SFS 2018:333 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän / SFS 2018:333 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
SFS2018-333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudmän

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 6 § lagen (2017:631) om regi-
strering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

2 kap.
6 §
En juridisk person som avses i 4 eller 5 § och som har ett politiskt,
religiöst, kulturellt eller annat sådant ändamål eller är ett trossamfund som
inte registrerats i handelsregistret enligt handelsregisterlagen (1974:157) är
inte skyldig att i anmälan ange uppgifter om fysiska personer som är med-
lemmar i den juridiska personen, om en sådan anmälan medför att medlem-
mens åskådning i något av dessa avseenden blir känd.

Undantaget i första stycket gäller också om en anmälan annars avslöjar

personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning).

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:333

Publicerad
den

3 maj 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.