SFS 2008:239 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

080239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (1988:1385) om

Sveriges riksbank ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

Enligt 9 kap. 13 § regeringsformen leds Riksbanken av en direktion,

som utses av fullmäktige. Direktionen består av sex ledamöter som utses för
en tid av fem eller sex år. Fullmäktige utser ordförande i direktionen, som
samtidigt ska vara chef för Riksbanken, och minst en vice ordförande, som
samtidigt ska vara vice riksbankschef.

Fullmäktige ska när det behövs bestämma i vilken inbördes ordning vice

riksbankschefer ska tjänstgöra i riksbankschefens ställe när riksbankschefen
har förhinder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2007/08:FiU13, rskr. 2007/08:157.

2

Senaste lydelse 2003:840.

SFS 2008:239

Utkom från trycket
den 20 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.