SFS 2019:736 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

SFS2019-736.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudmän

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:631) om regi-
strering av verkliga huvudmän

dels att 1 kap. 1, 2 och 7 §§, 2 kap. 2, 7 och 8 §§ och 3 kap. 4, 7, 9 och

10 §§ och rubrikerna närmast före 2 kap. 8 § och 3 kap. 9 § ska ha följande
lydelse,

dels att det närmast före 2 kap. 7 § ska införas en ny rubrik av följande

lydelse.

1 kap.
1 §
För att förhindra att juridiska personer eller truster utnyttjas för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism finns i denna lag bestämmelser om
krav på registrering av verkliga huvudmän i juridiska personer och truster.

Med truster avses i denna lag även liknande juridiska konstruktioner.

2 §3 Lagen är tillämplig på

1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
3. fysiska personer med hemvist i Sverige som driver verksamhet som

avser förvaltning av en trust, och

4. fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i

Sverige som avser förvaltning av en trust.

Lagen är inte tillämplig på
1. staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska

personer som staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund, var för
sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande
inflytande över,

2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad

inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,

3. dödsbon, eller
4. konkursbon.

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2018:1349.

SFS

2019:736

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:736

7 § En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust, om han
eller hon

1. är instiftare,
2. är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för

förvaltaren,

3. är beskyddare,
4. är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller
5. på något annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten.

2 kap.
2 §
En juridisk person ska på begäran av en myndighet utan dröjsmål
lämna ut den dokumentation som anges i 1 §.

En juridisk person ska på begäran av en verksamhetsutövare tillhanda-

hålla den dokumentation som anges i 1 §, om verksamhetsutövaren genom-
för åtgärder för kundkännedom med anledning av en transaktion eller en
affärsförbindelse med den juridiska personen.

En verklig huvudman i en juridisk person ska på begäran av den juridiska

personen tillhandahålla de uppgifter som anges i 1 § första stycket första
meningen.

Truster
7 §
För en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet som avser
förvaltning av en trust gäller det som sägs om en juridisk person i 1–3 §§
i fråga om trusten.

När 3 § andra stycket tillämpas ska fristen räknas från det att verksam-

heten startar.

Undantag
8 §
Bestämmelsen i 3 § gäller inte om uppgifter om verklig huvudman i
en juridisk person eller trust har anmälts i ett centralt register över verkliga
huvudmän i en annan stat inom EES.

3 kap.
4 §
Om det kan antas att en uppgift i en anmälan om registrering eller i
registret över verkliga huvudmän är felaktig, får Bolagsverket förelägga den
juridiska personen att rätta uppgiften eller visa att den inte är felaktig.

Om föreläggandet inte följs, får Bolagsverket besluta att uppgiften inte

ska registreras eller att uppgiften ska tas bort från registret och förelägga den
juridiska personen att lämna in en ny anmälan.

7 § Om en juridisk person inte lämnar ut dokumentation till en myndighet
enligt 2 kap. 2 § första stycket, ska Bolagsverket på begäran av myndigheten
förelägga den juridiska personen, den verkställande direktören, en styrelse-
ledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite lämna ut doku-
mentationen.

Om en verklig huvudman inte tillhandahåller uppgifter enligt 2 kap. 2 §

tredje stycket, får Bolagsverket på begäran av den juridiska personen före-
lägga den verkliga huvudmannen att vid vite tillhandahålla uppgifterna.

background image

3

SFS

2019:736

Truster
9 §
För en fysisk person som driver verksamhet som avser förvaltning av
en trust gäller det som sägs om en juridisk person i 2–4 §§, 6 § och 7 § första
stycket.

10 § Bolagsverkets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän för-
valtningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.