudmän och andra

uppgifter som anmäls enligt denna lag.

Brister i anmälan

2 §

Om den som har gjort en anmälan om registrering inte följer de krav

som gäller för en anmälan, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen
att yttra sig i frågan eller rätta till bristen inom en viss tid.

Om den som har gjort anmälan inte följer ett föreläggande enligt första

stycket, får registrering vägras.

Utebliven anmälan

3 §

Om en juridisk person inte har anmält uppgifter för registrering i regist-

ret över verkliga huvudmän inom den tid som anges i 2 kap. 3 eller 4 §, eller
om registrering vägrats enligt 2 §, får Bolagsverket förelägga den juridiska
personen att lämna in en anmälan inom en viss tid.

background image

5

SFS 2017:631

Felaktiga uppgifter

4 §

Om det kan antas att uppgifter i registret över verkliga huvudmän är fel-

aktiga, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att rätta uppgifterna
eller visa att de är korrekta. Detsamma gäller om uppgifterna i en anmälan om
registrering kan antas vara felaktiga.

5 §

De verksamhetsutövare och myndigheter som använder registret ska an-

mäla till Bolagsverket om det finns anledning att misstänka att uppgifterna i
registret är felaktiga. Brottsbekämpande myndigheter som använder registret
ska göra en sådan anmälan när det kan ske med hänsyn till utredning av brott.

En anmälan enligt första stycket ska också göras om en registrerings-

skyldig juridisk person inte har gjort en anmälan inom den tid som anges i
2 kap. 3 eller 4 §.

Vite

6 §

Om en juridisk person inte följer ett föreläggande enligt 2, 3 eller 4 §,

får Bolagsverket vid vite förelägga den juridiska personen eller den verkstäl-
lande direktören, en styrelseledamot eller en annan motsvarande befattnings-
havare att inom en viss tid göra en anmälan eller ge in uppgifter som den juri-
diska personen är skyldig att lämna enligt denna lag.

7 §

Om en juridisk person inte lämnar ut dokumentation till en myndighet

enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska Bolagsverket på begäran av myndigheten
förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelse-
ledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite lämna ut doku-
mentationen.

8 §

Frågor om utdömande av vite enligt 6 och 7 §§ prövas av Bolagsverket.

I anslutning till att vite döms ut får Bolagsverket även förelägga nytt vite.

Förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion

9 §

För en fysisk person som är förvaltare av en trust eller liknande juridisk

konstruktion gäller det som sägs om en juridisk person i 2�4, 6 och 7 §§.

�verklagande

10 §

Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite

får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Avgifter

11 §

Bolagsverket får ta ut avgifter för hantering av ärenden enligt denna

lag.

background image

6

SFS 2017:631

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bemyndigande

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. innehållet i och övriga krav på anmälan enligt 2 kap. 3�5 §§,
2. innehållet i och övriga egenskaper hos registret med uppgifter om verk-

liga huvudmän,

3. frågor om tillgång till registret, och
4. sådana avgifter som avses i 11 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Har registreringsskyldighet uppstått i och med ikraftträdandet av lagen

ska en anmälan enligt 2 kap. göras senast sex månader efter lagens ikraftträ-
dande.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.