SFS 2018:1392 Lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa / SFS 2018:1392 Lag om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa
SFS2018-1392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Sparbankernas säkerhetskassa ska upplösas senast vid utgången av
2018. Upplösningen ska ske genom likvidation. Styrelsen beslutar om och
handlägger likvidationen.

2 § Vid likvidationen ska kassans tillgångar på lämpligt sätt omvandlas till
pengar, i den utsträckning det behövs för likvidationen, och användas för att
betala kassans skulder. När skulderna har betalats, ska kassans återstående
tillgångar fördelas mellan sparbankerna efter förhållandet mellan de bidrag
som varje sparbank sammanlagt har betalat in till kassan.

3 § I årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 ska styrelsen lämna en för-
valtningsberättelse som avser likvidationen i dess helhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Genom lagen upphävs
a) lagen (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa, och
b) kungörelsen (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den

15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa.

3. De upphävda författningarna gäller dock fortfarande för räkenskapsår

som börjar före utgången av 2018.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

IBRAHIM BAYLAN
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

SFS

2018:1392

Publicerad
den

4 juli 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.