SFS 2019:1255 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

SFS2019-1255.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudmän

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om regi-
strering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Lagen är tillämplig på

1. svenska juridiska personer,
2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
3. fysiska personer med hemvist i Sverige som driver verksamhet som

avser förvaltning av en trust, och

4. fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i Sverige

som avser förvaltning av en trust.

Lagen är inte tillämplig på
1. staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska per-

soner som staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund, var för sig
eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytan-
de över,

2. aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad

inom EES eller motsvarande marknad utanför EES eller dotterföretag till
sådana bolag,

3. dödsbon, eller
4. konkursbon.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2019:736.

SFS

2019:1255

Publicerad
den

10 december 2019

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.