SFS 2022:1539 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

SFS2022-1539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga

huvudmän

Utfärdad den 24 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2017:631) om
registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
En juridisk person ska anmäla uppgifterna enligt 1 § första stycket till
Bolagsverket för registrering i registret över verkliga huvudmän.

En anmälan ska göras
1. samtidigt som den juridiska personen anmäler sig för registrering, om

Bolagsverket är behörig registreringsmyndighet, eller

2. senast fyra veckor från det att den juridiska personen har registrerats av

en annan behörig registreringsmyndighet.

När ett förhållande som har anmälts ändras, ska den juridiska personen

anmäla förändringen för registrering. Anmälan ska göras utan dröjsmål efter
det att den juridiska personen fått kännedom om det ändrade förhållandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:251, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33.

SFS

2022:1539

Publicerad
den

29 november 2022

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.