SFS 2018:1349 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän / SFS 2018:1349 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
SFS2018-1349.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudmän
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om

registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Lagen är tillämplig på

1. svenska juridiska personer,

2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och

3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster

eller liknande juridiska konstruktioner.

Lagen är inte tillämplig på

1. staten, landsting, kommuner och kommunalförbund samt juridiska

personer över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund, var

för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande

inflytande,

2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad

inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,

3. dödsbon, och

4. konkursbon.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

SFS 2018:1349

Publicerad

den 2 juli 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.